موضوعات = تغییرات اقلیمی-یافته های جدید
واکاوی روند تغییرات ذوب برف در ایران و اثرپذیری آن از تغییرات موج مدیترانه‌ی بادهای غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1400

سید حسین میرموسوی؛ مسعود جلالی؛ کوهزاد رئیس پور؛ آرمان جاهدی


پیامد بحران تاب‌آوری اکولوژیک و پدیده فرسایش دلبستگی مکانی نمونه پژوهی: جمعیت جوان 15 تا 19 ساله شهر زابل

دوره 11، شماره 31، خرداد 1401، صفحه 153-172

امیرحمزه شهبازی؛ علیرضا شهبازی؛ زینب سرگزی؛ حمیدرضا رخشانی نسب


تغییرات پیش‌‌نگری شده در دما و بارش حوضه کشف‌‌رود بر مبنای روش‌‌های مقیاس-کاهی دینامیکی و آماری

دوره 10، شماره 30، اسفند 1400، صفحه 183-202

هوشمند عطایی؛ منصوره کوهی؛ راهله مدیریان؛ بهاره بذرافشان