تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot”

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

سوانحوحوادثطبیعیسالانهسببخسارت‌هایبسیارقابلتوجهجانیومالیدرکشورمی‌شود. باتوجهبهموقعیتکشورونحوهقرارگیریشهرهادرنقاطآسیب‌پذیرازلحاظزلزله،ضرورتپرداختنبهاینمسألهامریبدیهیاست.یکیازضروری‌تریناقداماتومسائل،بهکارگیریاصولمدیریتبحرانبهمنظورکاهشمخاطرات،آمادگی،مقابله،بازسازیوبازتوانیاست.بنابراینمدیریتبحرانفرایندیپویادرقالباقداماتیسنجیدهمی‌باشد. کهپیشازوقوعبحران،درزمانوقوعبحرانوبعدازوقوعبحرانانجاممی‌شود. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل و بررسی ریسک مخاطره زمین‌لرزه بم است.که مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه‌ی استراتژی‌های مدیریت بحران و ریسک زلزله بم از روش و تکنیک ماتریس تحلیلی Swot بهره گرفته شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت زلزله بم دارای نقاط ضعف زیادی بوده است. از نتایج این پژوهش می‌توان برای مدیریت بحران در سایر زلزله‌های کشور ایران استفاده کرد.  اینپژوهشازنوعکاربردیوروشپژوهشمعیاری-  تحلیلیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Management Analysis and Bam Earthquake Crisis Using “Swot” Technique

نویسندگان [English]

  • Samad Fotouhi 1
  • maryam hoseinpoor 2
  • yasaman yari 2
چکیده [English]

Natural events and accidents cause lots of financial and life damages in the country yearly. It is important to pay more attention about this problem according to the country location and placement of cities on earthquake_ prone areas. One of the necessary measures is to use principles of crisis management in order to reduce risks, vigilance, confronting, reconstruction, rehabilitation. So crisis management is a dynamic process in the form of deliberate action, that is used before, during and after the crisis.The purpose of this research is to assessment and analysis of the bam earthquake hazard risk.
This research has used swot technique analytic matrix in order to analysis information and present crisis management sterategies and bam earthquake risk.The results of the research show that disaster management has a lot of weaknesses. The results of this study can be used to manage the crisis in country of Iran in other earthquake. This research is an applied and normative _ analytical research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Risk
  • Crisis
  • Earthquake
  • SWOT Technique
1)      بحرینی، حسین و عباس آخوندی (1379). مدیریت بازسازی (مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی)، تهران. دانشگاه تهران.

2)      بهرامی، رحمت‌الله (1389). بررسی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی در استان کردستان، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام.

3)      تقوایی، علی‌اکبر (1385). مدیریت بحران در شهرهای دارای بافت تاریخی، اولین همایش مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی. انتشارات دانشگاه یزد.

4)      درابک، توماس‌ای و هواتمر، جرالد جی (1383). مدیریت بحران: اصول و راهنمای عملی دولت‌های محلی، ترجمه‌ مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران. تهران. پردازش و برنامه‌ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران).

5)      رودینی، عزت‌الله (1381). فرایند مدیریت برای توسعه ایمنی و آمادگی در مقابل سوانح، مجموعه مقالات اولین همایش علمی- تحقیقی مدیریت امداد و نجات، ناشر مؤسسه عالی علمی- کاربردی هلال ایران. بهار 1383.

6)      زندبصیری، مهدی و هدایت غضنفری (1389). تدوین مهم‌ترین پیامدها و عوامل تأثیرگذار بر مدیریت مردم محلی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز قلعه گل استان لرستان)، مجله جنگل ایران. انجمن جنگل‌بانی ایران. شماره 2.

7)      طرح ویژه ساختاری و تفضیلی بم (1383). شرکت مهندسین مشاور و معمار و شهرساز آرمانشهر.

8)      عشقی، ساسان (1382). مدیریت بحران در زلزله بم، ماهنامه دانش نما. ویژه‌نامه زلزله. شماره 109- 107. تهران. پژوهشگاه بین‌المللی مهندسی زلزله.

9)      عنبری، موسی(1383). ارزیابی رویکردهای نظری در مدیریت امداد فاجعه در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش عملی-تحقیقی مدیریت امداد و نجات. اسفند 1381. ناشر مؤسسه عالی علمی- کاربردی هلال ایران.

10)  گزارش‌های وزارت کشور از زلزله بم (1382).

11)  مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن (1390).

12)  ناطق‌الهی، فریبرز؛ یاسمین استوار ایزدخواه (1381). برنامه کاهش اثرات و ساختار مدیریت بحران زمین‌لرزه در مراکز بهداشتی- درمانی، مجموعه مقالات اولین همایش علمی- تحقیقی مدیریت امداد و نجات، ناشر مؤسسه عالی علمی- کاربردی هلال ایران. بهار 1383.

13)  نوری، جعفر؛ مجید عباسپور و بیژن مقصودلو کمالی (1385). ارزیابی زیست‌محیطی سیاست‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران با استفاده از رویکرد تحلیل و عوامل استراتژیک (Swot)، علوم تکنولوژی محیط زیست. شماره 29.

14)  یاراحمدی‌خراسانی، مهدی (1384). بحران: ماهیتی جدایی‌ناپذیر از ماهیّت درونی سازمان‌ها، نشریه علمی- پژوهشی و اطلاع‌رسانی انجمن مدیریت ایران. ماهنامه مدیریت، (شماره 102 و 101).

15)    Burke, P (2000). A Social History of Knowledge:From Gutenberg To Diderot. Cambridge, Uk: Polity Press.

16)    Wheelem,T. L & Hunger, J. D (1995). Stratgic management and basiness policy (5th Ed). reading, MA:Addison- wesly.