تغییر مدیر مسئول مجله

تغییر مدیر مسئول مجله

طبق حکمی از طرف رئیس دانشگاه، آقای دکتر صمد فتوحی بعنوان مدیر مسئول جدید مجله معرفی شدند و از همه زحمات آقای دکتر حسین نگارش مدیر مسئول قبلی تشکر و قدردانی شده است.