بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثروتی، مسلم [1] استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب، دانشگاه ارومیه

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

 • عابدیان، سحر [1] مدرس دانشگاه پیام‌نور و دانشجو دکترا محیط‌زیست، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر
 • عابدی قشلاقی، حسن [1] کارشناسی ارشد سنجش‌ازدور وGIS ، گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تبریز
 • عای نیا، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • عباساقی، فروغ [1] دانشجوی دکترا، گروه رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عبدالعلی زاده، زهرا [1] دانشجوی دکتری مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
 • عرفانیان، مریم [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عرفانیان، مهدی [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کاشان
 • عزیززاده، محمدرضا [1] مربی، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
 • عزیزی، قاسم [1] دانشیار آب وهواشناسی ،دانشگاه تهران
 • عزیزیان، غلامرضا [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • عزیزیان، غلامرضا [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • عزیزیان، غلامرضا [1] معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • عساکره، حسین [1] دانشیار اقلیم شناسی – دانشگاه زنجان
 • عسگری، شمس اله [1] مربی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام
 • عظیمی مطعم، فرزانه [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • علیائی، محمد صادق [1] استادیار، عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (معاونت پژوهش و فناوری)، تهران
 • علی پور، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • علی پور، یوسف [1] دکتری دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم جغرافیایی
 • علیجانی، بهلول [1] استاداقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • علیجانی، بهلول [2] استاد اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
 • علیجانی، بهلول [1] استاد دانشکده جغرافیا، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی و مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی
 • علیجانی، بهلول [1] استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
 • علیجانی، بهلول [1] استاد آب وهواشناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی،دانشگاه خوارزمی، تهران
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • علیزاده، فرشاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، ایران
 • علی صوفی، مسعود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل
 • علیمحمدی، عارفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر
 • علی نیا، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • عنابستانی، علی اکبر [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

غ

 • غضنفرپور، حسین [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • غضنفرپور، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • غفاری، گلاله [1] استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • غفاری گیلانده، عطا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی،ایران
 • غلامعلی فرد، مهدی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس
 • غلامی، محمد [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 • غلامی، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • غلامی، یونس [1] استادیارگروه جغرافیا واکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • غلامی، یونس [1] استادیار گروه جغرافیا و طبیعت گردی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • غلامی نیا، اعظم [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران.
 • غیور، حسنعلی [1] استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان
 • غیور، حسنعلی [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان

ف

ق

ک

گ

 • گرجی، لیلا [1] دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان
 • گلشن، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • گلشن، محمد [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • گلی، علی [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • گلیجی، الهام [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • گلی مختاری، لیلا [1] استادیار ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • گنجائیان، حمید [1] کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشگاه تهران
 • گودرزی، سحر [1] دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد، آبخیزداری، دانشگاه یزد

ل

م

ن

و

ه

ی