نویسنده = کمال امیدوار
دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

دوره 5، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 97-122

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مرضیه جمشیدی مطلق؛ قاسم لکزاشکور


پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM

دوره 4، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 57-75

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مهدی نارنگی فرد


شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه‌ای شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 81-93

کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو