شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای ژئومورفولوژی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد RS & Gis ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

کشورایرانبهدلیلتنوعاقلیمیزیاد،همیشهدرمعرضخطراتطبیعیمختلفیبودهاست. یکیازاینبلایا،سقوطبهمندر مناطقبرف خیزاستکهدرجایخود،آسیب­هایقابلتوجهیرابرپیکرةاقتصادیواجتماعیکشورتحمیلکردهاست.  لذاتهیه­ینقشه­هایبرایتعیین میزانخطراتبهمندربخش­هایمختلفاینمنطقهازاهمیتبهسزائیبرخورداراست. دراینمقالهبااستفادهازنقشه­هایارتفاع،جهت شیب،کاربریاراضیوژئومورفولوژیوبادرنظرگرفتنعواملاقلیمیوبازدیدمیدانیگذرگاه­هایبهمندر قالب مدل AHP با توجه به درجه تأثیر آنها وزن­دهی گردیده و ضمن ترکیب این لایه­ها با هم نقشه میزان وقوع بهمن درهرکدامازبخش­هایاین حوزهآبخیزتعیینگردیدکهخودنشاندهندهقابلیتبالایسامانهاطلاعاتجغرافیاییدرشناساییگذرگاه­هایبهمنمی­باشد.نتایجبه دست آمدهازاینتحقیقنشاندادکهازهفدهگذرگاهبهمنشناساییشدهدرحوزهآبخیزسامانششگذرگاه،جادهومناطقمسکونیراتحت تأثیرقرارمی­دهندکهدست­اندرکارانبایستیتمهیداتلازمبرایکنترلاینگذرگاه­هاانجامدهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Avalanche Regions Using Geographical Information System

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali almodaresi 1
  • Alireza Delavar 2
چکیده [English]

Iran due to high climatic variability, was always exposed to various natural hazards.
One of the disaster, avalanche areas is Brfkhyz in place, considerable damage has been inflicted on the body of the Economic and Social.
Therefore, the preparation of maps for different parts of the area on February evaluate risks is very important.
In this paper, by using maps of elevation, slope, aspect, land use and geomorphology and climatic factors, and considering the avalanche field visit any part of the basin was Which shows the high capabilities of geographic information systems in the avalanche is to identify pathways. The results of this study showed that seventeen crossing the Persian month Bahman identified six pathways regulating basin, Roads and residential areas that affect administrators should make necessary arrangements for controlling the crossings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avalanche
  • zoning
  • Directed Shipp
  • Shipp Awnings
  • Geomorphology
  • Land Use
  • Order

آرمسترانگ، ب.، ن. ویلیامز، 1377 . بهمن ترجمه م. دادخواه، انتشارات دانشگاه تهران، 304 ص.

 احمدی، ح.، بررسی وضعیت مناطق بهمن خیز، مجله ی منابع طبیعی ایران:39.

 

احمدی، ح.، س. طاهری، 1388 ، مطالعات راهبردی برای تهیه نقشة مناطق پرخطر بهمن خیز در حوزة آبخیز ( بررسی موردی جادهی چالوس)، لوح فشرده پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

)مدیریت پایدار بلایای طبیعی(، دوم و سوم اردیبهشت 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،10 ص.

 

زارع بیدکی، ر.، احمدی، ح. و م.، مهدوی، 1388 ، بررسی وضعیت بهمن خیزی حوزه های البرز مرکزی، لوح فشرده پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)، دوم و سوم اردیبهشت 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 9ص.

 

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، 1381 . مطالعات اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز سامان، جلد اول، مشاور:دانشگاه تربیت مدرس.

 

Wadge G., P. W. Francis and C. F. Ramirez, 1995, The Socompa collapse and avalanche event,

journal of Vocanalogy and Geothermal Research, 66(1-4):309-336.

 

Sousa J., B. Vioght, 1995, Multiple-pulsed debris avalanche emplacement at Mount St. Helens in

1980: Evidence from numerical continuum flow simulations, journal of Vocanalogy and

Geothermal Research, 66(1-4):227-250.

 

Mott R., T. Grunewald, M. Schirmer, V. Wirz and M. Lehning, 2010, Understanding snow

deposition on mountain slopes, journal of Geophysical Research,12:EGU2010-12248.