ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، استادیار، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_آب و سازه‌های هیدرولیکی_دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زائد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و وزن ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻊ ﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮ و ﺷﯿﺮاﺑﻪ، بازیافت منابع و کاهش هزینه‌های احتمالی دفع مورد استفاده قرار می‌ﮔﯿﺮد. ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﻄﺒﺎق ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‌ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ اثرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه‌است. بر این اساس در ارزیابی زیست‌محیطی کارخانه کمپوست زاهدان از روش‌های چک لیستی و ماتریس تغییر یافته ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ استفاده شده‌است. با توجه به اطلاعات بدست آمده مشخص گردید که منطقه فاقد سکنه می‌باشد و از جهات دیگر نیز با توجه به تحقیقات و نقشه‌های کاربری اراضی، هیچگونه عارضه خاص اکولوژیکی و اقتصادی_اجتماعی در محدوده 10 کیلومتری طرح شناسایی نشده و زمین محل طرح عمدتاً بایر و سنگلاخی می‌باشد. تنها عاملی که به طور مشخص می‌تواند شعاع اثر‌گذاری طرح را افزایش دهد جهت و مقدار بادهای 120روزه استان می‌باشد که معمولاً از سمت زابل به سمت زاهدان می‌وزد که با توجه به فاصله مناسب محل طرح، خطری متوجه ساکنین شهر نمی‌باشد. در مجموع گزینه انجام طرح با 94/0+ در مقابل گزینه عدم انجام با 7/3- دارای برتری کامل بوده و طرح به لحاظ طرح‌های بهسازی و اقدامات اصلاحی قویاً توصیه شده‌است. بر اساس بررسی صورت گرفته عمده آثار دراز مدت طرح در مرحله بهره‌برداری در مورد شیرابه و نشت آن، مخاطرات بهداشتی داخل کارخانه برای شاغلان و محیط بیرونی (عمدتاً از حشرات و جانوران موذی)، آلودگی بویایی و آلودگی محصول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Zahedan compost plant

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Ghaderi 1
  • Bahareh Pirzadeh 2
  • Narjes Shahbeigi 3
1 Assistant Professor, Civil Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 M.Sc Student, Civil Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Compost is one of the urban waste management strategies that aim to reduce the volume and weight of materials to be repelled, reduce the spread of flue and fat, recycle resources, and reduce the cost of disposal. In order to comply with environmental laws and regulations in the framework of adaptation of an environmental development plan, an Environment Impact Assessment (EIA) plan for compost plants required. Accordingly, Leopold‘s checklist and modified matrix methods have been used in the environmental assessment of the Zahedan composting plant. according to the information obtained, it was determined that the area is not inhabited and in other respects, due to the researches and land use maps, no specific ecological and socioeconomic complications are identified within 10 km of the plan, and the land of the plot is mostly muddy and rough. The only factor that can specifically increase the radius of the effect of the plan is the direction and amount of 120-day winds of the province, which is usually from Zabol to Zahedan, which, due to the appropriate distance to the site, does not affect the city‘s residents. In total, the option of doing a design with +0.94 versus non-performing option with -3.7 has a full advantage and the plan is strongly recommended for improvement plans and corrective actions. Based on the review of the long-term effects of the project in the exploitation phase on leachate and its leakage, the health hazards of the factory for the employees and the external environment (mainly from insidious insects and animals), smell pollution and contamination of the product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost
  • Leopold matrix
  • Environmental assessment
  • Checklist

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﺤﻤﺪ؛ عابدین­زاده نیلوفر؛ روانبخش مکروم (1387)، ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد، ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، دوره دوازدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﻪ، صص99-87.

رساپور مزدک؛ مدنی شاهرودی همایون رضا؛ کمالی سید مسعود؛ عباسی سیاوش (1386)، مقایسه انواع مختلف سیستم­های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها، سومین همایش ملی مدیریت پسماند، تهران، سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، صص155-145.

وبسایت مدیریت مواد زائد شهر زاهدان، پسماندها و بازیافت، (1395)، http://sallysalehi.blogsky.com/1387/04/22/post-84/

رسولی­نسب فاطمه؛ جباریان­امیری بهمن؛ کابلی محمد؛ دانه­کار افشین (1396)، ارزشیابی بیانیه­های ارزیابی اثرات محیطزیستی در کشور، محیط­زیست­طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 70، شماره 2، صص349-337.

قربانی حمید (1376)، ارزیابی اثرات توسعه برمحیط زیست، چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط، صص1102-1087.

ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ­ﻓﺮد ﻣﻬﺪی؛ میرزایی محسن؛ حاتمی منش مسعود؛ ریاحی بختیاری علیرضا؛ صادقی مهربان (1393)، ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﻳﺮاﻧﻲ (اﺻﻼح ﺷﺪه ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ) در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧد ﺷﻬﺮﻛﺮد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 16، شماره 1، صص46-31.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ قواﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان (1383)، دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.

میرزایی نظام؛ نوری جعفر؛ محوری امیرحسین؛ یونسیان مسعود؛ ملکی افشین (1388). ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره چهارم، صص79-88...

نوائی­فیض­آبادی علی­اصغر؛ علیدادی حسین؛ نجف­پور علی­اصغر؛ دنکوب محمود؛ یزدانی محسن؛ ساقی معصومه؛ شفیعی محمد­ناصر (1395)، ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست سازی در ایران- مروری، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، دوره دوم، شماره 1، صص 51-38.

ولی­زاده سهیل؛ شکری زینب (1394). بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) گزینه­های مدیریت پسماند جامد در شهر بیرجند، مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره هشتم، شماره­2، صص 262-249.

ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮاد، ﺗﺮﺳﻠﻲ اﺣﻤﺪ، وﺣﺪاﻧﻲ ﻋﻠﻲ، اﻟﻬﻲ ﻣﻬﺪی (1387)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط زاهدان

Nouri, J., Mahvi, A.H., Younesian, M., Nabizadeh, R.,Hashemi, I., (2007), ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ESTATE PROVIDING WTTH MANAGERIAL PROCESS. Iran j. Environ Health. Sci.Eng, Vol 4, No 2, pp: 121-126

Leopold, L. B., Clarke, F. E., Hanshaw, B. B., & Balsley, J. R. (1971). A Procedure for Evaluating Environmental Impact in Geological Survey Circular 645, USGS, Washington DC