نویسنده = عالمه کیخا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 1-18

زهرا کیخا؛ جواد بذرافشان؛ سیروس قنبری؛ عالمه کیخا