موضوعات = حفاظت از محیط زیست
نقش بررسی‌های استریوگرافی در جهت‌یابی خطر مهاجرت بارخان‌های سوران در منطقه بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

عبدالحمید دهواری؛ مسعود سعیدی؛ مه جبین دهواری


ارزیابی اثرات خاکچال بر محیط زیست با بکارگیری فاکتورهای ژئوتکنیکی، مطالعه موردی: خاکچال ‏قوچان

دوره 10، شماره 30، اسفند 1400، صفحه 151-166

مریم نعیمی؛ عبدالحسین حداد؛ حجت دهستانی؛ سمیرا زندی فر