فرایند پذیرش مقالات

       * نویسندگان محترم لطفاً قبل از ارسال مقاله از طریق سامانه این مجله،حتماً راهنمای نویسندگان را مطالعه و دقیقاً بر اساس آن مقاله را تنظیم و سپس ارسال نمایید.

       ** نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال گردد یا نامه تأییدیه مکتوب وی همراه مقاله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود. ضمنا باید حتما نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی خود را وارد نماید.

       *** با توجه به مصوبات هیأت تحریریه مجله، چنانچه نویسنده یا نویسندگان، مقاله‌ دیگری در مراحل داوری در مجله داشته باشند، لذا تا زمان روشن شدن نتایج داوری آن مقاله، مجله از پذیرش همزمان مقالات متعدد معذور می‌باشد.

       بدیهی است، با توجه به تأکید کمیسیون نشریات بر تنوع جغرافیایی نویسندگان و جلوگیری از ادامه فرآیند داوری نویسنده تکراری، می‌توانید مقاله خود را به مجلات دیگر ارسال نمائید و یا منتظر روشن شدن نتایج مقالات قبلی خود یا همکاران باشید.

       **** مقالات ارسال شده به مجله مخاطرات محیط طبیعی پس از تشکیل اولین جلسه هیأت تحریریه که هر هفته تشکیل می شود (بنا به ضرورت تا دو جلسه در هفته) در جلسه مذکور مطرح و تعیین داور می گردد.

**** مصوب گردید از اول تیرماه 1396، در صورت پذیرش نهایی، مبلغ 3.000.000 (سه میلیون ریال) بابت تأمین هزینه داوری و بخشی از هزینه های چاپ دریافت گردد.

       ***** مقالات ارسالی به داوران در صورت عدم پاسخگویی داور پس از 20 روز مجددا به داور ارسال خواهد شد. در صورت عدم پاسخگویی داوران پس از 2 الی 3 بار ارسال مجدد و حداکثر 2 ماه از تاریخ ارسال مقاله، در جلسه هیات تحریریه داور جدید تعیین شده و به داوران جدید ارسال خواهد شد.

       در صورت اصلاحات خواسته شده توسط داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات ارسال می شود و نویسنده محترم در مدت تعیین شده می بایست اصلاحات را انجام داده و مجددا جهت تطبیق نهایی بازپس فرستاده تا با نظر نهایی داور تطبیق بررسی مقاله به پایان برسد.

 

        ******طبق ماده 12 آیین نامه اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان هزینه چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی مخاطرات محیط طبیعی مبلغ 3،000،000 ریال است.

   لازم است نویسندگان محترم چنانچه در بررسی اولیه داور برای مقاله تعیین گردید، برای پذیرش نهایی مقاله نسبت به واریز هزینه داوری و چاپ مبلغ 3.000.000 (سه میلیون ریال) به حساب شماره  2177362604004 با شناسه واریز 00146000000000028 نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه سیستان و بلوچستان-مجله مخاطرات محیط طبیعی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز وجه مقاله چاپ نشده و به منزله انصراف از چاپ مقاله می باشد.

 

 ***** از تاریخ 96/3/11 جلسه هیأت تحریریه مقرر گردید چنانچه مقاله ای بعد از پروسه داوری، بازپس گرفته شود، به مبلغ 50% هزینه چاپ دریافت خواهد گردید.