باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشجوی دکتری، گروه ترویج کشاورزی، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

گرم شدن جهانی و یا تغییرات آب و هوایی، یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی است و اثرات طولانی‌مدت آن می‌تواند عواقب جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. بخش کشاورزی یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر و مهم نسبت به تغییرات آب و هوایی است. از آنجایی که کشاورزان تصمیم گیرنده‌ای مهم برای مدیریت زمین‌های کشاورزی جهت سازگاری با شرایط آب و هوایی در حال تغییر هستند و به علاوه باورها و درک خطرات آب و هوایی از عوامل مهم بر رفتار سازگاری آنها می‌باشد؛ لذا هدف کلی این پژوهش، تعیین عوامل موثر بر باورها و درک خطرات کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوایی می‌باشد. نمونه پژوهش بر اساس نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی از میان کشاورزان استان خوزستان انتخاب شد (400n=). نتایج رگرسیون نشان داد، از میان متغیرهای تحقیق، متغیر اعتماد به رسانه قوی‌ترین پیش بینی کننده باور به وقوع تغییرات آب و هوایی (25/0=β) و باور به علل تغییرات آب و هوایی (23/0=β) است. همچنین برجستگی خطر قوی ترین پیش بینی کننده باور به اثرات تغییرات آب و هوایی (35/0=β) و باور به اثرات تغییرات آب و هوایی، قوی ترین پیش بینی کننده درک خطر (35/0=β) است. بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی در جهت بهبود باورها درباره تغییرات آب و هوایی و خشکسالی و درک خطر این تهدید ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beliefs and Risk Perception of Farmers’ of Khuzestan Province toward Climate Change

نویسندگان [English]

  • Masoud Yazdanpanah 1
  • Tahereh Zobeidi 2
1 Associate Professor, Department of Agriculture Extension and Education, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
2 Ph.D. student, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Global warming or climate change, one of the most serious environmental challenges and the long term effects it, can have social, economical and environmental consequences. Also The agricultural sector is one of the sectors most vulnerable to climate change. Since the farmers are the critical decision makers in terms of how to manage agricultural land to adapt to changing climate conditions, their beliefs and risk perception toward climate change are important factors for the adaptation of farmers. therefore The aim of this study was to determine factors affecting farmers’ beliefs and risk perception. The sample is based on Cluster random sampling selected among farmers in Khouzestan province (n=400). The results of regression showed that, among the research variables, the variable trust in media is strongest predictor of belief in the occurrence of climate change (β= 0/25) and belief in the causes of climate change (β=0/23). Also, the risk salience is the strongest predictor of belief in the effects of climate change (β= 0/35) and belief in the effects of climate change, is the most powerful predictor of perceived risk (β= 0/35). On the results of research, Recommendations for development of risk perception and beliefs toward climate change and drought are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Warming
  • trust
  • risk perception
  • climate change
  • Belief
  • Khuzestan. Farmers

اعتمادی، مهشید. کرمی، عزت الله و زمانی، غلامحسین. (1393). آسیب پذیری اجتماعی حاصل از خشکسالی و سازه های اثرگذار بر آن: مورد مطالعه باغداران انجیر استهبان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 8، شماره 1. صص 98-87.

خالدی، فخرالدین، زرافشانی، کیومرث، میرک زاده، علی اصغر، شرفی، لیدا. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توان سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیم مطالعة موردی: گندم کاران شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه. پژوهش های روستایی دوره 6، شماره 3، صص 678-655.

عزیزی خالخیلی، طاهر و زمانی، غلامحسین. (1392). ادراک کشاورزان نسبت به خطر پذیری (ریسک) کار کشاورزان در شرایط تغییرات اقلیمی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 9، شماره 2. صص 52-41.

قمبرعلی، رضوان. پاپ زن، عبدالحمید و افشارزاده، نشمیل. (1391). بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص تغییرات آب و هوا و استراتژی های سازگاری (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). پژوهش های روستایی، سال سوم، شماره سوم. پاییز 1391، صص 207-187.

یزدان پناه، مسعود و منفرد، نوذر. (1391). واکاوی درک امکان پذیری مدیریت خشکسالی با استفاده از تحلیل مسیر: مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 8، شماره 1. صص 98-87.

 Adger, W.N Vincent, K 2005. Uncertainty in adaptive capacity. Comptes Rendus Geoscience 337, 399–410.

Ainsworth, E. A., & Ort, D. R. 2010. How do we improve crop production in a warming world?. Plant Physiology, 154(2), 526-530.

Arbuckle Jr, J. G., Morton, L. W., & Hobbs, J. (2013b). Farmer beliefs and concerns about climate change and attitudes toward adaptation and mitigation: Evidence from Iowa. Climatic Change, 118(3-4), 551-563.

Arbuckle Jr, J. G., Prokopy, L. S., Haigh, T., Hobbs, J., Knoot, T., Knutson, C., ... & Widhalm, M. (2013a). Climate change beliefs, concerns, and attitudes toward adaptation and mitigation among farmers in the Midwestern United States. Climatic change, 117(4), 943-950.

Arbuckle, J. G., Morton, L. W., & Hobbs, J. (2013c). Understanding farmer perspectives on climate change adaptation and mitigation: The roles of trust in sources of climate information, climate change beliefs, and perceived risk. Environment and Behavior, 0013916513503832.

Bank, T. W. (2010). Public attitudes toward climate change: findings from a multicountry poll. Washington, DC: The World Bank, 1Á83.

Bord, R. J., O’Connor, R. E., & Fisher, A. (2000). In what sense does the public need to understand global climate change. Public Understanding of Science, 9, 205-218.

Carlton, S. J., & Jacobson, S. K. (2013). Climate change and coastal environmental risk perceptions in Florida. Journal of environmental management, 130, 32-39.

Dessai, S., & Sims, C. (2010). Public perception of drought and climate change in southeast England. Environmental hazards, 9(4), 340-357.

Diggs, D. M. (1991). Drought experience and perception of climatic change among Great Plains farmers. Great Plains Research, 114-132.

Dunlap, R. E. (2010). Climate change and rural sociology: Broadening the research agenda. Rural Sociology, 75, 17-27.

Eggers, M Kayser, M and Isselstein, J. (2014). Grassland farmers’ attitudes toward climate change in the North German Plain. Regional Environmental Change, 15(4), 607-617.

Fischer, G., Shah, M., Tubiello, F. N., & Van Velhuizen, H. 2005. Socio-economic and climate change impacts on agriculture: an integrated assessment, 1990–2080. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360(1463), 2067-2083.

Fleming, A., & Vanclay, F. 2011. Farmer responses to climate change and sustainable agriculture. In Sustainable Agriculture Volume 2 (pp. 283-293). Springer Netherlands.

Gandure, S Walker, S  and Botha, J. J. (2013). Farmers' perceptions of adaptation to climate change and water stress in a South African rural community. Environmental Development, 5, 39-53.

Gbetibouo GA (2009) Understanding farmers’ perceptions and adaptations to climate change and variability: the case of the Limpopo Basin, South Africa. IFPRI discussion paper no. 00849. IFPRI, Washington. From http://www.ifpri.org/publication/. Accessed 20 April 2015.

Gwimbi, P. (2009). Cotton farmers' vulnerability to climate change in Gokwe District (Zimbabwe): impact and influencing factors. JAMBA: Journal of Disaster Risk Studies, 2(2), 81-92.

Heath, Y., & Gifford, R. (2006). Free-market ideology and environmental degradation the case of belief in global climate change. Environment and Behavior, 38(1), 48-71.

Hmielowski, J. D., Feldman, L., Myers, T. A., Leiserowitz, A., & Maibach, E. (2013). An attack on science? Media use, trust in scientists, and perceptions of global warming. Public Understanding of Science, 0963662513480091.

Holloway, L. E., & Ilbery, B. W. 1996. Farmers' attitudes towards environmental change, particularly global warming, and the adjustment of crop mix and farm management. Applied Geography, 16(2), 159-171.

Howden, S. M Soussana, J. F Tubiello, F. N Chhetri, N Dunlop, M  and Meinke, H. (2007). Adapting agriculture to climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(50), 19691-19696.

Kahan, D. M., Jenkins-Smith, H., & Braman, D. (2011). Cultural cognition of scientific consensus. Journal of Risk Research, 14, 147-174.

Kellstedt, P. M Zahran, S  and Vedlitz, A. (2008). Personal efficacy, the information environment, and attitudes toward global warming and climate change in the United States. Risk Analysis, 28(1), 113-126.

Lee, T. M., Markowitz, E. M., Howe, P. D., Ko, C. Y., & Leiserowitz, A. A. (2015). Predictors of public climate change awareness and risk perception around the world. Nature Climate Change, 5(11), 1014-1020.

Leiserowitz, A. (2007). International public opinion, perception, and understanding of global climate change. Human development report, 2008, 1-40.

Leiserowitz, A. 2006. Climate change risk perception and policy preferences: The role of affect, imagery, and values. Climatic change, 77(1-2), 45-72.

Lenzen, M., & Murray, J. (2001). The Role of Equity and Lifestyles in Education about Climate Change: Experiences from a Large-scale Teacher Development Program. Canadian Journal of Environmental Education, 6, 32-51.

Li, Y., Johnson, E. J., & Zaval, L. (2011). Local warming daily temperature change influences belief in global warming. Psychological Science.

Lieske, D. J., Wade, T., & Roness, L. A. (2014). Climate change awareness and strategies for communicating the risk of coastal flooding: a Canadian Maritime case example. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 140, 83-94.

Lorenzoni, I., Nicholson-Cole, S., & Whitmarsh, L. 2007. Barriers perceived to engaging with climate change among the UK public and their policy implications. Global environmental change, 17(3), 445-459.

Lorenzoni, I., Nicholson-Cole, S., Whitmarsh, L., 2007. Barriers perceived to engagingwith climate change among the UK public and their policy implications. GlobalEnviron Chang 17, 445e459.

Maddison, D. 2007. The perception of and adaptation to climate change in Africa. World BankPolicy Research Working Paper, (4308).

Mertz, O Mbow, C Reenberg, A  and Diouf, A. (2009). Farmers’ perceptions of climate change and agricultural adaptation strategies in rural Sahel. Environmental management, 43(5), 804-816.

Michaels, C., 2000. Information, perception, andaction: what should ecological psychologists learnfrom Milner and Goodale (1995)? Ecological Psychology,12(3). 241–258.

Moriondo, M., Bindi, M., Kundzewicz, Z. W., Szwed, M., Chorynski, A., Matczak, P., ... & Wreford, A. 2010. Impact and adaptation opportunities for European agriculture in response to climatic change and variability. Mitigation and Adaptation Strategies for GlobalChange, 15(7), 657-679.

Niemeyer, S., Petts, J., & Hobson, K. 2005. Rapid climate change and society: assessing responses and thresholds. Risk Analysis, 25(6), 1443-1456.

O'Connor, R. E., Bord, R. J., & Fisher, A. (1999). Risk perceptions, general environmental beliefs, and willingness to address climate change. Risk analysis, 19(3), 461-471.

Ohe, M., & Ikeda, S. 2005. Global warming: risk perception and risk-mitigating behavior in Japan. MitigationandAdaptationStrategiesforGlobalChange, 10(2), 221-236.

Quiroga, S., Suárez, C., & Solís, J. D. (2015). Exploring coffee farmers’ awareness about climate change and water needs: Smallholders’ perceptions of adaptive capacity. Environmental Science & Policy, 45, 53-66.

Rejesus, R. M Mutuc-Hensley, M Mitchell, P. D Coble, K. H  and Knight, T. O. (2013). US agricultural producer perceptions of climate change. Journal of agricultural and applied economics, 45(04), 701-718.

Smith, W. J., Liu, Z., Safi, A. S., & Chief, K. (2014). Climate change perception, observation and policy support in rural Nevada: A comparative analysis of Native Americans, non-native ranchers and farmers and mainstream America. Environmental Science & Policy, 42, 101-122.

Spence, A., Poortinga, W., & Pidgeon, N. 2012. The psychological distance of climate change. Risk Analysis, 32(6), 957-972.

Sundblad, E. L., Biel, A., & Gärling, T. (2009). Knowledge and confidence in knowledge about climate change among experts, journalists, politicians, and laypersons. Environment and Behavior, 41(2), 281-302.

Vignola, R., Klinsky, S., Tam, J., & McDaniels, T. 2013. Public perception, knowledge and policy support for mitigation and adaption to Climate Change in Costa Rica: Comparisons with North American and European studies. Mitigationand Adaptation Strategies for Global Change, 18(3), 303-323.

Weber, E. U. 2010. What shapes perceptions of climate change?. Wiley InterdisciplinaryReviews: Climate Change, 1(3), 332-342.

Wei, J., Hansen, A., Zhang, Y., Li, H., Liu, Q., Sun, Y., & Bi, P. (2014). Perception, attitude and behavior in relation to climate change: A survey among CDC health professionals in Shanxi province, China. Environmental research, 134, 301-308.

Wheeler, S., Zuo, A., & Bjornlund, H. 2013. Farmers’ climate change beliefs and adaptation strategies for a water scarce future in Australia. Global Environmental Change, 23(2), 537-547.

Whitmarsh, L. 2008. What's in a name? Commonalities and differences in public understanding of “climate change” and “global warming”. Public understanding of science.

Wood, S. A Jina, A. S Jain, M Kristjanson, P  and DeFries, R. S. (2014). Smallholder farmer cropping decisions related to climate variability across multiple regions. Global Environmental Change, 25, 163-172.