پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه شهرنیشابور به روش قطعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هیت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شرق‌کشور،

چکیده

به منظور طراحی مناسب و بهسازی لرزه­ای ابنیه­های قدیمی و با ارزش، تهیه نقشه­های پهنه­بندی خطر زمین­لرزه مورد نیاز است. از آنجا که  ساخت ­و­ سازهای قدیمی موجود درشهر نیشابور طول عمری بیش از 50 سال دارند و برخی بناها نیز از ارزش واهمیت تاریخی و مذهبی برخوردارند و نیز با توجه به وجود زلزله­های بزرگ در پیشینه زلزله­خیزی این شهر، ضرورت انجام پژوهش حاضر را آشکار می­سازد.  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل خطر زلزله و تهیه­ی نقشه پهنه­بندی خطر در شهر نیشابور است. در این پژوهش با استفاده از منابع مختلف، کاتالوگ داده­های لرزه­خیزی در بازه­ی زمانی سال­های 1900 تا 2012در شعاع 150 کیلومتر نیشابور جمع­آوری، و پارامترهای  لرزه­خیزی با توجه به گسل­های فعال درگستره مورد مطالعه محاسبه گردید. بیشینه شتاب افقی وارد بر شهر نیشابور حاصل از گسل شمال نیشابور با توان لرزه­زایی 057/7 ریشتر g 433/0 شتاب ثقل زمین محاسبه گردید؛ این در صورتی است که گسل در فاصله82/8کیلومتری شهر نیشابور فعالیت کند. در نهایت با توجه به PGA برآوردشده، نقشه پهنه­بندی خطر لرزه­خیزی گستره مورد مطالعه درنرم­افزار ArcGIS با استفاده از ابزارتحلیل­گر زمین­آماری[1]ترسیم گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Hazard Zoning of The Neyshabour By Definitive Method

نویسندگان [English]

  • hadi Alinia 1
  • Aliasghar moridi 2
  • nasir Naderi mighan 3
چکیده [English]

In order to properly design and seismic rehabilitation of old and valuable buildings, the seismic hazard zoning map is required. Since construction of the Neyshabour City have over 50 years old, and some of the historical and religious buildings ​​have their importance, and due to the presence of large earthquakes in the background seismicity of the city, the necessity of  the study is obvious. The purpose of this study is the risk analysis and preparation of hazard zoning map in Neyshabour. In this study, using different sources, seismic data catalog during 1900 to 2012 in radius of 150 km of Neyshabour had been collected, and then respect to active faults, the seismic parameters were calculated in the study area. If the the north Neyshabour fault activity be at the distance of 8/82 km from the Neyshabour, Maximum horizontal acceleration resulted from that for the Neyshabour city, by 07/057Richter seismic power ,0/433g  acceleration of gravity was calculated. Finally, according to the estimated PGA, the seismic hazard zoning map using Geostatistical Analyst tool in ArcGis software was plotted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic hazard zoning
  • definitive method
  • Neyshabour
  • active fault
-آمبرسز،ن،ن. ملویل، چ،پ،(1370): ترجمه ابوالحسن رده، موسسه انتشارات آگاه.

2-پورکرمانی، م.، و آرین، م.، 1376، لرزه­زمین­ساخت، انتشارات شرکت مهندسی دزآب، 212صفحه

 3-نبوی، م.، 1355. دیباچه­ای بر زمین­شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور،109صفحه

4-Alavi, M, (1991). Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran, Geol.Soc.Of Amer.,V.103,362-370

5-Ambraseys  NN  and  Melville  CP  (1982)  A  history of Persian earthquakes.    Cambridge    University press,London, pp: 219.

6-Berberian, M., (1994). Natural Hazards and the first earthquake catalogue of Iran. Vol. 1: Historical Hazards in Iran Prior to 1900, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, 603 p. in English & 66 p. in Persian.

7-Berberian, M.,and Qorashi, M.,(1989). Seismotectonic and earthquake - fault hazard study of the Neyshabur Power Plant Site, Moshanir Consulting Engineers, Internal Report, Ministry of Power, Tehran, 145p. (in Persian).

8-Berberian, M., King, G.C.P., (1981). Towards a paleogeography and tectonic

evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences 18, 210–265.

9-Campbell, K.W,( 1981). Near source attenuation of peak horizontal acceleration. Bull. Seism. Soc. Am. 71,2039-2070

10-Demers, M.N., (2005).  Fundamental of geographic in formation system: Johm Wiley & Sons.

11-Donovan,N(1973). Earthquake hazards for building practices for disaster mitigation.building Science Series 46,Nat. Bur. of Standards,U.S. Dept. of Commerce, Washington.D.C,p82-110

12-Esteva,L,(1970). Seismic risk and design criteria for nuclear power plants.R.J.Jansen(ed),MT Press, Cambridge, Mass.142-182

13-International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), http://www.iiees.ac.ir

14-Kevin, J., Jay. M., Konstantin, K. &  Neil, L., (2001). Using ArcGIS Geostatistical Analyst, ESRI.

15-Mohajer-Ashjai, A. & Nowroozi, A.A., 1987, “Observed  and  probable  intensity  zoning  of  Iran”,  Tectonophysics, Vol.49: 21-30.

16-Nowroozi,   A.A.,   1985,   “Empirical   relations   between  magnitudes and fault parameters for earthquake in Iran”, Bull Seis. Soc. Am., Vol. 75 (5): 1327-1338.

17-Nowroozi, A.A, Ahmadi, G.,( 1986). Analysis of earthquake risk in Iran based on seismotectonic provinces. Tectonophysic, volume: 122

18-O'Sullivan, D. and Unwin, dj (2003) Geographic Information Analysis (John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NY, 436 pages). This text can be purchased directly.
www.statistics.com/ourcourses/geostatistics

19-Slemmons, D.b, (1982). Determination of design earthquake magnitude for micrizonation. Proc. 3rd Int. Earthquake Micro. Conf., VI, 119-130

20-Trifunac, M.D, and Brady, A.G,( 1975). On the correlation of seismic intensity scales with peaks an recorded strong motion, Bull. Seism. Soc. Am., 65. 139-173

21-Wells,  D.L.  and  Coppersmith, K.J., (1994).New empirical relationship    among    magnitude, rupture  length,  rupture  area  and surface displacement, Bull. Seism. Soc. AM., Vol. 84, No. 4, p. 974-1002