بررسی رابطه سامانه کم فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این پژوهش به منظور شناسایی عامل بارش شدید رخ داده در 10 اردیبهشت 1383 در استان کرمانشاه، از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شده است. در واقع انتخاب این رویکرد به محقق امکان می دهد تا تنها بر روی بارشها و درنتیجه تیپ های همدیدی متمرکز شود که قصد مطالعه آنها را دارد. با  بررسی نقشه­های فشار سطح زمین و سطوح فوقانی جو، سامانه کم فشار سودانی الگوی منجر به بارششناسایی شدکه به بررسی نقش این سیستم به عنوان یکی از سامانه­های عمده باران­زای غرب کشور پرداخته شد. محدوده مطالعاتی برای تمام نقشه ها 10 تا 60 درجه عرض شمالی و 10 تا 90 درجه طول شرقی منظور گردید. با بررسی نقشه­های فشار در ترازهای پایینی و بالایی جو مشخص گردید که شروع بارندگیها با استقرار ناوه مدیترانه برروی ترکیه و عراق و قرارگیری منطقه مورد مطالعه در قسمت جلوی آن در ترازهای بالایی، با همراهی کم فشار سودان در سطح زمین اتفاق می­افتد. وجود سامانه پرفشار بر روی شبه جزیره عربستان و شمال غرب اقیانوس هند، به تقویت این سامانه می انجامد. بررسی نقشه های امگا و چرخندگی نیز حکایت از ناپایداری هوا در روز بارش دارد. همچنین با توجه به نقشه های رطوبتی و جهت جریان، بیشترین رطوبت در ترازهای دریا و 850 هکتوپاسکال از دریای مدیترانه تامین می شود که از سمت غرب به منطقه وارد می شود. اما در تراز 700 هکتوپاسکال منبع عمده رطوبتیمربوط به دریای سرخاست که توسط جریانات جنوب غربی به منطقه مورد مطالعه می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Sudan Low-pressure System and the Heavy PrecipitationOccurredonApril 30, 1994in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Alireza movaghari 1
  • mahmood khosravi 2
چکیده [English]

This study aimed to identify the cause of intense rainfall occurred on April 30, 1994 in Kermanshah, The maps of surface pressure in the upper atmosphere Sudan and low pressure systems result in precipitation patterns were identified The role of this system as one of the major systems of the West was to climax. Maps and atmospheric pressure at the upper and lower levels, it was determined that Starting with the establishment of precipitation over the Mediterranean trough Turkey and Iraq and the location of the study area at the front of the upper levels, Sudan is associated with low pressure at the surface occurs. There is a high pressure system over the Arabian Peninsula and North-West Indian Ocean This system leads to amplification. Omega plans and volubility of the story of instabilities weather is rainy day. The moisture content of the maps, Most moisture levels 850 hPa and the Mediterranean Sea to be supplied the region is imported from the West. But the 700 hPa level is the main source of water that flows from the Red Sea to the south west of the study area appears.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • Sudan low-pressure
  • intense precipitations
  • Omega
  • vorticity
1-     امیدوار، کمال (1386)، بررسی و تحلیل شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقه شیرکوه، پژوهش های جغرافیایی، شماره 59. صص 81-98

2-   امیری، هدایت (1378)، بررسی سینوپتیکی بارش های سیل زا در حوضه آبریز رودخانه زهره، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

3-   انصاری، سپهدار (1382)، بررسی سینوپتیکی سیستم های سیل زا در حوضه های آبریز کهکیلویه و بویر احمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

4-   ایزد­نگهدار، زهرا (1370)، بررسی سینوپتیکی بعضی از سیستم های مدیترانه ای خاص و اثرات آن بر روی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

5-   رئوفی فرد، محمود(1376)، بررسی سینوپتیکی سیل در استان قم،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،دانشکده علوم وفنون دریایی

6-    سبزی پرور، علی اکبر (1370)، بررسی سینوپتیکی سیستم های سیل زا در جنوب غرب ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

7-   لشکری، حسن (1375)، الگوههای سینوپتیکی بارشهای شدید جنوب و جنوب غرب ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

8-   لشکری، حسن(1381)، مسیریابی سامانه های کم فشار سودانی ورودی به ایران،فصلنامه مدرس،شماره2، صص156- 133

9-   لشکری، حسن (1382)، مکانیسم تکوین، تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روی بارشهای جنوب و جنوب غرب ایران، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 46، صص 18- 1

10-  مفیدی، عباس و آذر زرین (1383)، اقلیم شناسی سینوپتیکی بارشهای سیل زا با منشاء منطقه دریای سرخ در خاورمیانه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 75، صص 93- 71

11-  مفیدی، عباس (1384)، بررسی سینوپتیکی تاثیر سامانه کم فشار سودانی در وقوع بارشهای سیل زا در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 77،136- 113

12-  یارنال، برنت (1385)،اقلیم شناسی همدید، ترجمه سید ابوالفضل مسعودیان، انتشارات دانشگاه اصفهان

13-             Alpert, P, etal (2004). A new season definition based on classified daily synoptic system: An example for the eastern Mediterranean. Int.J.Climatol. Vol.24,pp.1013- 1021

14-            Dayan, U., and R. Abramsky (1983). Heavy rain in the Middle east related to unusal jetstream properties. Bull.Amr.Met.Soc., Vol 64, No.10,pp. 1138- 1140

15-            Hasaniha, H.A. and M. Meghdadi (2010).The analysis of spring precipitation in semi-arid regions: case study in Iran. J. Water Resource andProtection. 2, 69-76

16-            Kahana, R, et al (2004). Atmospheric predictors for major floods in the Negev Desert. Israel,Int. J.Climatol., Vol.24,pp.1137-1147

17-             Kidron, G,J. and K. Pick (2000). The limited rol of localized convective storms in runoff production in the western Negev Desert. J.of. Hydrologhy. 229, 281-289