دوره و شماره: دوره 7، شماره 16 - شماره پیاپی 2، تابستان 1397، صفحه 1-258 
10. مدل سازی و روندیابی شاخص‌های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 175-194

علی محمد خورشیددوست؛ علی اکبر رسولی؛ سعید زنگنه