فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقاله

داوری در مجله مخاطرات محیط طبیعی به صورت داوری دوسو ناشناس، گمنام و محرمانه (Blind Review) انجام می‌شود.

1. دریافت مقاله از طریق سایت مجله

2. ارسال مقاله به اعضای هیأت تحریریه یا دبیر تخصصی

3. بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه، بررسی آنلاین که نتیجه آن به شکل زیر است:

الف. رد مقاله در جلسه هیأت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن

ب. عدم انطباق با محتوا و حوزۀ کار مجله

ج. کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد.

4. درنظر گرفتن اصلاح اولیه‌ای (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیأت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود

5. ارسال به داوری (حداقل 3 داور)

6. دریافت نتایج داوری که به سه صورت می‌باشد:

الف. منفی

ب. مثبت

ج. اصلاحات

7. ارجاع نتایج داوری به اعضای هیأت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را در بر خواهد داشت:

الف. رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

ب. ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

ج. ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

8. دریافت اصلاحات از نویسندگان

9. ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داوران محترم تطبیقی که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

الف. رد اصلاحات

ب. پذیرش

ج. اصلاحات مجدد

و به سه شکل زیر عمل خواهد شد:

الف. اصلاحات مجدداً به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود.

ب. در صورت اعمال کلیه اصلاحات پذیرش صادر می‌شود.

ج. مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داوران تطبیقی رد خواهد شد.

فلوچارت ارسال مقالات به مجله مخاطرات محیط طبیعی

فلوچارت ارسال مقالات به مجله مخاطرات محیط طبیعی

 

در جدول زیر وضعیت کلی گردش کار و مفهوم هر یک از عبارت‌های نمایش داده شده بر روی سامانه مجله ارائه شده است.

ردیف مراحل انجام شده وضعیت نمایش داده شده بر روی صفحه پرونده زمان تقریبی
 1  ارسال مقاله توسط نویسنده و تأیید آن  دریافت شده  
 2

 بررسی اولیه در راستای انطباق با اهداف مجله و رعایت ساختار تدوین مقاله،

بررسی مقاله با نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب

 در حال بررسی و یا در حال بررسی توسط سردبیر  10 روز
 3

 تأیید سردبیر به منظور انجام داوری به تشخیص سردبیر و هیئت تحریریه،

و یا ارسال به دبیر تخصصی برای بررسی مقاله از لحاظ موضوع و سپس تعیین داوران (حداقل 3 داور)

 در حال بررسی توسط دبیر تخصصی و

یا ارسال شده به داوران

 3 تا 5 روز
 4  انجام بخشی از فرایند داوری و اعلام نتیجه توسط داوران  انجام داوری توسط برخی از داوران  2 تا 3 ماه
 5  تکمیل داوری توسط همه داوران  تکمیل داوری توسط داوران  2 تا 3 ماه
 6  بررسی نظرات داوران توسط سردبیر و یا اعضای هیئت تحریریه    
 7  تعیین مراحل بعدی با توجه به توضیحات بالا

 آماده ویرایش توسط ارسال‌کننده

(در صورتی که نتیجه داوری مثبت باشد)

 حداکثر ظرف مدت 10 روز
 8  اعمال اصلاحات توسط نویسنده  ویرایش شده توسط نویسنده  1 روز
 9  ارسال نتیجه داوری و اصلاحات صورت گرفته توسط نویسنده برای سردبیر  ارسال شده برای داوری نهایی  
 10  بررسی توسط سردبیر و اعلام نظر نهایی  داوری نهایی انجام شده  یک هفته
 11

 بررسی مجموع نظرات داوران و سردبیر در جلسه هیات تحریریه

و در صورت موافقت با انتشار

 پذیرفته شده  یک هفته
 12  ارسال فرمت نهایی به نویسنده برای انتشار  ارسال به نویسنده برای بازنگری جزئی برای پذیرش  10 روز
 13  ارسال به نویسنده برای پذیرش اولیه و پرداخت هزینه  به نویسنده برای پرداخت هزینه  5 روز
 14  بررسی توسط سردبیر و اعلام پذیرش نهایی  پذیرفته شده  یک هفته