مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بحران

چکیده

جنگل­ها به عنوان یکی از مهم­ترین منابع طبیعی تجدید شونده نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ و پایداری زیست بومها ایفا می­نمایند.آتش سوزی ها هر ساله سطح وسیعی از جنگل ها و مراتع را تخریب کرده و از بین می برد.در اثر بی­توجهی انسان یا به دلیل عوامل طبیعی بخشی از جنگل ها از بین می رود. این مشکل  نیازمند مطالعه و ارائه راهکارهای علمی است. هدف تحقیق تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آتش­سوزی در جنگل­ها از جمله آتش­سوزی در جنگل گلستان است. زیرا جنگل های استان گلستان بیشترین موارد آتش­سوزی را داشته و نیازمند مدیریت مناسب و مؤثر برای مقابله می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی به دست ‌آمده و از مدل SWOT برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدید جنگل­ها استفاده شده، است. جهت کمی­سازی از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد شناسایی مناطق مختلف جنگلی و توانمندی­های موجود، با وزن نهایی(099/0)  و معیار احداث شبکه جاده­های جنگلی  با وزن نهایی (087/0) در گروه فرصت­ها به عنوان مهم­ترین معیارهای تاثیرگذار بر مدیریت مقابله با بحران آتش­سوزی جنگل شناسایی شده­اند.نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات ، استفاده از تجربیات جنگل­داری سایر کشورها، همیاری و همکاری استان­های شمالی و استان­های همجوار می­تواند در مدیریت مقابله با آتش­سوزی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fire control management at the northern forests of Iran (Case Study: Golestan forest)

نویسندگان [English]

  • Hossain Ghazanfarpoor 1
  • Samira Hasanzadeh 2
  • Mohaddeseh Hamedi 2
چکیده [English]

Forests as one of the important renewable natural resource play a vital role in maintaining the continuity of life and stability of ecosystems.  Fires in forests and pastures destroy a vast part of the natural resources. Every year some of the forests in our country are destroyed in fire due to human negligence or natural causes. This study aimed to identify and analyze the most important factors affecting the fire control management at forests because the Golestan forest has had the most cases of fire and needs proper and effective fire control management. The research is descriptive-analytical. Data were collected using documentary and field methods and Swot model was used to determine the strengths, weaknesses opportunities and threats against the forests. To quantify the model, Analytical Hierarchy Process (AHP) model was used. The results of the study showed that. The measure of solidarity between devices with final weight (0/117), the measure of identifying the different parts of the forest and capabilities with final weight (0/099), the measure of constructing forest roads network with final weight (0/087) in opportunity group were identified as the most important factors influencing the fire control management at forests. Finally, some strategies are presented in order to deal with fire control management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control management
  • fire
  • the northern forests of Iran
  • Golestan