نویسنده = مریم رجب پور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 77-88

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ مریم رجب پور