گواهی ارزیابی مجله مخاطرات محیط طبیعی سال98 از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.

گواهی ارزیابی مجله مخاطرات محیط طبیعی  سال98 از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.

گواهی ارزیابی مجله مخاطرات محیط طبیعی  سال98 از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.