ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی
1. ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمدرضا پودینه

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3052

چکیده
  مناطق روستایی و معیشت آنان رابطه مستقیمی با  متغیرهای اقلیمی در مناطق خشک و نیمه خشک دارد.  مخاطرات طبیعی از جمله خشکسالی و ریزگردها به عنوان پیامدهای تغییرات اقلیمی در سال های اخیر در جنوب استان ...  بیشتر