دوره و شماره: دوره 9، شماره 24 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399 
1. اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه

صفحه 1-1

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ رضا شاهمرادی؛ علی نصیری خیاوی


10. تحلیل فضایی مؤلفه های تاثیرگذار بر آلودگی هوای شهر تبریز

هوشنگ سرور؛ مرضیه اسمعیل پور؛ منصور خیری زاده؛ مهتاب امرایی