داوران

درخواست از داوران نشریه مخاطرات محیط طبیعی برای ثبت داوری در پابلونز

 

_________________________________________

با سلام و تشکر از زحمات همه داوران گرامی.

در جلسه هیآت تحریریه مورخ 1397/10/02 مصوب گردید، داورانی که برای مجله داوری نموده اند و مقاله به مجله ارسال می کنند، برای کمک و هزینه داوری، مبلغ 400.000 هزار ریال (40 هزار تومان) بابت هر مقاله ای که در مجله داوری می نمایند، از مبلغ پرداخت هزینه مقاله ایشان کم شود.

 

لیست داوران:

سال

داوران

1395

بهار

 

تابستان

غلامرضا زهتابیان، دانشگاه تهران - علی بدری، دانشگاه تهران- شهرام حلیقی سیگارودی، دانشگاه تهران- مجید منتظری، دانشگاه یزد- کمال امیدوار، دانشگاه یزد- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیروس قنبری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علی اصغر مریدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-  ادریس بذرافشان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- مهشید سوری، دانشگاه ارومیه- سمیه سادات شاه زیدی، دانشگاه اصفهان- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

 

پاییز

حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیروس قنبری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- تقی طاوسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علی اصغر مریدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- مهران مقصودی، دانشگاه تهران- مجتبی یمانی، دانشگاه تهران- حسن افراخته، دانشگاه خوارزمی- مژگان انتظاری، دانشگاه اصفهان- سمیه السادات شاه زیدی، دانشگاه اصفهان- فرامرز بریمانی، دانشگاه مازندران- محسن پورخسروانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان- مهدی فیض اله پور، دانشگاه زنجان- غلامحسین جعفری، دانشگاه زنجان- احمد پهلوانروی، دانشگاه زابل- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- احمد انصاری لاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان.

 

زمستان

غلامرضا براتی، دانشگاه شهید بهشتی- مجید رضایی بنفشه، دانشگاه تبریز- سعید نگهبان، دانشگاه شیراز- محمد دارند، دانشگاه کردستان- مرتضی اسماعیل نژاد، دانشگاه بیرجند- حمید نظری پور، دانشگاه کرمان- عباسعلی ولی، دانشگاه کاشان- احمد مزیدی، دانشگاه یزد- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- محسن حمیدیان پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- تقی طاوسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- فیروز مجرد، دانشگاه کرمانشاه- محمود هاشمی تبار، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سید آرمان هاشمی منفرد، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عبدالرضا پرتابیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 

1396

بهار

حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن پور خسروانی، دانشگاه کرمان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علی اصغر مریدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- احمد عباس نژاد، دانشگاه کرمان- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صادق کریمی، دانشگاه کرمان- مسعود جلالی، دانشگاه زنجان- ابراهیم مرادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سید حسین میر موسوی، دانشگاه زنجان- منوچهر فرج زاده، دانشگاه تربیت مدرس.

 

تابستان

قاسم عزیزی، دانشگاه تهران- برومند صلاحی، دانشگاه محقق اردبیلی- منوچهر فرج زاده، دانشگاه تربیت مدرس- سعید نگهبان، دانشگاه شیراز- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- پیمان محمودی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- بختیار محمدی، دانشگاه کردستان- صادق کریمی، دانشگاه کرمان- حسین غضنفرپور، دانشگاه کرمان- محسن پور خسروانی، دانشگاه کرمان- کمال امیدوار، دانشگاه یزد-  شهرام بهرامی، دانشگاه حکیم سبزواری- فرح السادات هالک، پژوهشگاه مواد و انرژی- مرتضی اسمعیل نژاد، دانشگاه بیرجند.

 

پاییز

ابوالقاسم گورابی، دانشگاه تهران-  منوچهر فرج‌زاده، دانشگاه تربیت مدرس-  محمد سلیقه، دانشگاه خوارزمی- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عیسی ابراهیم‌زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیروس قنبری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- ابوذر پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دیمن کاشفی دوست، دانشگاه سیستان و بلوچستان- مسعود سیستانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان-  حسین غضنفرپور، دانشگاه باهنر کرمان- شهرام روستایی، دانشگاه تبریز- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- یونس غلامی، دانشگاه کاشان- نصرالله مولایی هشجین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

 

زمستان

غلامرضا براتی، دانشگاه شهید بهشتی- فریبا اسفندیاری، دانشگاه محقق اردبیلی- بتول زینالی، دانشگاه محقق اردبیلی- محمد سلیقه، دانشگاه خوارزمی- کوهزاد رئیس پور، دانشگاه زنجان- غلامحسین جعفری، دانشگاه زنجان- کمال امیدوار، دانشگاه یزد- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- پیمان محمودی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دیمن کاشفی دوست، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علی اصغر مریدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-  مژگان انتظاری، دانشگاه اصفهان - اسدالله قبادی، دانشگاه جامع علمی کاربردی علمی کاربردی ایران فریمکو- محسن عباس نیا، دانشگاه صنعتی استانبول- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان- حمید نظری پور، دانشگاه کرمان- علیرضا موقری، دانشگاه ارومیه- علی براتیان، دانشگاه اصفهان- مجید منتظری، دانشگاه اصفهان- عباسعلی ولی، دانشگاه کاشان- امیر گندمکار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد- بهروز ساری صراف، دانشگاه تبریز- سیدعلی المدرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- کرامت نژادافضلی، دانشگاه جیرفت.

 

1397

بهار

شهریار خالدی، دانشگاه شهید بهشتی- محمود احمدی، دانشگاه شهید بهشتی- قاسم عزیزی، دانشگاه تهران- منوچهر فرج‌زاده، دانشگاه تربیت مدرس- مجید منتظری، دانشگاه اصفهان- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- یوسف قنبری، دانشگاه اصفهان- سمیه سادات شاه زیدی، دانشگاه اصفهان- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان - مجید رضایی بنفشه، دانشگاه تبریز- معصومه رجبی، دانشگاه تبریز- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عیسی ابراهیم‌زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محمود هاشمی تبار، دانشگاه سیستان و بلوچستان- مرتضی اسمعیل نژاد، دانشگاه بیرجند- برومند صلاحی، دانشگاه اردبیل- بهروز سبحانی، دانشگاه محقق اردبیلی- بتول زینالی، دانشگاه محقق اردبیلی- رضا اسماعیلی، مدیر اجرایی مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان- حمید نظری پور، دانشگاه کرمان- کرامت نژادافضلی، دانشگاه جیرفت- حمید حیدری مکرر، دانشگاه زابل- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- اسدالله قبادی، دانشگاه جامع علمی کاربردی علمی کاربردی ایران فریمکو.

 

تابستان

محمود احمدی، دانشگاه شهید بهشتی - سیدعلی بدری، دانشگاه تهران- عزت‌اله قنواتی، دانشگاه خوارزمی- منوچهر فرج‌زاده، دانشگاه تربیت مدرس- علی‌اکبر عنابستانی، دانشگاه فردوسی مشهد- عباسعلی ولی، دانشگاه کاشان- یونس غلامی، دانشگاه کاشان- مژگان انتظاری، دانشگاه اصفهان- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- مجید منتظری، دانشگاه اصفهان- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیروس قنبری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علی اصغر مریدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-  سیدآرمان هاشمی منفرد، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن آرمش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- نوراله نیک‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دیمن کاشفی دوست، دانشگاه سیستان و بلوچستان- نسرین حسین‌آبادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- اکبر کیانی، دانشگاه زابل- کمال امیدوار، دانشگاه یزد- رحمان زندی، دانشگاه فدرال کازان روسیه- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان- محسن پورخسروانی، دانشگاه کرمان- محمد اسکندری ثانی، دانشگاه بیرجند- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- اسدالله قبادی، دانشگاه جامع علمی کاربردی علمی کاربردی ایران فریمکو- سعید نگهبان، دانشگاه شیراز- کرامت نژادافضلی، دانشگاه جیرفت- مجید رضایی بنفشه، دانشگاه تبریز.

 

پاییز

کوهزاد رئیس پور، دانشگاه زنجان- مهدی فیض اله پور، دانشگاه زنجان- مهدی فیض اله پور، دانشگاه زنجان- بهروز سبحانی، دانشگاه محقق اردبیلی- رئوف مصطفی‌زاده، دانشگاه محقق اردبیلی- برومند صلاحی، دانشگاه اردبیل- مرتضی اسمعیل نژاد، دانشگاه بیرجند- مجید منتظری، دانشگاه اصفهان- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان- علی براتیان، دانشگاه اصفهان- محسن عباس نیا، دانشگاه صنعتی استانبول- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- مسعود سیستانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- نوراله نیک‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیدآرمان هاشمی منفرد، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سمیه سلطانی گردفرامرزی، دانشگاه اردکان- سعید نگهبان، دانشگاه شیراز- سیدعلی المدرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- جواد درویشی خاتونی، سازمان زمین شناسی کشور- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- یونس غلامی، دانشگاه کاشان- محمدعلی زنگنه‌اسدی، دانشگاه حکیم سبزواری.

 

زمستان

سیدعلی بدری، دانشگاه تهران- یوسف قویدل رحیمی، دانشگاه تربیت مدرس- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- سمیه سادات شاه زیدی، دانشگاه اصفهان- مجید منتظری، دانشگاه اصفهان- حمید برقی، دانشگاه اصفهان- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان- هوشمند عطایی، دانشگاه پیام نور اصفهان- علیرضا موقری، دانشگاه ارومیه- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عیسی ابراهیم‌زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان - صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- تقی طاوسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیروس قنبری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیدهادی طیب‌نیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان- مسعود سیستانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- نوراله نیک‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محمد دارند، دانشگاه کردستان- بختیار محمدی، دانشگاه کردستان- بهروز سبحانی، دانشگاه محقق اردبیلی- سعید نگهبان، دانشگاه شیراز- مهدی فیض اله پور، دانشگاه زنجان- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان- مرتضی اسمعیل نژاد، دانشگاه بیرجند- برومند صلاحی، دانشگاه اردبیل- فریبا کرمی، دانشگاه تبریز- محمدعلی زنگنه اسدی، دانشگاه حکیم سبزواری- عباسعلی ولی، دانشگاه کاشان- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- احمد غلامعلی‌زاده‌آهنگر، دانشگاه زابل- سمیه سلطانی گردفرامرزی، دانشگاه اردکان.

 

1398

بهار

محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علیرضا شهریاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- تقی طاوسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عبدالرضا پرتابیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محمود هاشمی‌تبار، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیداحمد حسینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- مسعود سیستانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- نسرین حسین‌آبادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن آرمش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دیمن کاشفی‌دوست، دانشگاه سیستان و بلوچستان- نوراله نیک‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیدآرمان هاشمی‌منفرد، دانشگاه سیستان و بلوچستان- مهران مقصودی، دانشگاه تهران- محمود احمدی، دانشگاه شهید بهشتی- داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان- مجید منتظری، دانشگاه اصفهان- مژگان انتظاری، دانشگاه اصفهان- سمیه سادات شاه‌زیدی، دانشگاه اصفهان- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان- سیدعلی المدرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان- محسن پورخسروانی، دانشگاه کرمان- غلامرضا لشکری‌پور، دانشگاه فردوسی مشهد- مرتضی اسمعیل‌نژاد، دانشگاه بیرجند- محمد دارند، دانشگاه کردستان - حسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- سمیه سلطانی‌گردفرامرزی، دانشگاه اردکان- سعید نگهبان، دانشگاه شیراز- کوهزاد رئیس‌پور، دانشگاه زنجان- اسدالله قبادی، دانشگاه جامع علمی کاربردی علمی کاربردی ایران فریمکو.

 

تابستان

مهران مقصودی، دانشگاه تهران- محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علیرضا شهریاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عیسی ابراهیم‌زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- حسین یغفوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- رضا جهانشاهی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عبدالرضا پرتابیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان- بهروز ناروئی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیدآرمان هاشمی‌منفرد، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیداحمد حسینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن آرمش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عباسعلی ولی، دانشگاه کاشان- رسول حیدری سورشجانی، دانشگاه کاشان- یونس غلامی، دانشگاه کاشان - محسن پورخسروانی، دانشگاه کرمان- حسین غضنفرپور، دانشگاه باهنر کرمان- حجت اله شرفی، دانشگاه باهنر کرمان- سعید خضری، دانشگاه کردستان- هیمن شهابی، دانشگاه کردستان- غلامحسین جعفری، دانشگاه زنجان- رضا خوشرفتار، دانشگاه زنجان- بهروز ساری‌صراف، دانشگاه تبریز- سمیه سلطانی‌گردفرامرزی، دانشگاه اردکان- بهروز سبحانی، دانشگاه محقق اردبیلی- رئوف مصطفی‌زاده، دانشگاه محقق اردبیلی- فریبا اسفندیاری، دانشگاه محقق اردبیلی- خدیجه جوان، دانشگاه ارومیه- احمدعلی خرم بخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان- سمیه سادات شاه زیدی، دانشگاه گیلان- سیدعلی المدرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- کمال امیدوار، دانشگاه یزد- احمد غلامعلی‌زاده‌آهنگر، دانشگاه زابل- مرتضی اسمعیل‌نژاد، دانشگاه بیرجند- محمد اسکندری‌ثانی، دانشگاه بیرجند- عباسعلی آروین، دانشگاه پیام نور اصفهان- مجید منتظری، دانشگاه اصفهان- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

 

پاییز

محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- حسین نگارش، دانشگاه سیستان و بلوچستان- صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- محسن حمیدیان‌پور، دانشگاه سیستان و بلوچستان- علیرضا شهریاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان- تقی طاوسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- عبدالرضا پرتابیان، دانشگاه سیستان و بلوچستان- رضا جهانشاهی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- سیدآرمان هاشمی‌منفرد، دانشگاه سیستان و بلوچستان-  سیداحمد حسینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- کرامت نژادافضلی، دانشگاه جیرفت- رضا دوستان، دانشگاه فردوسی مشهد- علیرضا راشکی، دانشگاه فردوسی مشهد- مجید رضایی‌بنفشه، دانشگاه تبریز- کوهزاد رئیس‌پور، دانشگاه زنجان- رضا قضاوی، دانشگاه کاشان- سمیه سلطانی‌گردفرامرزی، دانشگاه اردکان- رئوف مصطفی‌زاده، دانشگاه محقق اردبیلی- صیاد اصغری سراسکانرود، دانشگاه محقق اردبیلی- میثم جمالی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران- سمیه سادات شاه زیدی، دانشگاه گیلان- محسن جامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- امیر گندمکار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد- صادق کریمی، دانشگاه باهنر کرمان- حسین غضنفرپور، دانشگاه باهنر کرمان- محسن پورخسروانی، دانشگاه کرمان- سعید نگهبان، دانشگاه شیراز- محمد باعقیده، دانشگاه حکیم سبزواری- غلامعلی مظفری، دانشگاه یزد- جواد درویشی‌خاتونی، سازمان زمین شناسی کشور- محمدرضا منصوری دانشور، پژوهشگاه شاخص پژوه.

 

زمستان