اخبار و اعلانات

تغییر مدیر مسئول مجله

طبق حکمی از طرف رئیس دانشگاه، آقای دکتر صمد فتوحی بعنوان مدیر مسئول جدید مجله معرفی شدند و از همه زحمات آقای دکتر حسین نگارش مدیر مسئول قبلی تشکر و قدردانی شده است.

مطالعه بیشتر

مجله مخاطرات محیط طبیعی، بالاترین ضریب تأثیر (Impact factor) در بین نشریات تخصصی مرتبط با مخاطرات و نشریات دانشگاه سیستان و بلوچستان شد.

مجله مخاطرات محیط طبیعی، بالاترین ضریب تأثیر (Impact factor) در بین نشریات تخصصی مرتبط با مخاطرات و نشریات دانشگاه سیستان و بلوچستان شد. فصلنامه علمی- پژوهشی مخاطرات محیط طبیعی، در آخرین ارزیابی (1398)، موفق به کسب بالاترین ضریب تأثیر (Impact factor) در بین نشریات تخصصی مخاطرات شده است. این در حالی است که این نشریه در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷۱۷ فروردین ۱۳۹۵ دارای رتبه علمی-پژوهشی گردیده و در همین مدت کوتاه به این رتبه‌ها دست یافته است. موضوع نشریه در زمینه تخصصی ابعاد طبیعی مخاطرات محیطی مانند، سیل، خشکسالی، ریزگرد، زلزله و غیره می‌باشد که به شدت نتایج این مطالعات مورد نیاز ...

مطالعه بیشتر

گواهی ارزیابی مجله مخاطرات محیط طبیعی سال98 از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.

گواهی ارزیابی مجله مخاطرات محیط طبیعی  سال98 از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.

مطالعه بیشتر

مجله مخاطرات محیط طبیعی در ارزیابی جدید(سال98) از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.

  کسب رتبه الف مجله مخاطرات محیط طبیعی در ارزیابی جدید(98) وزارت علوم تحقیقات و فناوری  مجله مخاطرات محیط طبیعی در ارزیابی جدید(سال98) از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.     

مطالعه بیشتر

آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1398/02/09

  آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1398/02/09    

مطالعه بیشتر

برخی شاخص ها و معیارهای ارزیابی نشریات در سال ۹۶

چکیده های مقاله ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) چگونه می باشند؟ (چکیده متناسب با زبان نشریه) فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله ها تا چه میزان با دستور العمل نشریه مطابقت و یکدستی دارند ؟ رعایت اصول نگارش و ویرایش مقاله ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ محتوای مقاله ها با موضوع و خط مشی نشریه تا چه میزان مطابقت دارند ؟ سطح و کیفیت محتوای علمی مقا له ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟ برای  نشریه علمی - پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید تعداد مقالات مربوط به سردبیر در سال ۹۵ (۲۰۱۶) نشریه به چه میزان است؟ سهم مقالات ...

مطالعه بیشتر

مقررات

   1- نویسندگان محترم لطفاً قبل از ارسال مقاله از طریق  سامانه این مجله، حتماً راهنمای نویسندگان را مطالعه و دقیقاً بر اساس آن مقاله را تنظیم و سپس ارسال نمایید. 2- نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال گردد یا نامه تأییدیه مکتوب وی همراه مقاله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود. ضمنا باید حتما نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی خود را وارد نماید. 3- قابل توجه نویسندگان محترمی که مقالات خود را قبلاً از طریق ایمیل به مجله ارسال کرده اند، چنانچه اصلاحاتی در مقاله خواسته شده، در اولین ...

مطالعه بیشتر

فرایند پذیرش مقالات

       * نویسندگان محترم لطفاً قبل از ارسال مقاله از طریق سامانه این مجله،حتماً راهنمای نویسندگان را مطالعه و دقیقاً بر اساس آن مقاله را تنظیم و سپس ارسال نمایید.        ** نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال گردد یا نامه تأییدیه مکتوب وی همراه مقاله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود. ضمنا باید حتما نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی خود را وارد نماید.        *** با توجه به مصوبات هیأت تحریریه مجله، چنانچه نویسنده یا نویسندگان، مقاله‌ دیگری در مراحل داوری در مجله ...

مطالعه بیشتر

پیگیری مقالات

** توجه............توجه:

مطالعه بیشتر

مجوز انتشار علمی مجله مخاطرات محیط طبیعی

مجله مخاطرات محیط طبیعی با تلاش اعضای هیات تحریریه، مسئولین دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی و دانشگاه سیستان و بلوچستان از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فنآوری رتبه علمی- پژوهشی اخذ نمود. مجوز انتشار علمی پژوهشی دفتر نشریات طی نامه شماره 3/18/4216 مورخ 1395/1/17 صادر گردیده است.

مطالعه بیشتر

مهم:

نویسندگان محترم توجه داشته باشند، در صورت عدم انجام اصلاحات خواسته شده از طرف داوران توسط نویسنده (به صورت بازنگری کلی) امکان پذیرش مقاله وجود ندارد.

مطالعه بیشتر

توجه ----توجه

** توجه............توجه:   1- نویسندگان محترم لطفاً قبل از ارسال مقاله از طریق  سامانه این مجله، حتماً راهنمای نویسندگان را مطالعه و دقیقاً بر اساس آن مقاله را تنظیم و سپس ارسال نمایید.    2- نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال گردد یا نامه تأییدیه مکتوب وی همراه مقاله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.   3- قابل توجه نویسندگان محترمی که مقالات خود را قبلاً از طریق ایمیل به مجله ارسال کرده اند، چنانچه اصلاحاتی در مقاله خواسته شده، در اولین فرصت بعد از انجام اصلاحات، حتماً و ...

مطالعه بیشتر