پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی
1. پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی

بتول زینالی؛ وحید صفریان زنگیر

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، ، صفحه 37-62

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3075

چکیده
  خشکسالی به عنوان یک پدیده اقلیمی با کمبود رطوبت و بارندگی نسبت به شرایط نرمال تعریف می‌شود. این پدیده به شدت بر همه جوانب فعالیت‌های بشر تاثیر می‌گذارد. در مقاله حاضر با استفاده از قابلیت‌های سامانه ...  بیشتر