بررسی کفایت سیستم زهکشی موجود در مناطق شهری جهت عبور سیلاب و امکان اصلاح آن به کمک مدل SWMM5 (مطالعه موردی: شهرستان داراب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی مقطع دکتری عمران- آب و ساز‌های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانش آموخته عمران- آب و ساز‌های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

امروزه با گسترش روز افزون شهرنشینی و تبدیل زمین‌های حاشیه شهرها از قبیل باغ­ها، زمین‌های کشاورزی، زمین‌های بایر به مناطق مسکونی باعث بر هم زدن مورفولوژی و خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی حوضه شده‌اند، که این امر باعث تغییر مسیر جریان طبیعی حرکت آب حاصل از بارندگی و کاهش نفوذپذیری حوضه در نتیجه بروز مشکلاتی از قبیل سیل گردیده است. منطقه مورد مطالعه شهرستان داراب در محدوده استان فارس و در اقلیمی خشک قرار گرفت است و آمارها نشان می­دهد که باران‌های شدیدی هر از چندگاهی به وقوع می پیوندد که میزان رواناب تشکیلی از این بارش‌ها قابل توجه می­باشد. در تحقیق پیش رو از تکنیک‌های "بهترین راهکار مدیریتی[1]" و " توسعه کم‌اثر[2]" و راهکارهای همچون بشکه‌های باران، ترانشه‌های نفوذ، چاه‌های جذبی، کفپوش‌های نفوذ‌پذیر، باغچه‌های زیستی و همچنین استفاده از مخازن نگهداشت استفاده شده است و عملکرد خوبی نشان داده‌اند.  با استفاده از اطلاعات موجود از قبیل نقشه­های کاربری اراضی، توپوگرافی منطقه، و آمار بارندگی و مدلسازی به‌کمک مدل SWMM5  و پس از اصلاح و به‌کارگیری روش‌های مطرح شده و مقایسه آن با وضعیت موجود جهت باران با دوره بازگشت ده ساله میزان اوج رواناب در زیر حوضه‌ها 31 درصد و حداکثر ارتفاع آب در کانال محل خروجی به نصف تقلیل و میزان نفوذپذیری حوضه 5/17 درصد نسبت به وضع موجود افزایش داشته است و با احداث 6 مخزن ذخیره‌سازی میزان 61 هزار متر مکعب آب باران ذخیره‌سازی می‌گردد.[1] Best Management Practice (BMP)


[2] Low Impact Development (LID)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Existing Urban Drainage Systems for the Passage of Floods and the Possibility of Its Modification Using SWMM5 (Case Study: Darab county)

نویسندگان [English]

  • Seyed Arman Hashemi Monfared 1
  • Gholamreza Aziziyan 1
  • Pezhman Derakhshan Alamdarloo 2
  • Jalil Raeespoor 3
1 Assistant Professor of Department of Civil Engineering, Faculty of Nikbakht Engineering, University of Sistan and Baluchestan
2 PhD Student of Civil Engineering - Water and hydraulic structures of Sistan and Baluchestan
3 Graduated in Civil Engineering of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Today, with increasing urbanization and changing land border cities such as gardens, agricultural land, Barren land into residential areas, causing damage morphology and physical properties and hydrological basins are, This will redirect the natural flow of the water from rainfall and reduced infiltration basin is a result of problems such as flooding. Darab in Fars province and city in the study area were dry climate is Intense rains occur from time to time that the formation of rainfall runoff is significant BMP and LID are ahead in research techniques and strategies such as rain barrels, infiltration trenches, wells, Absorption, permeable flooring, bio-gardens and the use of storage tanks have been used and have shown good performance. Using information such as maps, land use, topography of the region, and rainfall statistics and modeling to model swmm5 After the reform and the implementation of the proposed method in comparison with the situation in the rain with a return period of ten years the peak runoff in the basin, 31% and maximum water level in the channel output to half the rate of 17.5% compared to current situation has increased infiltration basin In this study, we were able to construct 6 of 61 thousand cubic meters of rainwater storage tank to store it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Techniques BMP and LID
  • Runoff
  • Drainage system
  • Model swmm5
خداشناس، سعید رضا (1387). کاربرد مدل‌های نفوذ رودخانه‌ای برای شبیه‌سازی نفوذ آب در حوضچه‌های کنترل سیلاب شهری، فصلنامه آب و فاضلاب. شماره 67، ص 71-66.

شرکت مدیریت منابع آب. (1385). راهنمای ارزیابی خسارت سیلاب. نشریه شماره 296 – الف.

علیشاهی طوسی، محمدرضا؛ بوداقپور، سیامک (1389). بررسی و تحلیل حساسیت مدل EPA-SWMM در مدل‌سازی حوضه های شهری. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، کرمان.

مهندسین مشاور شهر و خانه. (1391). طرح تفصیلی شهر داراب.

میرابی، مهرداد؛ فرزبد، امیرحسین؛ جعفر طباطبایی، بهرام؛ شریفی، محمدباقر (1393).  ارزیابی روش‌های مقابله با سیلاب‌های شهری با استفاده از روش TOPSIS فازی، رودخانه شاهجوب بجنورد، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی عمران، بابل.

Balmforth, D. J. Henderson, R. J. (1988). A Guide to the design of storm Overflow Structures. WRc Report ER304E.

Bender, M.J. Simonovic, S.P. (2000). A fuzzy compromise approach to water resources planning under uncertainty. Journal of Fuzzy Sets and Systems, 115(1), pp35-44.

Chen, Z. (2005). Consensus in Group Decision Making under Linguistic Assessments. PhD Thesis, Department of Industrial and Manufacturing. Kansas State University.

Choi, K-S. Ball, J.(2002). Parameter estimation for urban runoff modeling. Urban  Water 4.

Fryar R. (2001). Use of cascading detention basins in storm water management. Pp. 537-544. Proceedings of the NOVATECH 2002, 4th International Conference on Sustainable Techniques and Strategies in Urban Water Management. Lyon, France.

Gomeez, E. lopez, E. C. Fresno, D.C. Bayon, J.R. (2011). Analysis and Contrast of Different Pervious Pavements for Management of Storm-Water in a Parking Area in Northern Spain., Springer.

Haifing,  J. Yuwen, L. Shaw, L. Yu. Yorung, ch. (2012). Planning of LID-BMPs for urban runoff control. the case of  Beijing Olympic village, Technology for Sustainable Water Environment Separation and Purification Technology,  140: 112-119.

Herrera, F. Herrera-Viedma, E. Verdegay, J. L. (1997). Rational Consensus Model in Group Decision  Making Using Linguistic Assessments. Journal of Fuzzy Sets and Systems, 88(1): 31-49.

Penniman g, D. Hostetler, M. Borisova, T. Acomb, G. (2013). Capital cost comparisons between low impact development (LID) and conventional stormwater management designs for collected Florida case studies. Suburban Sustainability, 1(2), Article 1, 1-12.

Rossman, L.A. (2008). Storm Water Management Model User's Manual Version 5. CINCINNATI, EPA.

Storm water Management Devices, Design guidelines manual. Second edition. (2003).

Storm water Management model users manual version 5. (2004).

Tavakoli, S. Tajrishy, M. (2012). The Economics of Stormwater BMPs in Tehran, Iran. 9th International Conference on Urban Drainage Modelling., Belgrade.

Tingsanchali,  T.( 2012). urban flood disaster management. procedure Engineering. Vol. 32, pp. 25-37.

Viessman, J.r. Lewis, G.L. (1996). Introduction to Hydrology, New York, Harper  Collins College.

Xu, Z.S. Chen, J. (2007). An interactive method for fuzzy multiple attribute group decision making. Journal of Information Sciences, 177: 248–263.

Young, K.D. Kibler, D.F. Benham, B.L. Loganathan, G.V. (2009). Application of the analytical hierarchical process for improved selection of storm-water BMPs. J. Water Res. Plan. Manag., 135 (4), 264-275.