تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک
1. تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک

مهدی زارع؛ سید احمد هاشمی؛ رویا رحمانی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2015.2471

چکیده
  موقعیت ایران که بر روی کمربند آلپ-هیمالیا قرار گرفته، به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان بشمار می­رود. جزیره خارک بخشی از کمربند چین خورده-رانده زاگرس واقع در حاشیه شمال شرقی پلیت عربی است. در این مقاله ...  بیشتر
تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot”
2. تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot”

صمد فتوحی؛ مریم حسین پور؛ یاسمن یاری

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2015.2472

چکیده
  سوانحوحوادثطبیعیسالانهسببخسارت‌هایبسیارقابلتوجهجانیومالیدرکشورمی‌شود. باتوجهبهموقعیتکشورونحوهقرارگیریشهرهادرنقاطآسیب‌پذیرازلحاظزلزله،ضرورتپرداختنبهاینمسألهامریبدیهیاست.یکیازضروری‌تریناقداماتومسائل،بهکارگیریاصولمدیریتبحرانبهمنظورکاهشمخاطرات،آمادگی،مقابله،بازسازیوبازتوانیاست.بنابراینمدیریتبحرانفرایندیپویادرقالباقداماتیسنجیدهمی‌باشد. ...  بیشتر
ارزیابی شدت فرسایش بادی منطقه جزینک سیستان با استفاده از مدل IRIFR
3. ارزیابی شدت فرسایش بادی منطقه جزینک سیستان با استفاده از مدل IRIFR

فرهاد ذوالفقاری؛ حسن خسروی

دوره 4، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 27-45

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2015.2473

چکیده
  هدف اصلی این پژ‍وهش بررسی و تهیه نقشه فرسایش بادی توسط مدل اریفر می­باشد. در این پژوهش از مدل تجربی IRIFRکه در سال 1375 توسط محققان کشور برای شرایط اقلیمی ایران تدوین و ارایه شده است با بهره­گیری از GIS ...  بیشتر
بررسی پتانسیل رخداد زمین‌لرزه در شهر تبریز
4. بررسی پتانسیل رخداد زمین‌لرزه در شهر تبریز
دوره 4، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 45-59

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2015.2474

چکیده
  با توجه به بررسی­های لرزه­زمین­ساختی، گستره تبریز و پیرامون آن در پهنه­ای با خطر لرزه­ای بالا قرار دارد. گسل‌های لرزه­زایی چون گسل شمال تبریز، تسوج، شبستر، جنوب میشو، شمال میشو و... در فاصله ...  بیشتر
کاربرد تحلیل شبکه ( ANP) در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش‌ در محدوده محور و مخزن سد قلعه‌چای
5. کاربرد تحلیل شبکه ( ANP) در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش‌ در محدوده محور و مخزن سد قلعه‌چای
دوره 4، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2015.2475

چکیده
  مدیریت بلایای طبیعی نیازمند اطلاعات مکانی، جهت آمادگی در برابر خطرات و کاهش روند آنها می‌باشد. در این زمینه ارزیابی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش‌ در منطقه‌ای که به دلیل وضعیت جغرافیایی و ساخت و سازهای انسانی ...  بیشتر
اقلیم‌شناسی سیلاب ناشی از بارش سنگین 4 فوریه 2006 استان لرستان
6. اقلیم‌شناسی سیلاب ناشی از بارش سنگین 4 فوریه 2006 استان لرستان
دوره 4، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2015.2476

چکیده
  بررسی شرایط رخداد بارش یکی از پارامترهای مهم در مطالعات اقلیمی و رفتار سیستم­های جوی موجد سیل است. هدف این پژوهش بررسی اقلیم­شناختی وقوع سیل 4 فوریه 2006 در استان لرستان است. این بارش در کمتر از 24 ساعت ...  بیشتر