دوره و شماره: دوره 6، شماره 11 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 1-118 
7. شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور

صفحه 101-118

مهدی بروغنی؛ سیما پورهاشمی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ حمیدرضا مرادی