دوره و شماره: دوره 7، شماره 15 - شماره پیاپی 1، بهار 1397، صفحه 1-256 
3. تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران

صفحه 31-48

میربهروز ذکی زاده اوماسلان علیا؛ محمد سلیقه؛ محمد حسین ناصر زاده؛ مهری اکبری


12. شناسایی بهترین الگوریتم تشخیص گرد و غبار به کمک داده های مودیس

صفحه 207-220

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی؛ بهزاد رایگانی


14. واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران

صفحه 239-256

محمود احمدی؛ حمزه احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری