اعضای هیات تحریریه

درخواست از اعضای هیآت تحریریه نشریه مخاطرات محیط طبیعی برای ثبت داوری در پابلون  پابلونز

راهنمای ثبت نام در سایت پابلون

________________________________________________________________________________

مدیر مسئول

صمد فتوحی

ژئومورفولوزی دانشیار

www.usb.ac.ir/astaff/samadfotoohi
fotohigep.usb.ac.ir
0000-0001-7364-2053

h-index: 3  

سردبیر

محمود خسروی

اقلیم شناسی، مخاطرات آب و هوایی استاد، گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/
khosravigep.usb.ac.ir
0000-0002-2571-470X

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رجیب مایتی

استاد هیدروکلیماتولوژی و مهندسی منابع آب، گروه مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی خارگپور،هندوستان

www.facweb.iitkgp.ac.in/~rajibmaity/
rajibcivil.iitkgp.ac.in
0000-0001-5631-9553

h-index: 21  

صفدرعلی شیرازی

استاد جغرافیا،گروه جغرافیای دانشگاه پنجاب، پاکستان

pu.edu.pk/faculty/description/365/Prof-Dr-Safdar-Ali-Shirazi.html
shirazi.geogpu.edu.pk
0000-0002-2986-4588

نوشین مظهر

مخاطرات آب و هوایی دانشیار جغرافیا،گروه جغرافیا، (مخاطرات آب و هوایی)، دانشگاه زنان لاهور، پاکستان

www.lcwu.edu.pk/nausheen-mazhar.html
noshmazhargmail.com

h-index: 3  

علی عسگری

مخاطرات محیطی استاد، دانشگاه یورک، کانادا

www.yorku.ca/asgary/
asgaryyorku.ca
0000-0002-6253-1021

h-index: 25  

اعضای هیات تحریریه

بهلول علیجانی

اقلیم‌شناسی، مخاطرات آب و هوایی استاد، استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/200/
alijanitmu.ac.ir
0000-0002-8620-6733

h-index: 17  

علیرضا شهریاری

اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ashahriari/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
ali_shahriarieco.usb.ac.ir
0000-0002-9368-9665

h-index: 19  

سید ابوالفضل مسعودیان

اقلیم شناسی، مخاطرات آب و هوایی استاد اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/s.a.masoodian
s.a.masoodiangeo.ui.ac.ir
0000-0001-6227-6713

h-index: 13  

عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای استاد دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
0000-0002-9953-1295

h-index: 10  

احمد اکبری

اقتصاد کشاورزی استاد بازنشسته، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=812&Culture=fa-ir
aakbarihamoon.usb.ac.ir
https://orcid.org/

h-index: 10  

محمد حسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/m.h.ramesht
m.h.rameshtltr.ui.ac.ir
0000-0002-2467-7521

h-index: 9  

سعید جهانبخش اصل

اقلیم‌شناسی، مخاطرات آب و هوایی استاد دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s.jahan
s.jahantabrizu.ac.ir
https://orcid.org/

h-index: 3  

حسین نگارش

ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استاد، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ensani.ir/fa/article/author/57928/
hnegareshusb.ac.ir
0000-0003-4223-1440

h-index: 5  

h_negaresh@yahoo.com

حسنعلی غیور

اقلیم‌شناسی،هیدرومتئورولوژی استاد جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

civilica.com/p/181856/
ghayoor.hltr.ui.ac.ir
0000-0001-6404-9389

h-index: 4  

مدیر اجرایی

مسعود سعیدی

ژئومورفولوژی کارشناس ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

masoud_saeediyahoo.com
05431136799
0000-0003-4558-1366

کارشناس نشریه

مرضیه دارائی

برنامه ریزی شهری - توریسم کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.researchgate.net/profile/Marzie_Daraei
ehazardsusb.ac.ir
+989330367636