کلیدواژه‌ها = تغییراقلیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 53-68

مصطفی یعقوب زاده؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ سیدحسام سیدکابلی


2. ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 175-194

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول