مقررات

 

 1- نویسندگان محترم لطفاً قبل از ارسال مقاله از طریق  سامانه این مجله، حتماً راهنمای نویسندگان را مطالعه و دقیقاً بر اساس آن مقاله را تنظیم و سپس ارسال نمایید.

2- نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال گردد یا نامه تأییدیه مکتوب وی همراه مقاله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود. ضمنا باید حتما نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی خود را وارد نماید.

3- قابل توجه نویسندگان محترمی که مقالات خود را قبلاً از طریق ایمیل به مجله ارسال کرده اند، چنانچه اصلاحاتی در مقاله خواسته شده، در اولین فرصت بعد از انجام اصلاحات، حتماً و حتماً باید از طریق سامانه ثبت نام و مقاله اصلاح شده را ارسال نمایند. در غیر اینصورت مقاله عودت داده خواهد شد.

4- نویسندگان محترم توجه داشته باشند، در صورت عدم انجام اصلاحات خواسته شده از طرف داوران توسط نویسنده (به صورت بازنگری کلی) امکان پذیرش مقاله وجود ندارد.

 5- با توجه به اینکه مجله تصمیم دارد تا برای اسکوپوس نمودن مجله اقدام نماید و از شماره بهار 1397 در سامانه اقدام شود، لذا از نویسندگان محترم همه مقالات قدیم و جدید تقاضا میشود تا منابع انگلیسی و ترجمه همه منابع فارسی را حتماً ارسال کنند.

6- از تاریخ 96/3/11 جلسه هیأت تحریریه مقرر گردید چنانچه مقاله ای بعد از پروسه داوری، بازپس گرفته شود، به مبلغ 50% هزینه چاپ دریافت خواهد گردید.

9- مصوب گردید از اول تیرماه 1396، در صورت پذیرش نهایی، مبلغ 3.000.000 (سه میلیون ریال) بابت تأمین هزینه داوری و بخشی از هزینه های چاپ دریافت گردد.