اعضای هیات تحریریه

کارشناس نشریه

مرضیه دارائی

برنامه ریزی شهری - توریسم کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.researchgate.net/profile/Marzie_Daraei
ehazardsatusb.ac.ir
+989330367636