دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 1-81 (بدلیل بررسی مجله در کمیسیون نشریات با فاصله در بهار 1393 به چاپ رسید)