ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند
1. ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند

غلامحسن جعفری؛ زینب براتی

دوره 7، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 181-206

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.18169.1144

چکیده
  نئوتکتونیک نقش بسیار مهمی در تکامل مورفولوژیکی هر حوضه زهکشی دارد. هسته اصلی ژئومورفولوژی تکتونیکی، مطالعه فراوانی فرآیندهای تکتونیکی است که تمایل به تغییر توپوگرافی و فرآیندهای سطحی دارند. دره‏های ...  بیشتر