دوره و شماره: دوره 8، شماره 20 - شماره پیاپی 2، تابستان 1398، صفحه 1-266 
8. مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن

صفحه 115-130

فریبا اسفندیاری؛ راضیه قربانی فیل‌آبادی؛ علی نصیری خیاوی؛ رئوف مصطفی‌زاده


9. ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

صفحه 131-146

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی دوست؛ سید احمد حسینی


13. ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب

صفحه 217-232

اکبر زهرایی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالعظیم قانقرمه


14. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان

صفحه 233-244

عباسعلی قادری؛ بهاره پیرزاده؛ نرجس شاه بیگی