تعداد مقالات: 241
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
76. دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

دوره 5، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 97-122

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مرضیه جمشیدی مطلق؛ قاسم لکزاشکور


78. مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 61-78

حسین غضنفرپور؛ سمیرا حسن زاده؛ محدثه حامدی


79. تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 47-68

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی


80. پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی

دوره 6، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 37-62

بتول زینالی؛ وحید صفریان زنگیر


82. تحلیل همدید منشاء بارش‌های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 47-62

محسن رضایی؛ مهدی اژدری مقدم؛ غلامرضا عزیزیان؛ محسن بستانی


84. بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور

دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 53-68

مصطفی یعقوب زاده؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ سیدحسام سیدکابلی


85. مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 8، شماره 19، بهار 1398، صفحه 35-50

هاشم نوری؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ عطااله کاویان؛ مرزبان فرامرزی


86. پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری)

دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 51-68

حسن محمودزاده؛ مائده باکویی


87. ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی با استفاده از LCM (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 39-52

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ زیبا چشمه سفیدی


88. پیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-R

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 59-74

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ ابوالفضل مسعودیان


89. ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله

دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 61-74

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ احمد علی بیگی


90. ارزیابی ریسک و درجه بندی پایداری محیط زیستی تالاب های بین المللی سواحل جنوبی ایران

دوره 9، شماره 23، بهار 1399، صفحه 0-0

سمیرا جعفری آذر؛ غلامرضا سبزقبایی؛ مرتضی توکلی؛ سولماز دشتی


91. ارزیابی مدل ابر زلزله با برآورد نرخ همبستگی میان رویدادهای زلزله و پیش بینی آنها در ایران برای سه ماهه چهارم 2009

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 111-126

محمد رضا منصوری دانشور؛ علی اصغر برهمن؛ پرویز منصوری دانشور


92. روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 63-78

غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ علیمحمد مرادیان


93. مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور)

دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 61-75

صمد فتوحی؛ هادی عای نیا؛ فاطمه فیروزی؛ جواد بخشی پور؛ زینب رخشانی


96. واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان

دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 77-88

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ رقیه سلیمی


99. افت سطح آب زیرزمینی و شیوه برداشت جبران‌گر در آبخوان دشت الشتر استان لرستان

دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 107-124

ناصر اسدی؛ مراد کاکی؛ رضا جمور


100. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 79-98

سیده معصومه موسوی؛ سعید نگهبان؛ حیدر رخشانی مقدم؛ سید محسن حسین زاده