بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

  دریاچه شورابیل در محدوده شهر اردبیل و نسبت به شهر ، در بلندی قرار گرفته و به صورت یک حوضه بسته رسوبی در یک ناودیس نامتقارن کم عمق، در کوهپایه­های جنوب شهر اردبیل قرار دارد. این دریاچه به عنوان یکی از اکوسیستم‌های حساس موجود در استان اردبیل با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، اکولوژیکی و بیولوژیکی خاص و منحصر به فرد به شمار می‌آید. یکی از عوامل بالقوه زیانبار زیست محیطی، پرتوهای یون ساز می‌باشند که می‌تواند ناشی از منابع طبیعی با منشاء کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی موجود در پوسته زمین و نیز منابع مصنوعی شامل مواد پرتوزای مصنوعی ، دستگاه­های پرتوساز و یا حادثه در رآکتور باشند. عنصر سزیم-137 یکی از مواد رادیو اکتیو مصنوعی است -که در حالت عادی در طبیعت یافت نمی‌شود- و در اثر حادثه چرنوبیل در محیط پراکنده و کشورهای مشترک‌المنافع، اروپای شرقی واحتمالاًً قسمت‌هایی از استان اردبیل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بنا به اهمًَیت موضوع  با نمونه­برداری از آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل ، احتمال وجود این ماده بررسی و مقدار آن با استفاده از دستگاه گاما اسپکترومتر با دتکتور نیمه هادی ژرمانیم خالص  با رعایت کلیه شرایط واستانداردهای مرتبط IAEA  و ASTM  در آزمایشگاه جابر ابن حیان سازمان انرژی اتمی ایران ، اندازه گیری گردید که نتایج بدست آمده دلیل بر وجود عنصر سزیم در خاک اطراف دریاچه شورابیل که می‌تواند ناشی از حادثه چرنوبیل باشد و دلیل عدم وجود این عنصر در آب بوده و مقدار آن در آب دریاچه همواره کمتر از حد تشخیص دستگاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Determine the Amount of Radioactive Element Cesium -137 and its Environmental Impacts In lake Water and Soil Shoorabil

نویسندگان [English]

  • Ali Ahadzadeh 1
  • fariba Esfandyary 2
چکیده [English]

Shoorabil Lake, which locates in the middle of Ardabil city, is higher than the city itself. It is an enclosed sedimentary basin in southern mountain foots of Ardabil. This lake as one of the sensitive ecosystems of Ardabil is of unique and special physical, chemical, ecological, and biological properties . One of the elements which is potentially destructive to environment is ion generating radiances. This is the result of natural recourses with cosmic origin, natural radioactive substances in earth’s crust, and artificial resources like artificial radioactive substances and radioactive systems in the reactor.The Cs – 137  Ashrams Chernobyl scattered in the environment and the CIS, Eastern Europe and possibly parts of the province of Ardabil is also affected .For determining activity degree of elements Cs-137, Iran’s atomic energy agency laboratory (Jaber-Ebn-Hayyan laboratory), and measured by HPGe Gamma spectrometer with germanium detector in water-samples reached nearly to its acceptable level. No density of cesium 137 – which is among artificial radioactive substances – was observed, and in all samples, it is lower than the level identified by Gamma spectrometer system of Jaber Ebn Hayyan laboratory in Iran’s atomic energy agency. Therefore, it can be said that there is no evidence of Chernobyl or any other unnatural phenomenon in the waters around Shoorabil Lake. The amount of Cesium 137, which is unnatural radioactive substance and its presence can be due to Chernobyl 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shoorabil Lake
  • Cs-137
  • Pollutions
  • Chernobyl.Ardabil
1- Ardabil State Province website. .http://www.ostan ar.ir/portal/Home. Accessed jul 21, 2011.

2- Parivand, yagoob,” A View in the Ecological Situation of Ardabil Province”, Islamic Azad University of Ardabil press,176 P, 2001.

3- Esfandiari Darabad , Fareba . Topographical situation of Ardabil region. Final report of research project. (in Persian), PP.66-68 , 2007.

4- Ghannadi Maragheh , M . Nuclear Chemistry and Radio Chemistry, publication of Iran ’s atomic energy organization. PP. 173-179 , 2003.

5- Khodabakhsh , Rasool . “Investigating the soils around Shoorabil for determining their radioactivity”. Uremia University. PP .9 -13 , 1999.

6-. Shakoori , Behrooz ; Aalighadr , Mortaza . “The study of natural resources of radioactive substance in Ardabil” Second Seminar of environment Sanitary. PP. 84 – 88 , 1997.

7- Bayat, Iraj,”Pollution Water”,North Tehran Branch Iran, PP.133-134, 2008.

8- Kamali , Aliakbar . “Determining the Degree of Activity in Cesium 137 and 134, Plumb 210, and Radium 226 with Radiometric. MS Thesis , Method, Technique and Science Faculty, North Tehran Brunch. 151 P , 1996.

9- Karimi Nejad , Mahdi . “The study and recognition of Radionuclide From Chernobyl atomic explosion”. MA Thesis . PP. 27- 35 , 1995.

10- Debertin , K ; Helmer , R G . Gamma- and X-Ray Spectrometry with Semiconductor Detectors. North-Holland , Amsterdam. 341 P, 1988.