بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تغییرات اقلیمی تولید کشاورزی و در پی آن عوامل وابسته به کشاورزی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه با تفکیک قائل شدن میان جنبه های مختلف تغییرات اقلیمی اثرات چهار فرض تغییر نرمال اقلیم، تغییر پذیری اقلیم، تغییر اقلیم، تغییرپذیری و تغییر توامان اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی طی سال های 1379-1394 بررسی گردید و با استفاده از اطلاعات هزینه ای و تولیدی سه محصول شاخص تامین کننده امنیت غذایی در ایران (گندم، برنج و سیب زمینی) و با بکار گیری روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به این امر پرداخته شد. نتایج این تحقیق حاکی از کاهش شدید درآمد کشاورزان و مازاد رفاه اقتصادی و همچنین افزایش قیمت محصولات تحت فروض چهارگانه بوده است. به ترتیب در چهار فرض مورد بررسی بطور متوسط درآمد کل 4/43979، 9/127241، 1/157960 و 1/272367 میلیون تومان کاهش، میانگین قیمت محصولات مورد بررسی به ترتیب 95/332، 7/343، 18/565 و 86/1160 هزار تومان افزایش و مازاد رفاه اقتصادی کل به ترتیب 4/927884، 1542416، 2016383 و 2356754 میلیون تومان کاهش یافته است. کاهش عوارض ناشی از تغییر اقلیم می تواند با تغییر الگوی کشت، استفاده از روش های نوین آبیاری و بیابان زدایی صورت بپذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of climate change on food security of Iran

نویسندگان [English]

  • soroush kiani ghalehsard 1
  • Javad Shahraki 2
  • Ahmad Akbari 3
  • Ali Sardar shahraki 4
1 PhD student in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
4 Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

Climate change affects agricultural production and , consequently, agricultural factors such as food security and economic well-being. In this study , by distinguishing between different aspects of climate change, the effects of four climate change assumptions, climate variability, climate change , variability and climate change on food security and economic well-being during the years of 2001-2016 were investigated and by using the cost and production information of three products of food security index in Iran (wheat , rice and potatoes) , using the Positive Math Planning (PMP) method was used. The results of this study showed a sharp decrease in farm incomes and a surplus of economic welfare as well as an increase in the price of the product under the fourfold assumptions. In four assumptions examined , the average of total income 43979.4 , 127241.9 , 157960.1 and 272367.1 million Tomans was reduced , the price of the desired product 332.95, 343.7, 565.18 , and 1160.86 one thousand Tomans was increased , and the total of economic welfare surplus decreased 927884.4, 1542416, 2016383 and 2356754 million Tomans, respectively. Reducing the effects of climate change can be achieved by changing the pattern of cultivation , using modern irrigation methods and desertification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate variability
  • climate change
  • Food security
  • Iran