ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تالاب‌‌‌‌ها در جریان توسعه کشورها نقشی بسیار مهم در رفاه جامعه از طریق تامین کالاها و خدماتی که به‌‌‌‌طور مستقیم و غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند، ایفا می کنند و به همین دلیل دارای ارزش می‌‌‌‌باشند. در این مقاله، ارزش کالاها و خدمات کارکرد تنظیمی اکوسیستم تالاب هامون، (در زمینه کارکرد تنظیم گاز که شامل ارزش های جذب‌‌‌‌کربن و تولید اکسیژن می‌‌‌‌باشد) و کارکرد حفاظت از آب و خاک، مورد محاسبه قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای برآورد ارزش کارکردهای تنظیمی در سال 1394 از سازمان های حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و مطالعات گذشته اخذ گردید. ارزش کارکرد های تنظیمی نیز با استفاده از روش های ارزش‌‌‌‌گذاری بازاری، هزینه جایگزین و ارزش گذاری سایه ای برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که ارزش کارکرد‌‌‌‌های تنظیم گاز (جذب کربن و تولید اکسیژن)، 86920، میلیون ریال و ارزش کارکرد حفظ خاک 19/6468 میلیون ریال و ارزش کارکرد حفاظت از آب تالاب 2/71683 میلیون ریال می‌‌‌‌باشد به طوری‌‌‌‌که با خشکی تالاب معادل این مقدار ارزش، خسارت در بخش کارکرد‌‌‌‌های تنظیمی ایجاد شده است. ارزش‌‌‌‌های برآورد شده برای اکوسیستم تالاب هامون دو کاربرد عمده دارند: اولا در تحلیل هزینه-فایده، جلب حمایت‌‌‌‌های اقتصادی برای حفاظت از تالاب و تعیین میزان خسارت خشکی و نابودی تالاب به کار می‌‌‌‌رود و دوم اینکه ارزش‌‌‌‌های برآورد شده می‌‌‌‌تواند در تولید درآمد ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گیرد.واژگان کلیدی: حداقل 3 و حداکثر 7 واژه که با کاما (،) جدا شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Assessment of Environmental Damages Caused by Drying up of Hamoon Wetland in Sistan Region

نویسندگان [English]

  • Majid Dahmardeh 1
  • Javad Shahraki 2
  • Ahmad Akbari 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Payam Noor University (PNU)
2 Associate Professor of Agricultural Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Professor of Agricultural Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Wetlands play an important role in the prosperity of society in developing countries through the provision of goods and services that are used directly or indirectly, and therefore they are valuable. In this article, the value of carbon sequestration, oxygen production, water conservation and soil conservation were estimated to assess the economic losses caused by drought. the information needed to estimate the value of the production and regulation functions were obtained from Environmental protection organizations, The Forest Service, Rangeland and Watershed and previous studies, in the year of 2015. The production and regulation functions were estimated by using the market valuation method, alternative cost and shadow price.
The results show that the functions of regulating gas (carbon absorption and oxygen production) are 86920, Conserving soil and water conservation is 174004/31, 1629163/63 $. and the total value of the regulatory functions of Hamoon wetland is 165/071 billion. Estimated values for Hamoon wetland ecosystems have two major applications: first, in cost-benefit analysis, gaining economic support for the protection of Hamoon wetland and can be used to determine the number of damages and destruction of wetlands caused by drought. Second, the estimated value can be used in the production of the gross domestic product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Assessment
  • Environmental Damage
  • Ecosystem
  • Hamoon Wetland
امیرنژاد حمید (1385). تعیین ارزش های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 72، 15 - 24.

امیرنژاد، حمید (1389). برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعه موردی: تالاب بین المللی میانکاله). فصلنامه محیط شناسی، سال سی و ششم، شماره 53، 89 - 98.

احمدی، حسن (1378). ژئومورفولوژی کاربردی (جلد اول). انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

پناهی، مصطفی (1384). ارزش گذاری اقتصادی جنگل های خزری: مطالعات موردی در سه حوزه ی جنگل داری چوب و کاغذ مازندران، خیرود کنار و چوب وکاغذ گیلان. پایان نامه دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

دهقانیان، سیاوش (1380) اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاست گذاری ها (تالیف: ای کولا)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 463صفحه.

دهنوی، جواد (1391). ارائه و به کارگیری الگوی ارزش گذاری مکانی خدمات اکوسیستم تالابی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: تالاب های منطقه کهن ده نوشهر. پایان نامه دکتری، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.

عباسی فر اکرم (1387). ارزیابی مالی و اقتصادی طرح جنگل داری جنگل خیرودکنار با تاکید بر منافع زیست محیطی (مطالعه موردی: بخش نمخانه). پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه تهران.

علیزاده امین(1385). اصول هیدرولوژی کاربردی. انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ بیستم.

کوپاهی مجید (1381). اصول اقتصاد کشاورزی. چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.

مبرقعی دینان نغمه (1387). ارائه و به کارگیری الگوی ارزش گذاری مکانی خدمات اکوسیستم جنگلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: جنگل های خیرود کنار نوشهر. پایان نامه دکتری، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.

مولایی مرتضی (1388). ارزیابی اقتصادی منابع طبیعی با روش ارزش گذاری مشروط. مجله پژوهش های علوم اقتصادی، شماره27.

Bateman, I. )1991(. Placing Money Values on the Unpriced Benefits of Forest. Quarterly Journal of Forestry. 85(3), 152-165.

FAO, (Food and Agriculture Organization). (2006). Global Forest Resource Assessment, Progress towards Sustainable Forest Management. FAO Forestry Paper 147.

Hawksworth, D. Kalin-Arroyo, M. (1995). Magnitude and Distribution of Biodiversity, in V. Heywood (ed). Global Biodiversity Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. pp 107-192.

Hargreaves, K. Milne, R (2003). Carbon Balance of Afforested Peatland in Scotland. Journal of Forestry. 75(3), 299-318.

Johansson, P.O. Kristrom H. (1989). Welfare Evaluations in Contingent Valuation. American Journal of Agricultural Economics. 71: 1055-1056.

Li, J. Ren Z. (2006). Ecosystem Services and Their Values: A Case Study in the Qinba Mountains of China. Ecological Research. 21: 597-604.

Mooney, H. Lubchenco, D. (2003). Biodiversity and Ecosystem Functioning: Basic Principles, in V.Heywood (ed), Global Biodiversity Assessment. Cambridge: Cambridge University Press, pp 275-325.

Pearce, D.W. Pearce, C.J.T. (2001). The Value of Forest Ecosystem. A Report to The Secretariat Convention on Biological Diversity. Harvester Wheatsheaf Publishing.

Tisdell, C.A. (2005). Economics of Environmental Conservation. Edward Elgar Publishing, Second Edition.