نویسنده = فاطمه خدادادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 31-48

مژگان انتظاری؛ فاطمه خدادادی