اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صمد فتوحی

ژئومورفولوزی دانشیار

www.usb.ac.ir/astaff/samadfotoohi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
fotohigep.usb.ac.ir

h-index: 1  

سردبیر

محمود خسروی

اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی استاد- عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir
0000-0002-2571-470X

h-index: 8  

مدیر اجرایی

مسعود سعیدی

ژئومورفولوژی کارشناس ارشد دانشگاه سیستان وبلوچستان

masoud_saeediyahoo.com
05431136799

کارشناس نشریه

مرضیه دارائی

برنامه ریزی شهری - توریسم کارشناسی ارشد
دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.researchgate.net/profile/Marzie_Daraei
ehazardsusb.ac.ir
+989330367636

اعضای هیات تحریریه

عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای استاد
و عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir

h-index: 2  

احمد اکبری

اقتصاد کشاورزی استاد

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=812&Culture=fa-ir
aakbarihamoon.usb.ac.ir

سعید جهانبخش

اقلیم شناسی استاد

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/articles.aspx?s.jahan
s.jahantabrizu.ac.ir

h-index: 3  

محمد حسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد

ui.ac.ir/?sp=6089
m.h.rameshtltr.ui.ac.ir

h-index: 3  

صمد فتوحی

ژئومورفولوژی دانشیار

www.usb.ac.ir/astaff/samadfotoohi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
fotohigep.usb.ac.ir

h-index: 1  

علی عسگری

مخاطرات محیطی دانشیار

www.yorku.ca/asgary/
asgaryyorku.ca

h-index: 9  

حسنعلی غیور

اقلیم شناسی،هیدرومتئورولوژی استاد

research.iaun.ac.ir/pd/hasanalighauor/indexfa.php ensani.ir/fa/article/author/51030
ghayoor.hltr.ui.ac.ir

h-index: 1  

بهلول علیجانی

اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی،مدیر قطب علمی مخاطرات محیطی کشور استاد

khu.ac.ir/cv/200/%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
alijanitmu.ac.ir

h-index: 6  

سید ابوالفضل مسعودیان

اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی استاد

ui.ac.ir/?sp=6173
parcistaltr.ui.ac.ir

h-index: 2  

حسین نگارش

ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
h_negareshyahoo.com

h-index: 1  

محمود خسروی

اقلیم شناسی، مخاطرات آب و هوایی استاد- عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir
0000-0002-2571-470X

h-index: 8  

علیرضا شهریاری

اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ashahriari/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
ali_shahriarieco.usb.ac.ir

h-index: 4  

دبیر تخصصی

حسین نگارش

ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
h_negareshyahoo.com

h-index: 1  

محمود خسروی

اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی استاد- عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir
0000-0002-2571-470X

h-index: 8  

صمد فتوحی

ژئومورفولوژی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/samadfotoohi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
fotohigep.usb.ac.ir

h-index: 1  

عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای استاد
و عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir

h-index: 2  

علیرضا شهریاری

اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ashahriari/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
ali_shahriarieco.usb.ac.ir

h-index: 4