بررسی رابطه شیوع بیماری سالک با عناصر اقلیمی در شرق شهرستان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده

بیماری سالک زندگی انسان را از جنبه­های جسمی و روحی تحت تأثیر قرار می­دهد و شیوع آن تحت تأثیر شرایط اقلیمی و محیطی قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی عناصر اقلیمی بر گسترش این بیماری در منطقه شرق شهرستان اصفهان است. برای این منظور از داده­های ماهانه تعداد مبتلایان به بیماری سالک در مراکز بهداشتی درمانی 11 شهر شرق اصفهان استفاده شده است. هم­چنین از      داده­های اقلیمی ماهانه ایستگاه ورزنه و نیز 9 ایستگاه هم­جوار استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد ارتباط تعداد مبتلایان به سالک با عناصر اقلیمی؛ ساعات آفتابی، دمای هوا، رطوبت نسبی با زمان تأخیر 2 تا 4 ماهه در همه شهرهای شهرستان اصفهان در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است ولی روابط آن با عناصر بارش و سرعت وزش باد در هیچ یک از شهرها بصورت همزمان و غیرهمزمان معنادار نمی­باشد. ارتباط معکوس تراکم مبتلایان به سالک و فاصله از گودال گاوخونی که در سطح اطمینان 95 درصد معناردار است نشان می­دهد نواحی پست و باتلاقی می­تواند نقش مؤثری در افزایش مبتلایان به سالک داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between leishmaniasis out Break and Climatic Parameters in The Eastern Region of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Arvin 1
  • Golamali Mozafari 2
  • Jalal NoruzBagheri 3
چکیده [English]

To doing this research, daily minimum and maximum temperature data from 11 synoptic stations and 15 climatology stations on the in and out of Kurdistan province during 1/1/1962 to 31/12/2010 have been used. Data interpolated on 6  by Kriging interpolation method. The 811 pixels obtained that cover the whole of the province. Two data base in 17898 811 pixels have been created that located days on the rows and pixels on the columns. The 16 extreme temperature indices of Expert Team of Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) have been used. For each pixel the 16 indices calculated and evaluated significant trend by non-parametric Mann-Kendal method in the 95% confidence level. The trend slope estimated by liner regression. To doing spatial analysis, the trend and slope rate changes for each indices have been shown in separate maps. The results of this study showed that extreme warm indices are increasing over the low lands and extreme cold indices are decreasing over the heights and mountains. The positive trend for extreme warm indices observed in the west, southwestern and semi-eastern parts of the province. The spatial extent of increasing warm nights is more than warm days. The cold extremes are increasing on the heights and decreasing over the low lands and floor plains. The durnal temperature range(DTR) has been decreased. The changes rate of extreme minimum temperature is more than  daily extreme temperature changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extremes temperature
  • Trend
  • interpolation
  • Kurdistan Province
1-      مسگریان فاطمه، رهبریان نورینا، محمودی راد مهناز ، حجاران هما، شهبازی فریده، مسگریان زهرا، تقی پور نیلوفر (1389) شیوع لیشمانیوز جلدی و جداسازی انگل لیشمانیا از بیماران مبتلا به سالک در روستاهای مرزی شهرستان گنبد کاووس به روش PCR در سالهای 1385-1386، مجله دانشگده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 4، صص 256-250.

2-      مظفری، غلامعلی ، بخشی زاده کلوچه ، فاطمه و غیبی محمد (1389) بررسی رابطه وضعیت پوشش گیاهی و میزان شیوع بیماری سالک جلدی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ،مطالعه موردی دشت یزد- اردکان ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 44،صص 178-168.

3-       Abdul Manan Bhutto,  Rashid A. Soomro, Shigeo Nonaka, Yoshihisa Hashiguchi (2003) Detection of new endemic areas of cutaneous leishmaniasis in Pakistan: a 6-year study, Volume 42, Issue 7, pages 543–548, July

4-       A.Townsend Peterson, Jeffrey Shaw, (2003), Lutzomyia vectors for cutaneous leishmaniasis in Southern Brazil: ecological niche models, predicted geographic distributions, and climate change effects The University of Kansas, Lawrence, KS 66045, USA

5-       A. Nadim, M. Faghih, (2004)The epidemiology of cutaneous leishmaniasis in the Isfahan province of Iran: I. The reservoir II. The human disease, Elsevier, Volume 17, Issue 4, pages 534–542.

6-       Camila González,., Ophelia Wang, Stavana E. Strutz, Constantino González-Salazar, Víctor Sánchez-Cordero  Sahotra Sarkar, (2010) Climate Change and Risk of Leishmaniasis in North America: Predictions from Ecological Niche Models of Vector and Reservoir Species, Yale University, United States of America.

7-       Carlos Roberto Franke, Mario Ziller, Christoph Staubach, and Mojib Latif, (2002) Impact of El Niño/Southern Oscillation on Visceral Leishmaniasis, Brazil, Emerg Infect Dis. September; 8(9): 914–917.

8-       Cazelles B, Hales S (2006) Infectious Diseases, Climate Influences, and Nonstationarity, PLoS Med, Vol.27 pp118-131.

9-       Elisabeth Lindgren , Torsten Naucke, Bettina Menne, (2008), Climate Variability And Visceral Leishmaniasis In Europe,   Source: WHO/TDR.

10-   Francisco Morillas-Márquez, Joaquina Martín-Sánchez, Victoriano Díaz-Sáez, Sergio Barón-López, Manuel Morales-Yuste, Fernando Alves de Lima Franco, Maria Cesárea Sanchís-Marín, (2010), Climate change and infectious diseases in Europe: leishmaniasis and its vectors in Spain The Lancet Infectious Diseases, Volume 10, Issue 4, pp. 216 - 217,

11-   G. Wasserberg, I. Yarom, A. Warburg (2003) Seasonal abundance patterns of the sandfly Phlebotomus papatasi in climatically distinct foci of cutaneous leishmaniasis in Israeli deserts, Medical and Veterinary Entomology, Volume 17, Issue 4, pages 452–456.

12-   Kenneth L. Gage, Thomas R. Burkot, Rebecca J. Eisen, Edward B. Hayes, (2008) Climate and Vectorborne Diseases, American Journal of Preventive Medicine

13-   Luis Fernando Chaves, Mercedes Pascual (2007) Climate Cycles and Forecasts of Cutaneous Leishmaniasis, a Nonstationary Vector-Borne Disease PLOS Medicine.

14-   M.R Yaghoobi-Ershadi,A.A Hanafi-Bojd, A.A Akhavan, A.R Zahrai-Ramazani, M Mohebali (2001) Epidemiological study in a new focus of cutaneous leishmaniosis due to Leishmania major in Ardestan town, central Iran, Acta Tropia Vol.21 pp115-121.

15-   Oscar Daniel Salom Marıa Gabriela Quintana, Andrea Ver ´ onicaMastr´angelo, and Mar´ıa Soledad Fern´andez (2012), Leishmaniasis and Climate Change—Case Study: Argentina Journal of Tropical Medicine

16-   Rocio Cardenas,  Claudia M. Sandoval, Alfonso J. Rodriguez-Morales, and Paul Vivasd (2008), Zoonoses and Climate Variability The Example of Leishmaniasis in Southern Departments of Colombia Animal Biodiversity and Emerging Diseases: Ann. N.Y. Acad. Sci. 1149: 326–330

17-   Shepherd Roee Singer, Nitsa Abramson, Hanna Shoob, Ora Zaken, Gary Zentner, and Chen Stein-Zamir, (2008), Ecoepidemiology of Cutaneous Leishmaniasis Outbreak, Israel, Emerg Infect DisSeptember; 14(9): 1424–1426.

18-   Toumi A, Chlif S, Bettaieb J, Alaya NB, Boukthir A, et al. (2012) Temporal Dynamics and Impact of Climate Factors on the Incidence of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Central Tunisia. PLoS Negl Trop Dis 6(5): e1633.