نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 53-66]
 • آبخوان اسدآباد مدل‌سازی آبخوان آبرفتی با استفاده از نرم افزار PMWIN و بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست در دشت اسدآباد، استان همدان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 121-136]
 • آبخوان دامنه اثر نوسانات اقلیمی ‌و برداشت آب بر تغییرات ‌تراز آب زیرزمینی دشت دامنه [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 47-67]
 • آبخوان میمه بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 15-34]
 • آب زیرزمینی ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 99-120]
 • آب زیرزمینی مدل‌سازی آبخوان آبرفتی با استفاده از نرم افزار PMWIN و بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست در دشت اسدآباد، استان همدان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 121-136]
 • آب زیرزمینی مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 115-130]
 • آبشکن-گوره ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 83-98]
 • آب شیرین بررسی روند تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شهر خرم‌آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • آتش‌سوزی مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 61-78]
 • آتش‌‌سوزی جنگل تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 19-36]
 • آتش‌سوزی جنگل ارزیابی و پهنه بندی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 49-66]
 • آتش‌سوزی جنگل تحلیل الگوهای سینوپتیکی منجر به آتش‌سوزی جنگل در شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی: 17 مرداد 1393) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 17-34]
 • آتشفشان تفتان بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 117-144]
 • آزمایش ایزوترم شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان معدن سنگ آهن گل‌گهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون T مستقل اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون پارامتریک بررسی روند تغییرات فراوانی روز‌های همراه با توفان‌های گرد و غباری نیمة غربی ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 87-100]
 • آزمون روند سن بررسی روند تغییرات آستانه‌‌های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 69-82]
 • آزمون من‌کندال ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-46]
 • آزمون من-کندال ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تراز آبهای زیر زمینی شهرستان داراب [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 145-160]
 • آزمون من-کندال و شیب سن بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی درخت سیب در طول دوره رشد (مطالعه موردی: ایستگاه های ارومیه و سمیرم) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 149-164]
 • آزمون‌های ناپارامتریک بررسی روند تغییرات فراوانی روز‌های همراه با توفان‌های گرد و غباری نیمة غربی ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 87-100]
 • آسایش حرارتی کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 117-138]
 • آسیب‌‌پذیری ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 99-120]
 • آسیب‌‌پذیری شناسایی مناطق در معرض هجوم ماسه‌‌های روان با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان‌‌های ریگان، فهرج و نرماشیر، استان‌‌کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌پذیری بررسی عوامل مؤثر برآسیب‌پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت‌گاه‌های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعة موردی مناطق 1 و 5 شهر تبریز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 33-56]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 105-137]
 • آسیب‌پذیری سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 67-90]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی میزان آسیب‌پذیری محدوده شهری کاشان در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل IHPW [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 105-126]
 • آسیب‌پذیری تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 89-104]
 • آسیب‌پذیری بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کالبدی تاب‌آوری محلات بافت فرسوده در مقابل زلزله (نمونه موردی محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 51-74]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 53-66]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 61-74]
 • آسیب پذیری مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]
 • آسیب پذیری ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GISمطالعه‌ی موردی: (شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 17-33]
 • آسیب پذیری ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 123-150]
 • آسیب پذیری پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 21-38]
 • آسیب‌پذیری شهری مدل‌سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 143-164]
 • آسیب‌پذیری لرزه‌ای بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 103-122]
 • آسیب‌پذیری محیطی سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 167-196]
 • آشکارساز RAD7 اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آبهای زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های منطقه [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 269-284]
 • آلاینده‌های هوا ارزیابی آلاینده ذرات معلق در هوای محیط و مطالعه آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن (مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 1-12]
 • آلودگی بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • آلودگی بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 125-140]
 • آلودگی ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 147-166]
 • آلودگی آب زیرزمینی ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 111-130]
 • آلودگی نیترات بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 15-34]
 • آلودگی هوا ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 67-88]
 • آلودگی هوای مشهد نواحی همگن آلودگی هوای شهر مشهد [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 227-240]
 • آمار فضایی شناسایی مکان های مستعد برای سیلاب با الگوهای خود همبستگی فضایی سرعت نفوذ آب در خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز فرکتال سطح کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنتروپی شانون تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 83-96]
 • آنتروپی شانون ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 99-116]
 • آنگستروم بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 63-88]
 • آنیون ارزیابی آلاینده ذرات معلق در هوای محیط و مطالعه آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن (مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 1-12]

ا

 • ابر الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 1-14]
 • ابر آلودگی شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان معدن سنگ آهن گل‌گهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابر زلزله ارزیابی مدل ابر زلزله با برآورد نرخ همبستگی میان رویدادهای زلزله و پیش بینی آنها در ایران برای سه ماهه چهارم 2009 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 111-126]
 • ابرناکی واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 239-256]
 • اپراتورهای فازی پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتمسفر پایش ماهواره‌ای تغییرات لایه‌ی اُزون در اتمسفر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثرات زیست محیطی ارزیابی خطرات زیست محیطی مناطق حاشیه دریاچه ارومیه ناشی از نوسانات مرز پیرامونی طی سال‌های 1985 تا 2010 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]
 • اثر سد اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجتماعات روستایی تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احتمال سیل مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 35-50]
 • ارتفاع واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 243-262]
 • ارتفاعات زاگرس اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 69-88]
 • ارتفاع ژئوپتانسیل بررسی همدید کنش‎های چرخندی در طی 1382-1340 خورشیدی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 15-33]
 • ارتفاع ژئوپتانسیل بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 11-27]
 • ارتفاع لایه‌مرزی (BLH) تاثیر ارتفاع لایه‌مرزی در توفان‌های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 151-174]
 • اردبیل ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GISمطالعه‌ی موردی: (شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 17-33]
 • اردبیل بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش اطلاعات ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های آماری دو متغیره (مطالعه‌ی موردی: حوضه نمارستاق) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 195-208]
 • ارزش فعلی خالص بحران آب در حوضه آبریز گاوخونی و چگونگی سازش با آن از طریق استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب (مطالعه موردی :آخرین تاسیسات تامین آب- سد و تونل سوم کوهرنگ) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 221-234]
 • ارزیابی ارزیابی خطرات زیست محیطی مناطق حاشیه دریاچه ارومیه ناشی از نوسانات مرز پیرامونی طی سال‌های 1985 تا 2010 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]
 • ارزیابی تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 83-96]
 • ارزیابی آثار محیط زیستی ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 189-208]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 209-228]
 • ارزیابی خطر ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 131-146]
 • ارزیابی ریسک محیط زیستی ارزیابی ریسک و درجه بندی پایداری محیط زیستی تالاب های بین المللی سواحل جنوبی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی زیست محیطی ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 233-244]
 • ارزیابی سریع ژئومورفیک ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-88]
 • ارزیابی صحت شناسایی بهترین الگوریتم تشخیص گرد و غبار به کمک داده های مودیس [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 207-220]
 • ارگ رو دشت مخاطرات محیطی و تلاش برای کاهش اثرات آن با تأکید بر تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه‌ موردی: روستای قورتان) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 29-46]
 • استان آذربایجان غربی پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه‌ای در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 29-43]
 • استان ایلام برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 1-22]
 • استان خوزستان کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی گرد و غبارهای وارده به استان خوزستان (مطالعه موردی خرداد 1391) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 1-16]
 • استان زنجان واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 77-88]
 • استان سیستان و بلوچستان استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 1-16]
 • استان کردستان ارزیابی تغییرات نمایه های فرین دما بر روی پهنه ی استان کردستان طی نیم سده ی اخیر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-93]
 • استان‌‌کرمان شناسایی مناطق در معرض هجوم ماسه‌‌های روان با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان‌‌های ریگان، فهرج و نرماشیر، استان‌‌کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان کرمانشاه بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 1-24]
 • استان گلستان مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 61-78]
 • استان گلستان تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 19-36]
 • استان لرستان اولویت‌بندی عوامل موثر بر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه وارک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 195-210]
 • استان مرکزی -حرکت های عمودی جوان در حوضه آبریز قره چای (استان مرکزی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 59-106]
 • استعداد سیل ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 1-16]
 • اسکان موقت مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 109-142]
 • اصفهان آشکارسازی دمای رویه سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 91-102]
 • اصفهان ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 39-54]
 • اعتماد باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 123-140]
 • افت سطح آب زیرزمینی بررسی فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت کردی شیرازی، استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصادی و کالبدی ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 1-20]
 • اقلیم بررسی و مقایسه عناصر اقلیمی مؤثر بر بروز بیماریهای تنفسی در مناطق کوهستانی و دشت (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 123-142]
 • اکوسیستم ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 209-228]
 • الگوریتم CART ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم ‌رگرسیونی در پیش‌بینی خشکسالی نمونة موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 1-19]
 • الگوریتم جنگل تصادفی بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین‌‌لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده‌‌ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 45-64]
 • الگوریتم ژنتیک برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 75-90]
 • الگوریتم شناسایی گرد و غبار شناسایی بهترین الگوریتم تشخیص گرد و غبار به کمک داده های مودیس [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 207-220]
 • الگوهای سینوپتیکی اقلیم‌شناسی سیلاب ناشی از بارش سنگین 4 فوریه 2006 استان لرستان [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 75-90]
 • الگوهای سینوپتیکی تحلیل الگوهای سینوپتیکی منجر به آتش‌سوزی جنگل در شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی: 17 مرداد 1393) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 17-34]
 • الگوهای فشار شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 165-188]
 • الگوهای گردشی بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 11-27]
 • الگوهای همدید شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه‌ای شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • الگوی تغییرات مکانی مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 115-130]
 • الگوی جوی تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 23-44]
 • الگوی فضایی بررسی پراکنش فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری کشور مطالعه موردی: تصادفات 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-68]
 • الگوی فضایی تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 43-60]
 • الگوی فضایی تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌های منجر به سیل در سال‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 89-106]
 • الگوی گردشی تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 169-188]
 • الوند ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 181-206]
 • امگا بررسی رابطه سامانه کم فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]
 • امنیت غذایی سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 67-90]
 • انسو تحلیل نقش عناصر اقلیمی و پدیده انسو در شیوع مالاریا در استان کرمان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 17-30]
 • اولویت‌‌‌‌بندی بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 195-212]
 • اولویت‌بندی مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 89-108]
 • اولویت بندی اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 83-100]
 • ایالت لرزه زا تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 1-12]
 • ایران بررسی همدید کنش‎های چرخندی در طی 1382-1340 خورشیدی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 15-33]
 • ایران تحلیلی آماری بر یخبندان های ایران زمین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-85]
 • ایران روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • ایران تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • ایران پهنه بندی دمای رویه ی زمین ایران با داده های مودیس [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 101-116]
 • ایران دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 97-122]
 • ایران تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 1-18]
 • ایران الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 1-14]
 • ایران واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 127-144]
 • ایران استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی و تحلیل توزیع مکانی خطر لرزه خیزی و تراکم جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 160-174]
 • ایران واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 239-256]
 • ایران بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 1-16]
 • ایران تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 31-48]
 • ایران شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 241-258]
 • ایران بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 93-110]
 • ایران بازتاب تغییرات محیطی در تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین: مطالعه موردی حوضه زاینده رود و حوضه اورمیه [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 264-275]
 • ایران پایش ماهواره‌ای تغییرات لایه‌ی اُزون در اتمسفر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایلام بررسی و مقایسه عناصر اقلیمی مؤثر بر بروز بیماریهای تنفسی در مناطق کوهستانی و دشت (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 123-142]

ب

 • بابل رود ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-88]
 • بادام اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • باد شمال بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 93-110]
 • بادهای شمال شناسایی کانونهای گرد و غبار و آنالیز فیزیکوشیمایی ذرات آن در منطقه دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • بار رسوبی بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 35-50]
 • بارش تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 31-48]
 • بارش 24 ساعته برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 1-18]
 • بارش حدی تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 47-68]
 • بارش حدی تحلیل همدید منشاء بارش‌های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • بارش-رواناب تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌های منجر به سیل در سال‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 89-106]
 • بارش سنگین بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 11-27]
 • بارش سنگین اقلیم‌شناسی سیلاب ناشی از بارش سنگین 4 فوریه 2006 استان لرستان [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 75-90]
 • بارش سنگین واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 77-88]
 • بارش سنگین تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌های منجر به سیل در سال‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 89-106]
 • بارش شدید بررسی رابطه سامانه کم فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]
 • بارش همرفتی تجمعی اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 69-88]
 • بافت فرسوده ارزیابی ریسک‌های بالقوه ناشی از زلزله در بافت‌های فرسوده مطالعه موردی: محله سنگلج ‌شرقی واقع در منطقه 12 تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-51]
 • بافت فرسوده ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 61-74]
 • بافت‌های فرسوده بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 103-122]
 • باقرشهر بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 125-140]
 • باقی‌مانده خشک کاربرد الگوی کمانک تطبیقی چندمتغیره در الگوبندی و تبیین درازمدت شوری و باقی‌مانده خشک آب رودخانه مطالعه موردی: حوضه‌های‌ آبریز استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-62]
 • باور باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 123-140]
 • بحران تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot” [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 15-26]
 • بحران آب مدل سازی علل خشک شدن دریاچه ارومیه با استفاده از پویائی شناسی سیستم [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 209-232]
 • بحران های محیطی زیستی ارزیابی و اولویت بندی اثر آلودگی‌های محیط زیست در مراکز جمعیتی(مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 235-250]
 • برآورد بارش پیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-R [(مقالات آماده انتشار)]
 • برآوردگر شیب سِن ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تراز آبهای زیر زمینی شهرستان داراب [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 145-160]
 • بردسکن ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 105-137]
 • بررسی آماری واکاوی و پیش‌بینی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بررسی های لرزه زمین ساختی بررسی پتانسیل رخداد زمین‌لرزه در شهر تبریز [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 45-59]
 • بررسی همدید روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • برف واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 243-262]
 • برف سنگین بررسی همدیدی برف سنگین جلگه گیلان در بهمن 1392 و تأثیر آن بر سنجش مدیریت بحران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 35-46]
 • برف سنگین " بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 19-36]
 • برنامه ریزی بلند مدت استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی و تحلیل توزیع مکانی خطر لرزه خیزی و تراکم جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 160-174]
 • بستک ارزیابی پتانسیل مدیریت بحران زلزله در کارگزاران مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بستک [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 205-220]
 • بعد فرکتال هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-28]
 • بلاکینگ امگا " بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 19-36]
 • بندر نوشهر برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 175-194]
 • بهبهان بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 231-244]
 • بهمن شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • بویراحمد تحلیل الگوهای سینوپتیکی منجر به آتش‌سوزی جنگل در شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی: 17 مرداد 1393) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 17-34]
 • بیابانزائی بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 131-148]
 • بیابان‌زایی تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 83-96]
 • بیابان زایی ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 39-54]
 • بیابانزدائی بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 131-148]
 • بیشینه شتاب افقی برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 175-194]
 • بیشینه شتاب زمین تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 1-12]
 • بیماری های تنفسی بررسی و مقایسه عناصر اقلیمی مؤثر بر بروز بیماریهای تنفسی در مناطق کوهستانی و دشت (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 123-142]
 • بی هنجاری ثقلی ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک برای گودال برخوردی احتمالی زیروکی در سیستان و بلوچستان، جنوب‌شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-48]

پ

 • پایش خشکسالی پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 37-62]
 • پایش ماهواره‌ای پایش ماهواره‌ای تغییرات لایه‌ی اُزون در اتمسفر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایگاه‌ پشتیبان مدیریت بحران جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS؛ (مطالعه موردی: شهربابک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 65-88]
 • پتانسیل سیل‌خیزی مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 89-108]
 • پدیده گرد وغبار تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 23-44]
 • پراش اشعه ایکس شناسایی کانونهای گرد و غبار و آنالیز فیزیکوشیمایی ذرات آن در منطقه دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • پردازش تصاویر ماهواره‌‌ای شناسایی مناطق در معرض هجوم ماسه‌‌های روان با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان‌‌های ریگان، فهرج و نرماشیر، استان‌‌کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرفشار اروپایی بررسی همدیدی برف سنگین جلگه گیلان در بهمن 1392 و تأثیر آن بر سنجش مدیریت بحران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 35-46]
 • پرفشار جنب حاره آزور بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 1-16]
 • پرومته ΙΙ اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 83-100]
 • پهنه‌‌بندی ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 13-28]
 • پهنه‌بندی پهنه بندی دمای رویه ی زمین ایران با داده های مودیس [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 101-116]
 • پهنه‌بندی شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهنه‌بندی‌ پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • پهنه بندی شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • پهنه بندی پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه‌ای در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 29-43]
 • پهنه بندی تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 1-18]
 • پهنه بندی ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 31-48]
 • پهنه بندی ارزیابی و پهنه بندی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 49-66]
 • پهنه بندی پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 155-174]
 • پهنه بندی روند تغییرات دمائی و پهنه بندی آغاز و پایان یخبندان شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 63-86]
 • پهنه بندی ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 67-88]
 • پهنه بندی بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 1-18]
 • پهنه بندی خاک پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 1-14]
 • پهنه بندی خطر ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های آماری دو متغیره (مطالعه‌ی موردی: حوضه نمارستاق) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 195-208]
 • پهنه بندی خطر زمین لغزش مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-75]
 • پهنه‌بندی خطر لرزه‌ای تحلیل خطر لرزه‌ای و پهنه بندی هشتگرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 233-248]
 • پهنه بندی خطر لرزه ای استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 1-16]
 • پهنه بندی ریسک آتش‌سوزی ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 107-222]
 • پهنه بندی سیل پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در پایین‌دست حوزه آبخیز خرم آباد [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 211-226]
 • پهنه بندی سیلاب پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 51-68]
 • پواسن بررسی و مقایسه عناصر اقلیمی مؤثر بر بروز بیماریهای تنفسی در مناطق کوهستانی و دشت (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 123-142]
 • پوشش ابر واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 127-144]
 • پویائی شناسی سیستم مدل سازی علل خشک شدن دریاچه ارومیه با استفاده از پویائی شناسی سیستم [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 209-232]
 • پیامدهای اجتماعی ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 1-20]
 • پیامدهای خشکسالی تحلیل و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای چقا شهرستان فریدونشهر) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 143-162]
 • پیرانشهر ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 131-146]
 • پیزومتر اثر نوسانات اقلیمی ‌و برداشت آب بر تغییرات ‌تراز آب زیرزمینی دشت دامنه [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 47-67]
 • پیش بینی ارزیابی مدل ابر زلزله با برآورد نرخ همبستگی میان رویدادهای زلزله و پیش بینی آنها در ایران برای سه ماهه چهارم 2009 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 111-126]
 • پیش بینی پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 197-216]
 • پیش بینی بارش ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم ‌رگرسیونی در پیش‌بینی خشکسالی نمونة موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 1-19]
 • پیش‌بینی سیل تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌های منجر به سیل در سال‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 89-106]
 • پیشران مدیریتی بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 131-148]
 • پیوند از دور واکاوی اندرکنش نوسان مدیترانه شرقی با تغییرپذیری دماهای کرانگین غرب ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 69-86]

ت

 • تأسیسات شهری ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 189-208]
 • تاب‌آوری تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 245-266]
 • تاب آوری تبیین تاب آوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب آوری تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب‌آوری زیرساختی سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 167-196]
 • تاب‌آوری کالبدی بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کالبدی تاب‌آوری محلات بافت فرسوده در مقابل زلزله (نمونه موردی محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 51-74]
 • تاب آوری کالبدی شهر ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 131-146]
 • تابش خورشیدی بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 63-88]
 • تابع توزیع توام عملکرد توابع مفصل ارشمیدسی در تخمین سیل سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 87-102]
 • تابع تولید تصادفی تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 69-84]
 • تابع فازی ارزیابی و تحلیل فضایی سیل‌گیری رودخانه قره‌سو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 17-30]
 • تابع گوسین برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 75-90]
 • تابع مفصل گامبل عملکرد توابع مفصل ارشمیدسی در تخمین سیل سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 87-102]
 • تاپسیس تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 83-96]
 • تالاب بین‌المللی ارزیابی ریسک و درجه بندی پایداری محیط زیستی تالاب های بین المللی سواحل جنوبی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تالاب هامون ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 209-228]
 • تالاب‌های هامون بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و میزان برخی عناصر غذایی همراه با گرد و غبار دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاوایی جو شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 165-188]
 • تبخیر- تعرق بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی درخت سیب در طول دوره رشد (مطالعه موردی: ایستگاه های ارومیه و سمیرم) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 149-164]
 • تبخیروتعرق مرجع بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 53-68]
 • تبدیل تسلدکپ شناسایی کانون های بالقوه تولید گرد و غبار با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان البرز) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 1-20]
 • تبریز برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 189-204]
 • تحلیل خطر برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 175-194]
 • تحلیل خوشه‌‌ای شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 241-258]
 • تحلیل خوشه‌ای شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه‌ای شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • تحلیل خوشه‌ای استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 75-92]
 • تحلیل خوشه ای بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 11-27]
 • تحلیل خوشه ای نواحی همگن آلودگی هوای شهر مشهد [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 227-240]
 • تحلیل روند بررسی روند تغییرات آستانه‌‌های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 69-82]
 • تحلیل روند ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 217-232]
 • تحلیل سلسله مراتبی تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 83-96]
 • تحلیل سلسله مراتبی اصلاح شده ارزیابی و اولویت بندی اثر آلودگی‌های محیط زیست در مراکز جمعیتی(مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 235-250]
 • تحلیل سینوپتیک تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش‌های منجر به سیل در سال‌های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 89-106]
 • تحلیل شبکه مدل‌سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 143-164]
 • تحلیل عاملی تحلیل و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای چقا شهرستان فریدونشهر) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 143-162]
 • تحلیل فضایی بررسی پراکنش فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری کشور مطالعه موردی: تصادفات 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-68]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 1-18]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 213-230]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 245-266]
 • تحلیل‌گر زمین‌آماری پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • تحلیل لکه های داغ شناسایی مکان های مستعد برای سیلاب با الگوهای خود همبستگی فضایی سرعت نفوذ آب در خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل مولفه های اصلی تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 31-48]
 • تحلیل همدید تحلیل همدید منشاء بارش‌های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • تحلیل همدید تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 23-44]
 • تحلیل همدیدی تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 31-48]
 • تحلیل همدیدی تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 37-52]
 • تخریب اراضی بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و میزان برخی عناصر غذایی همراه با گرد و غبار دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخریب زمین بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 131-148]
 • تخمین دما آشکارسازی دمای رویه سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 91-102]
 • تخمین سیلاب عملکرد توابع مفصل ارشمیدسی در تخمین سیل سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 87-102]
 • تداوم تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 43-60]
 • تداوم خشکسالی تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • تراز آبهای زیرزمینی ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تراز آبهای زیر زمینی شهرستان داراب [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 145-160]
 • تراکم جمعیت استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی و تحلیل توزیع مکانی خطر لرزه خیزی و تراکم جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 160-174]
 • ترکیبات نفتی بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 125-140]
 • ترکیب خطی وزنی ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 107-222]
 • تصاویر MODIS شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 101-118]
 • تصاویر ماهواره‌ای ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زرند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و زمین آمار [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 67-82]
 • تصاویر ماهواره ای ارزیابی مدل ابر زلزله با برآورد نرخ همبستگی میان رویدادهای زلزله و پیش بینی آنها در ایران برای سه ماهه چهارم 2009 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 111-126]
 • تصاویر ماهواره ای آشکارسازی دمای رویه سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 91-102]
 • تصمیم‌‌‌‌گیری چندمعیاره بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 195-212]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی و پهنه بندی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 49-66]
 • تعاونی تولید روستایی مخاطرات محیطی و تلاش برای کاهش اثرات آن با تأکید بر تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه‌ موردی: روستای قورتان) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 29-46]
 • تغییرات آب و هوایی سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 67-90]
 • تغییرات زمانی بررسی روند تغییرات فراوانی روز‌های همراه با توفان‌های گرد و غباری نیمة غربی ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 87-100]
 • تغییرات زمانی و مکانی واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 127-144]
 • تغییرات کیفی مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 115-130]
 • تغییرات محیطی بازتاب تغییرات محیطی در تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین: مطالعه موردی حوضه زاینده رود و حوضه اورمیه [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 264-275]
 • تغییرات مسیر بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 231-244]
 • تغییر اقلیم تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 69-84]
 • تغییر اقلیم مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در رودخانه هراز [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • تغییر اقلیم ارزیابی تغییر اقلیم در حوضه سد قشلاق در دهه‌ی آینده با استفاده از ریزگردانی داده‌های مدل گردش عمومی جو [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 15-30]
 • تغییر اقلیم الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 1-14]
 • تغییر اقلیم باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 123-140]
 • تغییر اقلیم ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 217-232]
 • تغییراقلیم بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 53-68]
 • تغییراقلیم ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 175-194]
 • تغییر اقلیم امنیت غذایی بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرپذیری اقلیم بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرپذیری جریان اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرنگار فضایی زمانی پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 197-216]
 • تکتونیک تحلیل خطر لرزه‌ای و پهنه بندی هشتگرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 233-248]
 • تکنیکSWOT تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot” [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 15-26]
 • تکنیک‌های بهترین راهکار مدیریتی و توسعه کم اثر بررسی کفایت سیستم زهکشی موجود در مناطق شهری جهت عبور سیلاب و امکان اصلاح آن به کمک مدل SWMM5 (مطالعه موردی: شهرستان داراب) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 221-238]
 • تگرگ تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 37-52]
 • تندی شیب شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • تنش برشی مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 141-152]
 • تنش برشی تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 41-60]
 • تنگة دره دیز کاربرد روش رگرسیون لجستیک در پهنه‌بندی خطر وقوع ناپایداری‌های دامنه ای در جاده‌های کوهستانی (محدودة مورد مطالعه : تنگه دره دیز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 89-103]
 • تهدیدها ارزیابی اثرات بحران ریزگردها بر تولیدات بخش‌های مختلف کشاورزی در استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل استراتژیک-سلسله مراتبی (SWOT-AHP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهران روند تغییرات دمائی و پهنه بندی آغاز و پایان یخبندان شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 63-86]
 • توانی کاربرد الگوی کمانک تطبیقی چندمتغیره در الگوبندی و تبیین درازمدت شوری و باقی‌مانده خشک آب رودخانه مطالعه موردی: حوضه‌های‌ آبریز استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-62]
 • توپوگرافی ارزیابی خطر فرسایش خاک در دشت کوهپایه - سگزی با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 163-180]
 • توپوگرافی برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 21-38]
 • توسعه پایدار ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه کالبدی شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • توفان تندری برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 189-204]
 • توفان غباری تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 91-108]
 • توفان گرد و غبار شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 101-118]
 • توفان‌های گرد و غباری بررسی روند تغییرات فراوانی روز‌های همراه با توفان‌های گرد و غباری نیمة غربی ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 87-100]
 • تولید رسوب برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 1-22]

ج

 • جذب اتمی شناسایی کانونهای گرد و غبار و آنالیز فیزیکوشیمایی ذرات آن در منطقه دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان تنظیم شده اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان رقیق ساز تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب بمنظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان کم ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان‌های کم اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جزیره حرارتی تعیین نقطه ی شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • جزیره خارک تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 1-12]
 • جلگه ی گیلان بررسی همدیدی برف سنگین جلگه گیلان در بهمن 1392 و تأثیر آن بر سنجش مدیریت بحران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 35-46]
 • جمعیتی ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 123-150]
 • جنگل های شمال ایران مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 61-78]
 • جنگل‌های نوشهر ارزیابی و پهنه بندی خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 49-66]
 • جنوب ایران تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 91-108]
 • جنوب خراسان جنوبی ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 85-100]
 • جنوب غرب ایران تاثیر ارتفاع لایه‌مرزی در توفان‌های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 151-174]
 • جنوب کرمان برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 21-38]
 • جهت شیب شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • جو بالا تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 19-36]
 • جو پایین الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 1-14]
 • جیرفت اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آبهای زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های منطقه [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 269-284]

چ

 • چادگان بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 19-40]
 • چرخند برون حاره بررسی همدید کنش‎های چرخندی در طی 1382-1340 خورشیدی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 15-33]
 • چرخندگی بررسی رابطه سامانه کم فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]
 • چشمه‌های خطی هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-28]
 • چشمه‌های لرزه‌ای تحلیل خطر لرزه‌ای و پهنه بندی هشتگرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 233-248]
 • چشمه های لرزه زای گستره تبریز بررسی پتانسیل رخداد زمین‌لرزه در شهر تبریز [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 45-59]
 • چک لیست ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 233-244]
 • چهارمحال و بختیاری اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حادثه چرنوبیل بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • حرکات دامنه ای پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه‌ای در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 29-43]
 • حرکت های عمودی -حرکت های عمودی جوان در حوضه آبریز قره چای (استان مرکزی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 59-106]
 • حساسیت به سیل ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 1-16]
 • حساسیت به وقوع سیل ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 99-116]
 • حساسیت‌‌‌‌پذیری به فرسایش بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 195-212]
 • حفاظت سواحل ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 83-98]
 • حوزة آبریز مُند استان فارس پیش‌بینی خشکسالی با بکار‌گیری از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی‌-‌ فازی تطبیقی در حوزة مُند استان فارس [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 21-32]
 • حوزه آبخیز رازآور مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 35-50]
 • حوزه آبخیز سردآبرود اولویت‌بندی حوزه آبخیز سردآبرود از نظر سیل‌خیزی با استفاده از مدل ‏SWAT [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوزه آبخیز سردارآباد بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین‌‌لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده‌‌ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 45-64]
 • حوزه‌ آبخیز عموقین مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 89-108]
 • حوضه بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوضه آبخیز چاویز بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 35-50]
 • حوضه آبخیز شهر باغملک ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 79-98]
 • حوضه آبخیز کنگیر برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 1-22]
 • حوضه آبخیز مارون استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 75-92]
 • حوضه آبریز قره چای -حرکت های عمودی جوان در حوضه آبریز قره چای (استان مرکزی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 59-106]
 • حوضه آبریز کذاب ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 15-32]
 • حوضه آبریز گابریک ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 1-14]
 • حوضه تالار ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 1-16]
 • حوضه جنوبی خزر چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3 [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 17-34]
 • حوضه دریاچه ارومیه مدل سازی و روندیابی شاخص‌های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 175-194]
 • حوضه رودخانه سنگورچای پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 155-174]
 • حوضه سرندچای بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 153-168]
 • حوضه صوفی‌چای آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 25-42]
 • حوضه مردق‌چای آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 25-42]
 • حوضه وارک اولویت‌بندی عوامل موثر بر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه وارک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 195-210]
 • حوضه ی آبخیز سد چم گردلان ایلام پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوضه‌ی زاینده‌رود ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-46]

خ

 • خاک ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 147-166]
 • خاورمیانه بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • خراسان جنوبی بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 11-27]
 • خراسان جنوبی کاربرد الگوی کمانک تطبیقی چندمتغیره در الگوبندی و تبیین درازمدت شوری و باقی‌مانده خشک آب رودخانه مطالعه موردی: حوضه‌های‌ آبریز استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-62]
 • خرم‌آباد بررسی روند تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شهر خرم‌آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • خسارت زیست محیطی ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 209-228]
 • خشکسالی تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • خشکسالی پیش‌بینی خشکسالی با بکار‌گیری از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی‌-‌ فازی تطبیقی در حوزة مُند استان فارس [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 21-32]
 • خشکسالی ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 13-28]
 • خشکسالی آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 25-42]
 • خشکسالی آب شناختی ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشکسالی آب و هوایی بررسی و ارزیابی برخی از ویژگی های شدت خشکسالی های آب و هوایی در گام های زمانی مختلف در ایستگاه های هواشناسی کرمان و شیراز [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 103-122]
 • خطر زلزله استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی و تحلیل توزیع مکانی خطر لرزه خیزی و تراکم جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 160-174]
 • خطر ‌‌زمین‌لرزه‌ پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • خطر سیلاب ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 79-98]
 • خطر طبیعی تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 213-230]
 • خطر فرسایش ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 31-48]
 • خودهمبستگی بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 137-154]
 • خوزستان باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 123-140]

د

 • داده های متناظر بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 35-50]
 • دانش بومی ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 85-100]
 • دبی بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 137-154]
 • دبی آب- دبی رسوب بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 35-50]
 • دبی لبالبی مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 141-152]
 • دراستیک ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 99-120]
 • دراستیک بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 19-40]
 • درخت تصمیم ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم ‌رگرسیونی در پیش‌بینی خشکسالی نمونة موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 1-19]
 • درخت سیب بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی درخت سیب در طول دوره رشد (مطالعه موردی: ایستگاه های ارومیه و سمیرم) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 149-164]
 • درصدِ ابرپوش واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 127-144]
 • درصد فراوانی برف شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 241-258]
 • درک خطر باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 123-140]
 • درون‌یابی ارزیابی تغییرات نمایه های فرین دما بر روی پهنه ی استان کردستان طی نیم سده ی اخیر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-93]
 • دریاچه ارومیه ارزیابی خطرات زیست محیطی مناطق حاشیه دریاچه ارومیه ناشی از نوسانات مرز پیرامونی طی سال‌های 1985 تا 2010 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]
 • دریاچه ارومیه پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 37-62]
 • دریاچه ارومیه مدل سازی علل خشک شدن دریاچه ارومیه با استفاده از پویائی شناسی سیستم [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 209-232]
 • دریاچه شورابیل بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • دریای خزر ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 217-232]
 • دریای مدیترانه واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 77-88]
 • دزفول شناسایی کانونهای گرد و غبار و آنالیز فیزیکوشیمایی ذرات آن در منطقه دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشت اشنویه ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 99-120]
 • دشت زرند ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زرند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و زمین آمار [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 67-82]
 • دشت ساری -نکا ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 13-28]
 • دشت سیلاخور عوامل محیطی موثر بر شکل‌گیری و رخداد مخاطرات طبیعی سکونت‌گاه‌های روستایی دشت سیلاخور استان لرستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 123-134]
 • دقیق‌سازی فصول طبیعی تعیین آغاز و پایان فصول دمایی با رویکرد دقیق سازی فصول طبیعی (مطالعۀ موردی: نواحی مختلف استان کرمان) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 147-168]
 • دلفی ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 107-222]
 • دما بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-60]
 • دما روند تغییرات دمائی و پهنه بندی آغاز و پایان یخبندان شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 63-86]
 • دماهای کرانگین واکاوی اندرکنش نوسان مدیترانه شرقی با تغییرپذیری دماهای کرانگین غرب ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 69-86]
 • دمای بیشینه بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 1-24]
 • دمای روشنایی بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • دمای رویه‌ی زمین پهنه بندی دمای رویه ی زمین ایران با داده های مودیس [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 101-116]
 • دمای رویه ی زمین بازتاب تغییرات محیطی در تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین: مطالعه موردی حوضه زاینده رود و حوضه اورمیه [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 264-275]
 • دمای سطح آب ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 217-232]
 • دمای سطح زمین آشکارسازی دمای رویه سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 91-102]
 • دمای کمینه تحلیلی آماری بر یخبندان های ایران زمین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-85]
 • دمای میانگین تعیین آغاز و پایان فصول دمایی با رویکرد دقیق سازی فصول طبیعی (مطالعۀ موردی: نواحی مختلف استان کرمان) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 147-168]
 • دهستان آبگرم ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 1-20]
 • دوره بازگشت برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 189-204]
 • دوره های خشک تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 1-18]
 • دید افقی برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 75-90]

ذ

 • ذرات معلق شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه‌ای شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • ذرات معلق ارزیابی آلاینده ذرات معلق در هوای محیط و مطالعه آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن (مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 1-12]
 • ذرات معلق کوچکتر از 5/2 میکرون نواحی همگن آلودگی هوای شهر مشهد [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 227-240]

ر

 • رابطه کشت بادام با اقلیم اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رادار هواشناسی پیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-R [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبردهای اسکان مجدد ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 1-20]
 • رتبه بندی ارزیابی خطرات زیست محیطی مناطق حاشیه دریاچه ارومیه ناشی از نوسانات مرز پیرامونی طی سال‌های 1985 تا 2010 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]
 • رخداد سرمایی تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 169-188]
 • رسوب ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 1-14]
 • رشد گیاه تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 37-52]
 • رطوبت نسبی بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-60]
 • رفسنجان ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 123-150]
 • رگرسیون استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 75-92]
 • رگرسیون خطی شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 241-258]
 • روابط همبستگی بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-60]
 • رواناب مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در رودخانه هراز [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • رواناب بررسی کفایت سیستم زهکشی موجود در مناطق شهری جهت عبور سیلاب و امکان اصلاح آن به کمک مدل SWMM5 (مطالعه موردی: شهرستان داراب) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 221-238]
 • روانگرایی بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 153-168]
 • رودباد اقلیم‌شناسی سیلاب ناشی از بارش سنگین 4 فوریه 2006 استان لرستان [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 75-90]
 • رودباد تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 47-68]
 • رودباد تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 31-48]
 • رودخانه اسکوچای بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ی اسکو چای با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 55-76]
 • رودخانه زاینده رود بحران آب در حوضه آبریز گاوخونی و چگونگی سازش با آن از طریق استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب (مطالعه موردی :آخرین تاسیسات تامین آب- سد و تونل سوم کوهرنگ) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 221-234]
 • رودخانه زهره ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 83-98]
 • رودخانه شهری ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-88]
 • رودخانه قره ‌سو ارزیابی و تحلیل فضایی سیل‌گیری رودخانه قره‌سو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 17-30]
 • رودخانه کوتر تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 41-60]
 • رودخانه گلالی مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 141-152]
 • رودخانه مارون بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 231-244]
 • رودخانه هراز مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در رودخانه هراز [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-104]
 • روزهای گرد و خاک پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 197-216]
 • روزهای یخبندان بررسی روند تغییرات آستانه‌‌های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 69-82]
 • روستا تبیین تاب آوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستای قورتان مخاطرات محیطی و تلاش برای کاهش اثرات آن با تأکید بر تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه‌ موردی: روستای قورتان) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 29-46]
 • روش AHP تحلیل محدودیت ‌های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مُهر در جنوب استان فارس) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 105-124]
 • روش آماری چندمتغیره بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 19-40]
 • روش احتمالاتی استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 1-16]
 • روش پنمن مانتیث فائو بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی درخت سیب در طول دوره رشد (مطالعه موردی: ایستگاه های ارومیه و سمیرم) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 149-164]
 • روش ترکیب خطی وزن‌دار اولویت‌بندی عوامل موثر بر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه وارک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 195-210]
 • روش رگرسیون لجستیک کاربرد روش رگرسیون لجستیک در پهنه‌بندی خطر وقوع ناپایداری‌های دامنه ای در جاده‌های کوهستانی (محدودة مورد مطالعه : تنگه دره دیز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 89-103]
 • روش سلسله مراتبی(AHP) مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-75]
 • روش‌قطعی پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • روش قطعی برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 175-194]
 • روش میانگین جهت دار خطی بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 231-244]
 • روش های تحلیل مکانی استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی و تحلیل توزیع مکانی خطر لرزه خیزی و تراکم جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 160-174]
 • روش‌های جبری مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 115-130]
 • روش‌های زمین‌آماری مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 115-130]
 • روش وزن‌های نشانگر اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آبهای زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های منطقه [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 269-284]
 • روند ارزیابی تغییرات نمایه های فرین دما بر روی پهنه ی استان کردستان طی نیم سده ی اخیر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-93]
 • روند ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تراز آبهای زیر زمینی شهرستان داراب [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 145-160]
 • روند بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 1-16]
 • روند تغییرات واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 239-256]
 • روندیابی بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزمقیاس نمایی چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3 [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 17-34]
 • ریزمقیاس نمایی اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی کشت پاییزه سیب زمینی (مطالعه موردی : مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریسک تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot” [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 15-26]
 • ریسک تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 69-84]
 • ریسک ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 175-194]
 • ریسک‌های بالقوه ارزیابی ریسک‌های بالقوه ناشی از زلزله در بافت‌های فرسوده مطالعه موردی: محله سنگلج ‌شرقی واقع در منطقه 12 تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-51]

ز

 • زابل پیش بینی تغییرات یخبندان شهر زابل بر پایه شبیه سازی مدل گردش عمومی جو [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-48]
 • زبری شناسایی کانون های بالقوه تولید گرد و غبار با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان البرز) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 1-20]
 • زلزله مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]
 • زلزله ارزیابی ریسک‌های بالقوه ناشی از زلزله در بافت‌های فرسوده مطالعه موردی: محله سنگلج ‌شرقی واقع در منطقه 12 تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-51]
 • زلزله ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GISمطالعه‌ی موردی: (شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 17-33]
 • زلزله تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot” [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 15-26]
 • زلزله بررسی عوامل مؤثر برآسیب‌پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت‌گاه‌های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعة موردی مناطق 1 و 5 شهر تبریز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 33-56]
 • زلزله ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 105-137]
 • زلزله ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 1-20]
 • زلزله مدل‌سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 143-164]
 • زلزله مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 109-142]
 • زلزله ارزیابی میزان آسیب‌پذیری محدوده شهری کاشان در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل IHPW [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 105-126]
 • زلزله تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 213-230]
 • زلزله ارزیابی پتانسیل مدیریت بحران زلزله در کارگزاران مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بستک [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 205-220]
 • زلزله تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 89-104]
 • زلزله ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 131-146]
 • زلزله تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 245-266]
 • زلزله ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 189-208]
 • زلزله اهر- ورزقان بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 153-168]
 • زمین‌آمار ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 13-28]
 • زمین‌آمار واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 239-256]
 • زمین‌آمار ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زرند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و زمین آمار [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 67-82]
 • زمین آمار پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 1-14]
 • زمین آمار برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 1-18]
 • زمین‌ساخت ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 181-206]
 • زمین ساخت فعال بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 117-144]
 • زمین‌لرزه ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 131-146]
 • زمینلرزه تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 1-12]
 • زمین‌‌لغزش بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین‌‌لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده‌‌ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 45-64]
 • زمین‌لغزش اولویت‌بندی عوامل موثر بر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه وارک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 195-210]
 • زمین‌لغزش ‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 109-130]
 • زمین‌لغزش‌ کاربرد تحلیل شبکه ( ANP) در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش‌ در محدوده محور و مخزن سد قلعه‌چای [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 59-74]
 • زمین لغزش پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 155-174]
 • زمین لغزش بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 153-168]
 • زمین لغزش بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 35-50]
 • زمین لغزش پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنجیره مارکف برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 189-204]
 • زنجیره مارکوف بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 1-24]
 • زیست اقلیم انسانی کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 117-138]

ژ

 • ژئوشیمی رسوبی کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی گرد و غبارهای وارده به استان خوزستان (مطالعه موردی خرداد 1391) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 1-16]
 • ژئومورفولوژی شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • ژئومورفولوژی ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک برای گودال برخوردی احتمالی زیروکی در سیستان و بلوچستان، جنوب‌شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-48]
 • ژئومورفولوژی ارزیابی و تحلیل فضایی سیل‌گیری رودخانه قره‌سو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 17-30]
 • ژئومورفولوژی ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی با استفاده از LCM (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 39-52]

س

 • ساحل پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 21-38]
 • ساختارهای برخوردی ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک برای گودال برخوردی احتمالی زیروکی در سیستان و بلوچستان، جنوب‌شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-48]
 • سازگاری ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 85-100]
 • سازمان محیط‌زیست آمریکا (EPA) بررسی روند تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شهر خرم‌آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • سازه های هیدرولیکی تاثیر خصوصیات خاک و فرسایش بادی بر روی سازه های هیدرولیکی رودخانه سیستان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 229-242]
 • سازوکار بلکادار بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 93-110]
 • ساعات آفتابی بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 63-88]
 • سالک بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-60]
 • سامان شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • ساماندهی رودخانه ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 83-98]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی افت سطح آب زیرزمینی و شیوه برداشت جبران‌گر در آبخوان دشت الشتر استان لرستان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 107-124]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 1-16]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در پایین‌دست حوزه آبخیز خرم آباد [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 211-226]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی مدل ابر زلزله با برآورد نرخ همبستگی میان رویدادهای زلزله و پیش بینی آنها در ایران برای سه ماهه چهارم 2009 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 111-126]
 • سامانه‌های بارش‌زا تحلیل همدید منشاء بارش‌های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • سامانه ی اطلاعات جغرافیایی پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سد رسوبگیر شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان معدن سنگ آهن گل‌گهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سد قلعه‌چای کاربرد تحلیل شبکه ( ANP) در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش‌ در محدوده محور و مخزن سد قلعه‌چای [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 59-74]
 • سرطان‌زا ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 147-166]
 • سرعت قائم باد اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 69-88]
 • سرمای فراگیر تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 169-188]
 • سری زمانی بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 137-154]
 • سزیم -137 بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • سطح آستانه ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سطح ایستابی اثر نوسانات اقلیمی ‌و برداشت آب بر تغییرات ‌تراز آب زیرزمینی دشت دامنه [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 47-67]
 • سعدل برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 1-18]
 • سکونتگاه ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی با استفاده از LCM (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 39-52]
 • سکونت‌گاه‌های روستایی عوامل محیطی موثر بر شکل‌گیری و رخداد مخاطرات طبیعی سکونت‌گاه‌های روستایی دشت سیلاخور استان لرستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 123-134]
 • سکونتگاههای شهری و روستایی تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 213-230]
 • سکونت‌گاه‌های غیررسمی بررسی عوامل مؤثر برآسیب‌پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت‌گاه‌های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعة موردی مناطق 1 و 5 شهر تبریز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 33-56]
 • سمّی ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 147-166]
 • سناریو اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سناریو A1B پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 57-75]
 • سناریوA1B دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 97-122]
 • سناریو انتشار بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 53-68]
 • سناریوهای انتشار چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3 [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 17-34]
 • سنجش از دور ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 31-48]
 • سنجش از دور ارزیابی خطر فرسایش خاک در دشت کوهپایه - سگزی با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 163-180]
 • سنجنده‌ی مودیس آکوا ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-46]
 • سنجنده‌ی مودیس تررا ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-46]
 • سنندج ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم ‌رگرسیونی در پیش‌بینی خشکسالی نمونة موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 1-19]
 • سواحل جنوب ایران ارزیابی ریسک و درجه بندی پایداری محیط زیستی تالاب های بین المللی سواحل جنوبی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوانح ترافیکی بررسی پراکنش فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری کشور مطالعه موردی: تصادفات 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-68]
 • سیب زمینی اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی کشت پاییزه سیب زمینی (مطالعه موردی : مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستان ارزیابی شدت فرسایش بادی منطقه جزینک سیستان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 27-45]
 • سیستان بررسی و رتبه بندی عوامل مدیریتی تخریب زمین و بیابان زائی دشت سیستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 131-148]
 • سیستان و بلوچستان تحلیل همدید منشاء بارش‌های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • سیستم استنتاج عصبی‌-‌ فازی تطبیقی پیش‌بینی خشکسالی با بکار‌گیری از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی‌-‌ فازی تطبیقی در حوزة مُند استان فارس [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 21-32]
 • سیستم استنتاجی فازی عصبی پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 155-174]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی پراکنش فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری کشور مطالعه موردی: تصادفات 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-68]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی خطر فرسایش خاک در دشت کوهپایه - سگزی با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 163-180]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی اولویت‌بندی عوامل موثر بر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه وارک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 195-210]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 15-34]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 21-38]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 51-68]
 • سیستم اطّلاعات جغرافیایی مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 131-146]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بررسی عوامل مؤثر برآسیب‌پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت‌گاه‌های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعة موردی مناطق 1 و 5 شهر تبریز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 33-56]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و شهر کاشان ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 61-74]
 • سیستم خاکستری تعیین نقطه ی شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • سیستم زهکشی بررسی کفایت سیستم زهکشی موجود در مناطق شهری جهت عبور سیلاب و امکان اصلاح آن به کمک مدل SWMM5 (مطالعه موردی: شهرستان داراب) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 221-238]
 • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS؛ (مطالعه موردی: شهربابک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 65-88]
 • سیستم‌های گسلی هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-28]
 • سیلاب تحلیل همدید منشاء بارش‌های بیش از 20 میلیمتر جهت اعلام هشدار وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • سیلاب اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 83-100]
 • سیلاب بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیلاب. حوضه آبریز مرکزی قائن تبیین تاب آوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیلاب شهری ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 101-114]
 • سیل‌خیزی استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 75-92]
 • سیل‌خیزی اولویت‌بندی حوزه آبخیز سردآبرود از نظر سیل‌خیزی با استفاده از مدل ‏SWAT [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیل‌گیری ارزیابی و تحلیل فضایی سیل‌گیری رودخانه قره‌سو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 17-30]
 • سینتکس ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 99-120]
 • سینوپتیک واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 243-262]

ش

 • شاخص پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 21-38]
 • شاخص DDSLR تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 1-18]
 • شاخص NDVI ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 39-54]
 • شاخص SDEVI شناسایی مناطق در معرض هجوم ماسه‌‌های روان با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان‌‌های ریگان، فهرج و نرماشیر، استان‌‌کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص SDI آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 25-42]
 • شاخص SPI پیش‌بینی خشکسالی با بکار‌گیری از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی‌-‌ فازی تطبیقی در حوزة مُند استان فارس [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 21-32]
 • شاخص SPI آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 25-42]
 • شاخص UTCI کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 117-138]
 • شاخص بارش استاندارد تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • شاخص حدی اقلیمی ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 175-194]
 • شاخص حمل رسوب آبراهه ‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 109-130]
 • شاخص رطوبت توپوگرافی ‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 109-130]
 • شاخص سطح و شدت بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 1-16]
 • شاخص شدت خشکسالی ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص لانژلیه ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 111-130]
 • شاخص‌های SEPIو SPI پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 37-62]
 • شاخص های آلودگی ارزیابی آلودگی عناصر نادر و پتانسیل خورندگی در منابع آب زیرزمینی نواحی جنوب و جنوب غربی شهر سیرجان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 111-130]
 • شاخص‌های حدی مدل سازی و روندیابی شاخص‌های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 175-194]
 • شاخص های زمین ریخت سنجی -حرکت های عمودی جوان در حوضه آبریز قره چای (استان مرکزی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 59-106]
 • شاخص‏های ژئومورفیک ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 181-206]
 • شاخص های ژئومورفیک ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 15-32]
 • شاخص های ژئومورفیکی بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ی اسکو چای با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 55-76]
 • شاخص‌های گرد و غبار شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 101-118]
 • شاخص های مورفومتری بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 117-144]
 • شاخص های یخبندان روند تغییرات دمائی و پهنه بندی آغاز و پایان یخبندان شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 63-86]
 • شار رطوبت واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 77-88]
 • شار رطوبت تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 47-68]
 • شبکة عصبی مصنوعی پیش‌بینی خشکسالی با بکار‌گیری از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی‌-‌ فازی تطبیقی در حوزة مُند استان فارس [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 21-32]
 • شبکه عصبی پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 155-174]
 • شبکه عصبی - مصنوعی واکاوی و پیش‌بینی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 39-54]
 • شبیه سازی پیش بینی تغییرات یخبندان شهر زابل بر پایه شبیه سازی مدل گردش عمومی جو [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-48]
 • شبیه‌سازی بارش-رواناب مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 89-108]
 • شدت اوج‌گیری اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شدت خشکسالی تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • شدت یخبندان تحلیلی آماری بر یخبندان های ایران زمین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-85]
 • شرایط اقلیمی تحلیل نقش عناصر اقلیمی و پدیده انسو در شیوع مالاریا در استان کرمان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 17-30]
 • شرایط سینوپتیکی " بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 19-36]
 • شمال ایران ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 107-222]
 • شمال شرق ایران تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 23-44]
 • شمال غرب ایران تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 43-60]
 • شمال نیشابور مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-75]
 • شناسه‌‌های برف شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 241-258]
 • شهاب‌سنگ ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک برای گودال برخوردی احتمالی زیروکی در سیستان و بلوچستان، جنوب‌شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-48]
 • شهر ایلام شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهربابک جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS؛ (مطالعه موردی: شهربابک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 65-88]
 • شهر بوشهر بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کالبدی تاب‌آوری محلات بافت فرسوده در مقابل زلزله (نمونه موردی محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 51-74]
 • شهر تبریز بررسی عوامل مؤثر برآسیب‌پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت‌گاه‌های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعة موردی مناطق 1 و 5 شهر تبریز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 33-56]
 • شهر تبریز ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 67-88]
 • شهر تبریز تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 245-266]
 • شهر ساری پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 51-68]
 • شهرستان اردبیل ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 1-20]
 • شهرستان ارومیه اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 83-100]
 • شهرستان اشکذر تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 89-104]
 • شهرستان بجنورد سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 167-196]
 • شهرستان پلدختر سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 67-90]
 • شهرستان داراب ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تراز آبهای زیر زمینی شهرستان داراب [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 145-160]
 • شهرستان دنا تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 213-230]
 • شهرستان فریدونشهر تحلیل و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای چقا شهرستان فریدونشهر) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 143-162]
 • شهر کاشان ارزیابی میزان آسیب‌پذیری محدوده شهری کاشان در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل IHPW [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 105-126]
 • شهر لامِرد ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 101-114]
 • شهر مُهر تحلیل محدودیت ‌های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مُهر در جنوب استان فارس) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 105-124]
 • شوری بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 195-212]
 • شوری ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 39-54]
 • شوری آب کاربرد الگوی کمانک تطبیقی چندمتغیره در الگوبندی و تبیین درازمدت شوری و باقی‌مانده خشک آب رودخانه مطالعه موردی: حوضه‌های‌ آبریز استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-62]
 • شوری خاک پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 1-14]
 • شیب روند دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 97-122]
 • شیراز شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه‌ای شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • شیراز بررسی و ارزیابی برخی از ویژگی های شدت خشکسالی های آب و هوایی در گام های زمانی مختلف در ایستگاه های هواشناسی کرمان و شیراز [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 103-122]

ض

 • ضریب ایمنی تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 41-60]
 • ضریب کاپا سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 167-196]
 • ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تراز آبهای زیر زمینی شهرستان داراب [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 145-160]

ط

 • طالقان‌رود ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 31-48]
 • طوفان گرد و خاک پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 197-216]
 • طوفان گردوغبار بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • طوفان گردوغبار فراگیر بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 93-110]
 • طوفان‌های گرد و غبار بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و میزان برخی عناصر غذایی همراه با گرد و غبار دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظرفیت جذب تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب بمنظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عدم قطعیت بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 53-68]
 • عرض جغرافیایی واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 243-262]
 • عسلویه ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 131-146]
 • عمق نوری ذرات (AOD) تاثیر ارتفاع لایه‌مرزی در توفان‌های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 151-174]
 • عمق هواویز نوری بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • عناصر ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 147-166]
 • عناصر اقلیمی بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-60]
 • عناصر غذایی خاک بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و میزان برخی عناصر غذایی همراه با گرد و غبار دشت سیستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل محیطی عوامل محیطی موثر بر شکل‌گیری و رخداد مخاطرات طبیعی سکونت‌گاه‌های روستایی دشت سیلاخور استان لرستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 123-134]

غ

 • غبار بیابانی شناسایی کانونهای گرد و غبار و آنالیز فیزیکوشیمایی ذرات آن در منطقه دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • غرب ایران واکاوی اندرکنش نوسان مدیترانه شرقی با تغییرپذیری دماهای کرانگین غرب ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 69-86]
 • غرب ایران بررسی روند تغییرات فراوانی روز‌های همراه با توفان‌های گرد و غباری نیمة غربی ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 87-100]
 • غرب ایران تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 47-68]
 • غرب ایران تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 169-188]
 • غرب ایران اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 69-88]
 • غرب ایران پیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-R [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فارس پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 57-75]
 • فاکتورهای آسیب‌پذیری ذاتی بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 19-40]
 • فاکتورهای مؤثر ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS؛ (مطالعه موردی: شهربابک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 65-88]
 • فرارفت رطوبت شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 165-188]
 • فرارفت سرد تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 169-188]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بررسی عوامل مؤثر برآسیب‌پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت‌گاه‌های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعة موردی مناطق 1 و 5 شهر تبریز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 33-56]
 • فرایند تحلیل شبکه (ANP) کاربرد تحلیل شبکه ( ANP) در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش‌ در محدوده محور و مخزن سد قلعه‌چای [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 59-74]
 • فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 107-222]
 • فرسایش آبکندی ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های آماری دو متغیره (مطالعه‌ی موردی: حوضه نمارستاق) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 195-208]
 • فرسایش بادی ارزیابی شدت فرسایش بادی منطقه جزینک سیستان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 27-45]
 • فرسایش بادی تاثیر خصوصیات خاک و فرسایش بادی بر روی سازه های هیدرولیکی رودخانه سیستان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 229-242]
 • فرسایش خاک ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 1-14]
 • فرسایش خاک ارزیابی خطر فرسایش خاک در دشت کوهپایه - سگزی با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 163-180]
 • فرسایش خاک برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 1-22]
 • فرسایش خاک برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 21-38]
 • فرسایش خندقی تحلیل محدودیت ‌های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مُهر در جنوب استان فارس) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 105-124]
 • فرسایش کرانه مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 141-152]
 • فرسایش کناره رودخانه تحلیل خطرپذیری فرسایش کناره ای با استفاده از مدل BSTEM در حوضه رودخانه کوتر [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 41-60]
 • فرسایندگی برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 21-38]
 • فرصت‌ها ارزیابی اثرات بحران ریزگردها بر تولیدات بخش‌های مختلف کشاورزی در استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل استراتژیک-سلسله مراتبی (SWOT-AHP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرونشست مدل‌سازی آبخوان آبرفتی با استفاده از نرم افزار PMWIN و بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست در دشت اسدآباد، استان همدان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 121-136]
 • فرین‌های دما ارزیابی تغییرات نمایه های فرین دما بر روی پهنه ی استان کردستان طی نیم سده ی اخیر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-93]
 • فشار تراز دریا تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 91-108]
 • فصول دمایی تعیین آغاز و پایان فصول دمایی با رویکرد دقیق سازی فصول طبیعی (مطالعۀ موردی: نواحی مختلف استان کرمان) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 147-168]
 • فلزات سنگین بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 125-140]
 • فنولوژی اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قیمت آب بحران آب در حوضه آبریز گاوخونی و چگونگی سازش با آن از طریق استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب (مطالعه موردی :آخرین تاسیسات تامین آب- سد و تونل سوم کوهرنگ) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 221-234]

ک

 • کاتیون ارزیابی آلاینده ذرات معلق در هوای محیط و مطالعه آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن (مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 1-12]
 • کاربری اراضی شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • کاربری اراضی بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 231-244]
 • کاربری اراضی بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 19-40]
 • کاربری اراضی بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشان مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]
 • کالبدی ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 123-150]
 • کالیبره کردن پیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-R [(مقالات آماده انتشار)]
 • کانون های بالقوه تولید گرد و غبار شناسایی کانون های بالقوه تولید گرد و غبار با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان البرز) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 1-20]
 • کانی شناسی کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی گرد و غبارهای وارده به استان خوزستان (مطالعه موردی خرداد 1391) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 1-16]
 • کرخه عملکرد توابع مفصل ارشمیدسی در تخمین سیل سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 87-102]
 • کردی شیرازی بررسی فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت کردی شیرازی، استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمان تحلیل نقش عناصر اقلیمی و پدیده انسو در شیوع مالاریا در استان کرمان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 17-30]
 • کرمان بررسی و ارزیابی برخی از ویژگی های شدت خشکسالی های آب و هوایی در گام های زمانی مختلف در ایستگاه های هواشناسی کرمان و شیراز [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 103-122]
 • کرمان اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی کشت پاییزه سیب زمینی (مطالعه موردی : مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمانشاه بررسی رابطه سامانه کم فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]
 • کریجینگ ارزیابی انواع روش‌های درون‌یابی به منظورپهنه‌بندی خشکسالی هواشناسی در دشت ساری-نکا [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 13-28]
 • کریجینگ واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 239-256]
 • کریجینگ پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 1-14]
 • کریجینگ نشانگر پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 197-216]
 • کسری جریان ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورزان باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 123-140]
 • کشاورزی تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 69-84]
 • کشاورزی سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 67-90]
 • کشاورزی ارزیابی اثرات بحران ریزگردها بر تولیدات بخش‌های مختلف کشاورزی در استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل استراتژیک-سلسله مراتبی (SWOT-AHP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورزی دقیق شناسایی مکان های مستعد برای سیلاب با الگوهای خود همبستگی فضایی سرعت نفوذ آب در خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلان شهر اصفهان ارزیابی و اولویت بندی اثر آلودگی‌های محیط زیست در مراکز جمعیتی(مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 235-250]
 • کلمات کلیدی: تغییر اقلیم ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 85-100]
 • کلید واژه: روند دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 97-122]
 • کمپوست ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 233-244]
 • کمربند زاگرس مرتفع کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کم‌فشارسند تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 91-108]
 • کم فشار سودانی بررسی رابطه سامانه کم فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]
 • کنترل آلودگی ناگهانی تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب بمنظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت آب ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زرند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و زمین آمار [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 67-82]

گ

 • گردشگری ایران کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 117-138]
 • گرد و غبار کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی گرد و غبارهای وارده به استان خوزستان (مطالعه موردی خرداد 1391) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 1-16]
 • گرد و غبار ارزیابی اثرات بحران ریزگردها بر تولیدات بخش‌های مختلف کشاورزی در استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل استراتژیک-سلسله مراتبی (SWOT-AHP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گردوغبار شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 165-188]
 • گرد وغبار شدید تحلیل همدید گرد وغبار شمال شرق ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 23-44]
 • گرمایش جهانی تعیین نقطه ی شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • گرمباد تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 19-36]
 • گرم شدن جهانی باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هوایی [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 123-140]
 • گسترش تپه‌‌های ماسه‌‌ای شناسایی مناطق در معرض هجوم ماسه‌‌های روان با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان‌‌های ریگان، فهرج و نرماشیر، استان‌‌کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گسترش کالبدی شهر تحلیل محدودیت ‌های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مُهر در جنوب استان فارس) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 105-124]
 • گسل ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GISمطالعه‌ی موردی: (شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 17-33]
 • گسل ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 131-146]
 • گسل ‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 109-130]
 • گسل تحلیل خطر لرزه‌ای و پهنه بندی هشتگرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 233-248]
 • گسل سراوان بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 117-144]
 • گسلش فعال استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در بررسی و تحلیل توزیع مکانی خطر لرزه خیزی و تراکم جمعیت در ایران [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 160-174]
 • گسل شمال تبریز بررسی پتانسیل رخداد زمین‌لرزه در شهر تبریز [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 45-59]
 • گسل‌فعال پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • گسیختگی زمین بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 153-168]
 • گندم تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 69-84]
 • گندم ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 175-194]
 • گودال زیروکی ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک برای گودال برخوردی احتمالی زیروکی در سیستان و بلوچستان، جنوب‌شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-48]

ل

 • لایه‌ی اُزون پایش ماهواره‌ای تغییرات لایه‌ی اُزون در اتمسفر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • لرزه‌خیزی هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-28]
 • لرزه‌خیزی ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 131-146]
 • لرزه خیزی ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 123-150]
 • لرستان اقلیم‌شناسی سیلاب ناشی از بارش سنگین 4 فوریه 2006 استان لرستان [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 75-90]
 • لرستان عوامل محیطی موثر بر شکل‌گیری و رخداد مخاطرات طبیعی سکونت‌گاه‌های روستایی دشت سیلاخور استان لرستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 123-134]
 • لکه داغ شناسایی مکان های مستعد برای سیلاب با الگوهای خود همبستگی فضایی سرعت نفوذ آب در خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • لندست ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 39-54]
 • لوت بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 1-18]

م

 • مؤلفه‌های محیط زیستی ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماتریس احتمال برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 189-204]
 • ماتریس پنجکی تعیین آغاز و پایان فصول دمایی با رویکرد دقیق سازی فصول طبیعی (مطالعۀ موردی: نواحی مختلف استان کرمان) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 147-168]
 • ماتریس لئوپولد ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 233-244]
 • مازندران ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-88]
 • مالاریا تحلیل نقش عناصر اقلیمی و پدیده انسو در شیوع مالاریا در استان کرمان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 17-30]
 • ماهواره لندست کاربرد تحلیل شبکه ( ANP) در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش‌ در محدوده محور و مخزن سد قلعه‌چای [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 59-74]
 • متغیر‌های سه گانه بارش استاندارد بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 63-88]
 • محدوده زاگرس شمالی تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 37-52]
 • محدودیت های ژئومورفولوژیکی تحلیل محدودیت ‌های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مُهر در جنوب استان فارس) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 105-124]
 • محلات فرسوده بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کالبدی تاب‌آوری محلات بافت فرسوده در مقابل زلزله (نمونه موردی محلات بافت فرسوده شهر بوشهر) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 51-74]
 • محله سنگلج شرقی ارزیابی ریسک‌های بالقوه ناشی از زلزله در بافت‌های فرسوده مطالعه موردی: محله سنگلج ‌شرقی واقع در منطقه 12 تهران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-51]
 • محله قدغون بروجرد ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 189-208]
 • محله محتشم بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 103-122]
 • محمودآباد پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 21-38]
 • محور شهداد- نهبندان بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 1-18]
 • محیط زیست مدل سازی علل خشک شدن دریاچه ارومیه با استفاده از پویائی شناسی سیستم [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 209-232]
 • محیط زیست و دگرسانی ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 147-166]
 • مخاطرات زیست‌‌محیطی بررسی فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت کردی شیرازی، استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات زیست محیطی اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آبهای زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های منطقه [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 269-284]
 • مخاطرات ژئومورفیک بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 1-18]
 • مخاطرات طبیعی عوامل محیطی موثر بر شکل‌گیری و رخداد مخاطرات طبیعی سکونت‌گاه‌های روستایی دشت سیلاخور استان لرستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 123-134]
 • مخاطرات طبیعی ارزیابی و تحلیل فضایی سیل‌گیری رودخانه قره‌سو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 17-30]
 • مخاطرات طبیعی ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 131-146]
 • مخاطرات طبیعی تبیین تاب آوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات محیطی مخاطرات محیطی و تلاش برای کاهش اثرات آن با تأکید بر تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه‌ موردی: روستای قورتان) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 29-46]
 • مخاطرات محیطی تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 245-266]
 • مخاطرات محیطی شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات محیطی تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخاطرات ناشی از زلزله بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 153-168]
 • مخاطره اقلیمی واکاوی و پیش‌بینی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل AHP ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 101-114]
 • مدل ANP ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 131-146]
 • مدل CLIMGENT مدل سازی و روندیابی شاخص‌های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 175-194]
 • مدل EH5OM پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 57-75]
 • مدلEH5OM دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 97-122]
 • مدل EPM ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 1-14]
 • مدل NBS مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی: رودخانه گلالی قروه) [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 141-152]
 • مدل RADIUS تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 89-104]
 • مدل RegCM4 پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 57-75]
 • مدل RegCM4 اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 69-88]
 • مدل ‏SWAT اولویت‌بندی حوزه آبخیز سردآبرود از نظر سیل‌خیزی با استفاده از مدل ‏SWAT [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل swmm5 بررسی کفایت سیستم زهکشی موجود در مناطق شهری جهت عبور سیلاب و امکان اصلاح آن به کمک مدل SWMM5 (مطالعه موردی: شهرستان داراب) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 221-238]
 • مدل TOPSIS ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GISمطالعه‌ی موردی: (شهر اردبیل) [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 17-33]
 • مدل TOPSIS ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 79-98]
 • مدل VIKOR ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: شهر تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 67-88]
 • مدل آلودگی آب زیرزمینی شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان معدن سنگ آهن گل‌گهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل تصمیم گیری چند متغیره واکاوی و پیش‌بینی پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل دراستیک بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 15-34]
 • مدل ریاضی افت سطح آب زیرزمینی و شیوه برداشت جبران‌گر در آبخوان دشت الشتر استان لرستان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 107-124]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 143-164]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی آبخوان آبرفتی با استفاده از نرم افزار PMWIN و بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست در دشت اسدآباد، استان همدان [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 121-136]
 • مدل سازی مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-14]
 • مدل سلسله مراتبی معکوس ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 105-137]
 • مدل شبیه‌سازی افت سطح آب زیرزمینی و شیوه برداشت جبران‌گر در آبخوان دشت الشتر استان لرستان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 107-124]
 • مدل شبیه سازی کیفی تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب بمنظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل فازی پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 51-68]
 • مدل فازی ارزیابی آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده شهر کاشان ناشی از خطرات زلزله [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 61-74]
 • مدل فیلیپس ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل گردش عمومی اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی کشت پاییزه سیب زمینی (مطالعه موردی : مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل گردش عمومی جو (GCM) پیش بینی تغییرات یخبندان شهر زابل بر پایه شبیه سازی مدل گردش عمومی جو [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-48]
 • مدل گردش کلی چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3 [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 17-34]
 • مدل منطق فازی سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 167-196]
 • مدل‌‌های AOGCM بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 53-68]
 • مدل ویلیام-فاین ارزیابی و اولویت بندی اثر آلودگی‌های محیط زیست در مراکز جمعیتی(مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 235-250]
 • مدیریت تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot” [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 15-26]
 • مدیریت آبخوان افت سطح آب زیرزمینی و شیوه برداشت جبران‌گر در آبخوان دشت الشتر استان لرستان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 107-124]
 • مدیریت اراضی شناسایی مکان های مستعد برای سیلاب با الگوهای خود همبستگی فضایی سرعت نفوذ آب در خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت بحران مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 109-142]
 • مدیریت بحران بررسی همدیدی برف سنگین جلگه گیلان در بهمن 1392 و تأثیر آن بر سنجش مدیریت بحران [دوره 6، شماره 14، 1396، صفحه 35-46]
 • مدیریت بحران ارزیابی پتانسیل مدیریت بحران زلزله در کارگزاران مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بستک [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 205-220]
 • مدیریت روستایی ارزیابی پتانسیل مدیریت بحران زلزله در کارگزاران مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بستک [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 205-220]
 • مدیریت سیل پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در پایین‌دست حوزه آبخیز خرم آباد [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 211-226]
 • مدیریت سیلاب ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 101-114]
 • مدیریت سیلاب اولویت‌بندی حوزه آبخیز سردآبرود از نظر سیل‌خیزی با استفاده از مدل ‏SWAT [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت کیفی آب تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب بمنظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت مقابله مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 61-78]
 • مربع شمار هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-28]
 • مرکالی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 105-137]
 • مرکز چرخندی بررسی همدید کنش‎های چرخندی در طی 1382-1340 خورشیدی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 15-33]
 • مشهد تعیین نقطه ی شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • مصدومیت بررسی پراکنش فضایی تصادفات درون شهری و برون شهری کشور مطالعه موردی: تصادفات 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-68]
 • معادلات ساختاری مخاطرات محیطی و تلاش برای کاهش اثرات آن با تأکید بر تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه‌ موردی: روستای قورتان) [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 29-46]
 • معدن گرانیت بوگ ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس [(مقالات آماده انتشار)]
 • معیار BIC بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 137-154]
 • معیشت خانوارها سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 67-90]
 • مقاومت برشی زهکشی نشده تاثیر خصوصیات خاک و فرسایش بادی بر روی سازه های هیدرولیکی رودخانه سیستان [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 229-242]
 • مقایسه زوجی مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-75]
 • مقدار عددی ریچاردسون تاثیر ارتفاع لایه‌مرزی در توفان‌های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 151-174]
 • مکان بهینه مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 109-142]
 • مکانیابی جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS؛ (مطالعه موردی: شهربابک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 65-88]
 • منابع آب افت سطح آب زیرزمینی و شیوه برداشت جبران‌گر در آبخوان دشت الشتر استان لرستان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 107-124]
 • منابع آب اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آبهای زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های منطقه [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 269-284]
 • مناطق روستایی تحلیل و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای چقا شهرستان فریدونشهر) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 143-162]
 • مناطق ممنوعه ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی با استفاده از LCM (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 39-52]
 • منحنی راک بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین‌‌لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده‌‌ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 45-64]
 • منطق فازی پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 37-62]
 • منطق فازی ارزیابی و تحلیل فضایی سیل‌گیری رودخانه قره‌سو با استفاده از منطق فازی در محیط GIS [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 17-30]
 • منطق فازی ارزیابی ریسک مخاطره آتش‌سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 107-222]
 • منطق فازی برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 175-194]
 • منطق فازی ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 101-114]
 • منطق فازی پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منطقه 3 تهران مدل‌سازی آسیب‌پذیری مناطق شهری در زمان وقوع زلزله (نمونه موردی: منطقه سه کلانشهر تهران) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 143-164]
 • منطقه خشک واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 243-262]
 • من کندال بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 137-154]
 • من-کندال بررسی روند تغییرات آستانه‌‌های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 69-82]
 • مهاباد مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد) [دوره 6، شماره 13، 1396، صفحه 109-142]
 • موج گرمایی بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 1-24]
 • مودیس پهنه بندی دمای رویه ی زمین ایران با داده های مودیس [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 101-116]
 • مودیس شناسایی بهترین الگوریتم تشخیص گرد و غبار به کمک داده های مودیس [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 207-220]
 • مودیس بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • مودیس بازتاب تغییرات محیطی در تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین: مطالعه موردی حوضه زاینده رود و حوضه اورمیه [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 264-275]
 • مودیس تررا واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 127-144]
 • مورفوتکتونیک (ریخت زمین ساخت) کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مورفومتری ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 15-32]
 • مولفه های دینامیکی بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 19-36]
 • میزان رسوبدهی ارزیابی شدت فرسایش بادی منطقه جزینک سیستان با استفاده از مدل IRIFR [دوره 4، شماره 5، 1394، صفحه 27-45]

ن

 • نئوتکتونیک ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 15-32]
 • ناپایداری دامنه‌ای کاربرد روش رگرسیون لجستیک در پهنه‌بندی خطر وقوع ناپایداری‌های دامنه ای در جاده‌های کوهستانی (محدودة مورد مطالعه : تنگه دره دیز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 89-103]
 • ناحیه سیستان تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناهنجاری‌ها تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 43-60]
 • ناهنجاریهای سطحی کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناوه پارسی بررسی نقش ناوه پارسی و باد شمال در تشدید طوفان‌های گردوغبار فراگیر دوره گرم سال غرب ایران [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 93-110]
 • ناوه‌های‌ مهاجر روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • نرخ گذاری آب بحران آب در حوضه آبریز گاوخونی و چگونگی سازش با آن از طریق استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب (مطالعه موردی :آخرین تاسیسات تامین آب- سد و تونل سوم کوهرنگ) [دوره 7، شماره 18، 1397، صفحه 221-234]
 • نرخ همبستگی ارزیابی مدل ابر زلزله با برآورد نرخ همبستگی میان رویدادهای زلزله و پیش بینی آنها در ایران برای سه ماهه چهارم 2009 [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 111-126]
 • نرم افزار EZ-FRISK استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 1-16]
 • نرم‌افزار GIS بررسی روند تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شهر خرم‌آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS [دوره 5، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • نرم افزار RClimDex مدل سازی و روندیابی شاخص‌های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 175-194]
 • نرم‌افزار ادریسی کاربرد روش رگرسیون لجستیک در پهنه‌بندی خطر وقوع ناپایداری‌های دامنه ای در جاده‌های کوهستانی (محدودة مورد مطالعه : تنگه دره دیز) [دوره 4، شماره 6، 1394، صفحه 89-103]
 • نرم افزار فیفلو شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان معدن سنگ آهن گل‌گهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسبت فراوانی ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 1-16]
 • نشست زمین بررسی فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت کردی شیرازی، استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نفوذپذیری بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد) [دوره 7، شماره 17، 1397، صفحه 195-212]
 • نقاط برداشت گرد و غبار شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 101-118]
 • نقاط ضعف ارزیابی اثرات بحران ریزگردها بر تولیدات بخش‌های مختلف کشاورزی در استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل استراتژیک-سلسله مراتبی (SWOT-AHP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقاط قوت ارزیابی اثرات بحران ریزگردها بر تولیدات بخش‌های مختلف کشاورزی در استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل استراتژیک-سلسله مراتبی (SWOT-AHP) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقطه شکست تعیین نقطه ی شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-60]
 • نمارستاق ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های آماری دو متغیره (مطالعه‌ی موردی: حوضه نمارستاق) [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 195-208]
 • نمایه صدک تحلیلی آماری بر یخبندان های ایران زمین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-85]
 • نمایی کاربرد الگوی کمانک تطبیقی چندمتغیره در الگوبندی و تبیین درازمدت شوری و باقی‌مانده خشک آب رودخانه مطالعه موردی: حوضه‌های‌ آبریز استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 49-62]
 • نواحی شرقی ایران پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی [دوره 8، شماره 20، 1398، صفحه 197-216]
 • نواحی همگن نواحی همگن آلودگی هوای شهر مشهد [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 227-240]
 • نوزمین ساخت بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ی اسکو چای با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 55-76]
 • نوسانات اقلیمی اثر نوسانات اقلیمی ‌و برداشت آب بر تغییرات ‌تراز آب زیرزمینی دشت دامنه [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 47-67]
 • نوسان مدیترانه شرقی (EMO) واکاوی اندرکنش نوسان مدیترانه شرقی با تغییرپذیری دماهای کرانگین غرب ایران [دوره 5، شماره 7، 1395، صفحه 69-86]
 • نیاز آبی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی درخت سیب در طول دوره رشد (مطالعه موردی: ایستگاه های ارومیه و سمیرم) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 149-164]
 • نیترات بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 19-40]
 • نیشابور پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]

و

 • واریوگرام پهنه بندی شوری خاک سطحی در اراضی شور بولاق ساوه با استفاده از روش های زمین آماری [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 1-14]
 • واژگان کلیدی: تغییر اقلیم اثرات تغییر اقلیم بر میزان ریسک تنش سرما در الگوی کشت پاییزه سیب زمینی (مطالعه موردی : مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزن‌دهیCRITIC ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 79-98]

ه

 • هراز ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 99-116]
 • هسته‌های موج سرمایی تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 43-60]
 • همبستگی لوند شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 165-188]
 • همپوشانی شاخص (IO) جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS؛ (مطالعه موردی: شهربابک) [دوره 7، شماره 16، 1397، صفحه 65-88]
 • همدان ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه‏ های توده باتولیت الوند [دوره 7، شماره 15، 1397، صفحه 181-206]
 • هیدروژئومورفولوژی استفاده از روش تحلیل خوشه ای و رگرسیون چند متغیره در ارزیابی پتانسیل سنجی سیلاب با تاکید بر پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه آبخیز رودخانه مارون) [دوره 8، شماره 21، 1398، صفحه 75-92]

ی

 • یخبندان تحلیلی آماری بر یخبندان های ایران زمین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-85]
 • یخبندان پیش بینی تغییرات یخبندان شهر زابل بر پایه شبیه سازی مدل گردش عمومی جو [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 29-48]
 • یخبندان‌های شدید روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان‌های ایران [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • یزد برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد [دوره 8، شماره 19، 1398، صفحه 75-90]