نویسنده = سیدحسام سیدکابلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 53-68

مصطفی یعقوب زاده؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ سیدحسام سیدکابلی