مورفومتری و بازسازی زمین‌لغزش معلم‌کلایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

چکیده

زمین‌لغزش‌ها حجم زیادی از مواد را در یک مکان جابه‌جا نموده و در جای دیگر بر جای می‌گذارند به‌علاوه باعث افزایش رسوب در پایین‌دست حوضه می‌شوند که علاوه بر تهدیدات جمعیتی و فرسایشی، چشم‌انداز منطقه را به‌شدت متأثر می‌سازند. در این مقاله زمین‌لغزش معلم‌کلایه در حوضه الموت، یکی از زیرحوضه‌های اصلی شاهرود، بررسی می‌گردد. اساس تشخیص، شناسایی و بررسی زمین‌لغزش معلم‌کلایه بر مشاهدات میدانی و تفسیر پدیدارشناسانه آن استوار است. به این منظور علاوه بر مورفومتری اشکال مختلف در داخل خود زمین‌لغزش، به مناطق مرتفع مسلط به زمین‌لغزش صعود نموده و نقش لندفرم‌های مسلط به زمین‌لغزش در وقوع این حادثه کاتاستروفیک مورد ارزیابی قرارگرفت. با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS، توپوگرافی قبل از زمین‌لغزش بازسازی گردید و نسبت به وضع موجود، تجزیه‌وتحلیل شد. با انجام محاسبات رستری در Arc GIS حجم مواد تخلیه‌شده توسط زمین‌لغزش برآورد گردید. زمین‌لغزش معلم‌کلایه با ابعاد 3/1 کیلومتر عرض (قسمت تاج زمین‌لغزش)، 6/1 کیلومتر طول و متوسط 80 متر عمق در کنگلومرای اندژ رخ‌داده و حجمی معادل 91 میلیون مترمکعب مواد را جابه‌جا نموده است. حضور کنگلومرا با شیب بسیار تند و سیلتستون مارن دار که با جذب آب که حالت اشباع داشته است منجر به جابه‌جایی مواد در یک سطح وسیع شده است؛ مساحت سطح گسیختگی زمین‌لغزش در حدود 632/2 کیلومترمربع و گسترش مواد جابه‌جاشده در سطحی معادل 5/13 کیلومترمربع است. زمین‌لغزش‌های کوچک در بالادست، شرایط هیدرولوژیکی مناطق پایین‌دست را به هم می‌ریزد و شرایط زمین‌لغزش‌های بزرگ فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphometry and reconstruction of the Moallem-Kalaye landslide

نویسندگان [English]

  • Gholamhassan Jafari 1
  • Rohollah Khodaei 2
1 Associate Professor of Geomorphology, Zanjan University, Iran.
2 M.Sc. of Geomorphology, Zanjan University, Iran.
چکیده [English]

Landslides move a huge volume of materials from a place to another place. Moreover, landslides may lead sediment to increase in Downstream of the basin which can be a threat to the populations and may cause erosion, in addition to affecting the landscape of the region. In this article, the landslide of Moallem-Kalaye in Alamut basin, one of the main sub-basins of the Shahroud, is investigated. The basis of the identification and studying of Moallem-Kalaye landslide is on field studies and Phenomenological interpretation. In this regard, in addition to the morphometry of different forms inside the landslide, the authors have climbed the surrounding heights and examined the role of related landforms in the happening of the catastrophic disaster. The topography prior to the landslide was rebuilt by the ArcGIS software and the result topography was analyzed against the current status. Next, the volume of the moved materials was estimated. The amount of the materials extracted in the landslide, by raster calculation in ArcGIS. The landslide of Moallem-Kalaye with the width of 1.3 kilometers (the crown part of the landslide), the longitude of 1.6 kilometers, and the average depth of 80 meters has taken place in the conglomerate of the Andj, which has moved a sum of 91 million cubic meters. The existence of a conglomerate with a very steep slope and marl filled with water, has led a wide area of materials to move. The area of the surface of failure has been roughly 2.632 square kilometers, the materials have scattered on a surface of more than 13.5 square kilometers. Findings show that weaker landslides in the upper side, ruins the hydrological situations of the lower side, regions and provides the grounds for huge landslide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alamut
  • Shahroud
  • Slope movements
  • Conglomerate
احمدزاده، حسن؛ روستایی، شهرام؛ نیک جو، محمدرضا؛ دهقانی، مریم. (1394). برآورد مساحت و حجم توده لغزش با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد)، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 4(2)، 28-18.
امیراحمدی، ابوالقاسم؛ اکبری، الهه؛ پورهاشمی، سیما. (1394). مدل‌سازی و برآورد حجم پهنه‌های زمین‌لغزش بر پایه مساحت (مطالعه موردی: حوضه بقیع نیشابور)، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 26(59)، 218-203.
بیرانوند، حجت اله؛ انتظاری، مژگان؛ سیف، عبداله. (1395). برآورد شاخص‌های مورفومتری زمین‌لغزش کبیر کوه، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 41، 53-31.
بهشتی راد، مسعود؛ فیض نیا، سادات؛ سلاجقه، علی؛ احمدی، حسن. (1388). بررسی کارایی مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش فاکتور اطمینان (CF) مطالعه موردی حوضه آبخیز معلم کلایه، جغرافیای طبیعی،  5(2)، 19- 28 .
تیموری یانسری، زینب؛ حسین‌زاده، سید رضا؛ کاویان، عطااله؛ پورقاسمی، حمیدرضا. (1397). مدل‌سازی و برآورد حجم زمین‌لغزش‌ها بر پایه مساحت در حوضه آبخیز چهاردانگه (استان مازندران)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه گلستان، 8(30)، 93-79.
چورلی، ریچارد جی؛ استانلی‌ای، شوم؛ دیوید ای، سودن. ترجمه احمد معتمد، ابراهیم مقیمی. (1393). ژئومورفولوژی (فرآیندهای دامنه­ای، آبراهه­ای، ساحلی و بادی)، انتشارات سمت، جلد سوم، چاپ دوم، 456 ص.
خدائی قشلاق، لیلا؛ روستایی، شهرام؛ مختاری، داود؛ ولی‌زاده کامران، خلیل. (1400). پایش زمین‌لغزش‌ها با استفاده از روش تداخل سنجی راداری InSAR (مطالعه موردی: منطقه اهر تا ورزقان)، نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 25(75)، 126-113.
رضایی‌مقدم، محمدحسین؛ فیض اله پور، مهدی؛ اصغری، صیاد. (1390). برآورد روابط ریاضی بین فاکتورهای حجم و مساحت لغزش توده‌ای در گردنه صائین، جغرافیا (فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، 9(28)، 218-203.
روستایی، شهرام؛ مختاری، داود؛ اشرفی فینی، زهرا. (1397). شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی، 7(3)، 30-18.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه‌های توپوگرافی 50000/1، شیت معلم‌کلایه I 6062.
 سازمان زمین‌شناسی کشور، نقشه‌های زمین‌شناسی 100000/1، نقشه زمین‌شناسی قزوین.
 فلاح زولی، محمد؛ وفایی نژاد، علیرضا؛ آل شیخ، علی‌اصغر؛ مدیری، مهدی؛ آقا محمدی، حسین. (1398). پهنه‌بندی احتمال وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS- مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی - استان قزوین، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28(112)، 136-123.
 قنواتی، عزت اله؛ کرم، امیر؛ تقوی مقدم، ابراهیم. (1393). کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان، علوم زمین (زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست)، 24(93)، 16-9.
 قهرمانی، شهاب؛ ثروتی، محمدرضا. (1387). مطالعه ژئومورفولوژی و فرسایش در حوضه آبریز الموت‌رود، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی - پژوهشی، 5(17)، 61-45.
 گورابی، ابوالقاسم. (1400). کمی سازی زمین‌لغزش بزرگ مله کبود ناشی زمین‌لرزه 3/7 سال 1396 کرمانشاه با استفاده از اینترفرومتری، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21(60)، 63-47.
 المدرسی، سید علی؛ رامشت، محمدحسین. (1386). آثار یخچالی در درۀ سخوید یزد، مجله فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 7(19)، 32-1.
 نوجوان، محمدرضا؛ سادات شاه زیدی، سمیه؛ داودی، محمود؛ امین الرعایایی، هاجر. (1398). پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان)، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 7(4)، 159-142.
یمانی، مجتبی؛ حیدریان، لیلا؛ گورابی، ابوالقاسم؛ مقصودی، مهران. (1400). مدل‌سازی ناپایداری‌های دامنه‌ای با استفاده از تحلیل سری زمانی تصاویر راداری با تکنیک SBAS، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 25(2)، 206-183.
یمانی، مجتبی؛ زمانی، حمزه. (1386). بازیابی حدود برف‌مرز دره شهرستانک در آخرین دوره یخچالی، فصلنامه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، 7(19)، 32-1.
Amirahmadi, A., Pourhashemi, S., Karami, M., & Akbari, E. (2016). Modeling of landslide volume estimation. Open Geosciences8(1), 360-370.‏ https://doi.org/10.1515/geo-2016-0032
Chau, K. T., Sze, Y. L., Fung, M. K., Wong, W. Y., Fong, E. L., & Chan, L. C. P. (2004). Landslide hazard analysis for Hong Kong using landslide inventory and GIS. Computers & Geosciences, 30(4), 429- 443.‏ https://doi.org/10.1016/j.cageo.2003.08.013
Chen, W. E. I. (2009). Supervision analysis and treatment review of the high slope landside of one municipal project [J]. Shanxi Architecture17.
Chen, W., Li, X., Wang, Y., Chen, G., & Liu, S. (2014). Forested landslide detection using LiDAR data and the random forest algorithm: A case study of the Three Gorges, China. Remote sensing of environment152, 291-301. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.07.004
corominas, j. (1996). The angle of reach as a mobility index for small and large landslides. Canadian geotechnical, 33, 260-271. https://doi.org/10.1139/t96-005
Dai, F. C., & Lee, C. F. (2001). Terrain-based mapping of landslide susceptibility using a geographical information system: a case study. Canadian Geotechnical Journal, 38(5), 911-923.‏ https://doi.org/10.1139/t01-021
Harrison, J. V., & Falcon, N. L. (1938). An ancient landslip at Saidmarreh in southwestern Iran. The Journal of Geology, 46(3, Part 1), 296-309.‏
Hovius, N., Stark, C. P., & Allen, P. A. (1997). Sediment flux from a mountain belt derived by landslide mapping. Geology25(3), 231-234. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1997)025<0231:SFFAMB>2.3.CO;2
Hungr, O., Evans, S. G., & Hazzard, J. (1999). Magnitude and frequency of rock falls and rock slides along the main transportation corridors of southwestern British Columbia. Canadian Geotechnical Journal, 36(2), 224-238.‏ https://doi.org/10.1139/t98-106
Hungr, O., Leroueil, S., & Picarelli, L. (2014). The Varnes classification of landslide types, an update. Landslides, 11(2), 167-194.‏ https://doi.org/10.1007/s10346-013-0436-y
Issler, D., De Blasio, F. V., Elverhøi, A., Bryn, P., & Lien, R. (2005). Scaling behaviour of clay-rich submarine debris flows. Marine and Petroleum Geology22(1-2), 187-194. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2004.10.015
Jacobs, J. A. (2005). Designing for Effective Sediment and Erosion Control on Construction Sites and Field Manual on Sediment and Erosion Control Best Management Practices for Contractors and Inspectors: (Jerald S. Fifield). https://doi.org/10.2113/11.2.187
Jafari, G., & Barati, Z. (2018). Quaternary equilibrium line altitude estimation by different methods in the Alvand mountain of Hamedan, Iran. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5), 5849-5868.‏ DOI: 10.15666/aeer/1605_58495868
Kääb, A. (2002). Monitoring high-mountain terrain deformation from repeated air-and space borne optical data: examples using digital aerial imagery and ASTER data. ISPRS Journal of Photogrammetry and remote sensing, 57(1-2), 39-52.‏ https://doi.org/10.1016/S0924-2716(02)00114-4
Khezri, S., Shahabi, H., & Ahmad, B. B. (2013). Landslide susceptibility mapping in central Zab basin in GIS-based models, northwest of Iran. Environment3(4).‏
Korup, O. (2005). Geomorphic hazard assessment of landslide dams in South Westland, New Zealand: fundamental problems and approaches. Geomorphology66(1-4), 167-188.‏ https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.09.013
Le Roux, O., Jongmans, D., Kasperski, J., Schwartz, S., Potherat, P., Lebrouc, V., ... & Meric, O. (2011). Deep geophysical investigation of the large Séchilienne landslide (Western Alps, France) and calibration with geological data. Engineering Geology, 120(1-4), 18-31. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2011.03.004
Lee, S., & Pradhan, B. (2006). Probabilistic landslide hazards and risk mapping on Penang Island, Malaysia. Journal of Earth System Science, 115(6), 661-672.‏
‏Lugaizi, I. (2008). Landslide Volume Monitoring Using Geophysics and Multi-temporal Digital Elevation Models: A Case Study of Trieves Area, France. ITC.‏
Malamud, B. D., Turcotte, D. L., Guzzetti, F., & Reichenbach, P. (2004). Landslide inventories and their statistical properties. Earth Surface Processes and Landforms, 29(6), 687-711.‏ DOI: 10.1002/esp.1064
Martha, T. R., & Kumar, K. V. (2013). Landslide events in Okhimath, India—an assessment of landslide consequences using very high resolution satellite data. Landslides, 10(4), 469-479.‏ DOI: 10.1007/s10346-013-0420-6
Martha, T. R., Reddy, P. S., Bhatt, C. M., Raj, K. B. G., Nalini, J., Padmanabha, E. A., ... & Diwakar, P. G. (2017). Debris volume estimation and monitoring of Phuktal river landslide-dammed lake in the Zanskar Himalayas, India using Cartosat-2 images. Landslides14(1), 373-383. https://doi.org/10.1007/s10346-016-0749-8
Martha, T. R., Roy, P., Govindharaj, K. B., Kumar, K. V., Diwakar, P. G., & Dadhwal, V. K. (2015). Landslides triggered by the June 2013 extreme rainfall event in parts of Uttarakhand state, India. Landslides, 12(1), 135-146.‏ https://doi.org/10.1007/s10346-014-0540-7
Reid, M. E. Baum, R. L. Lahusen, R. Lahusen, R. Ellis, W. L. (2008). Capturing landslide dynamics and hydrologic triggers using near-real-time monitoring. Landslides and Engineered Slopes. Frome the past to the future, two volomes+ CD-ROM, 201-214. DOI: 10.1201/9780203885284-c10
Reid, M. E., Christian, S. B., Brien, D. L., & Henderson, S. (2015). Scoops3D—software to analyze three-dimensional slope stability throughout a digital landscape. US Geological Survey Techniques and Methods, book, 14.‏ https://dx.doi.org/10.3133/tm14A1.
Samyn, K., Travelletti, J., Bitri, A., Grandjean, G., & Malet, J. P. (2012). Characterization of a landslide geometry using 3D seismic refraction traveltime tomography: The La Valette landslide case history. Journal of Applied Geophysics, 86, 120-132.‏ https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2012.07.014
Saro, L., Woo, J. S., Kwan-Young, O., & Moung-Jin, L. (2016). The spatial prediction of landslide susceptibility applying artificial neural network and logistic regression models: A case study of Inje, Korea. Open Geosciences8(1), 117-132. https://doi.org/10.1515/geo-2016-0010
Schuerch, P., Densmore, A. L., McArdell, B. W., & Molnar, P. (2006). The influence of landsliding on sediment supply and channel change in a steep mountain catchment. Geomorphology78(3-4), 222-235. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.01.025
‏Shahabi, H., & Hashim, M. (2015). Landslide susceptibility mapping using GIS-based statistical models and Remote sensing data in tropical environment. Scientific reports5(1), 1-15.
Shoaei, Z., & Ghayoumian, J. (1998). The largest debris flow in the world, Seimareh Landslide, Western Iran. In Environmental forest science (pp. 553-561). Springer, Dordrecht.‏
Tang, H., Yong, R., & Eldin, M. E. (2017). Stability analysis of stratified rock slopes with spatially variable strength parameters: the case of Qianjiangping landslide. Bulletin of engineering geology and the environment, 76(3), 839-853.‏ https://doi.org/10.1007/s10064-016-0876-4
Tralli, D. M., Blom, R. G., Zlotnicki, V., Donnellan, A., & Evans, D. L. (2005). Satellite remote sensing of earthquake, volcano, flood, landslide and coastal inundation hazards. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 59(4), 185-198.‏ https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2005.02.002
Van Asch, T. W., Buma, J., & Van Beek, L. P. H. (1999). A view on some hydrological triggering systems in landslides. Geomorphology30(1-2), 25-32.‏ https://doi.org/10.1016/S0169-555X(99)00042-2
Van Den Eeckhaut, M., Verstraeten, G., & Poesen, J. (2007). Morphology and internal structure of a dormant landslide in a hilly area: the Collinabos landslide (Belgium). Geomorphology, 89(3-4), 258-273.‏ https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.12.005
Van Westen, C. J., & Getahun, F. L. (2003). Analyzing the evolution of the Tessina landslide using aerial photographs and digital elevation models. Geomorphology, 54(1-2), 77-89.‏ https://doi.org/10.1016/S0169-555X(03)00057-6
Varnes, D. J. (1978). Slope movement types and processes. Special report176, 11-33.‏ http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/sr/sr176/176-002.pdf
Von Ruette, J., Lehmann, P., & Or, D. (2016). Linking rainfall-induced landslides with predictions of debris flow runout distances. Landslides, 13(5), 1097-1107.‏ https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.10.007
Watson, R. A., Wright, H. E., Schumm, S. A., & Bradley, W. C. (1969). The saidmarreh landslide, Iran. Geological Society of America Special Paper, 123, 115-139. DOI: https://doi.org/10.1130/SPE123-p115