ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره)
1. ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره)

ابراهیم نوحانی؛ علیرضا معلای مزرعی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-98

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3338

چکیده
  مطالعات ریخت‌شناسی دارای اهمیت ویژه‌ای در ساماندهی رودخانه و تعیین حریم و بستر رودخانه می‌باشد. عوامل متعدد هیدرولیکی باعث می‌شود که پدیده آبشستگی درمحل سازه‌های آبی که در ساحل رودخانه‌ها احداث ...  بیشتر