پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکترا

چکیده

 انرژی مصرفی نه تنها خود تولیدکنندة گازهای گلخانه­ای است؛ بلکه میزان مصرف آن جهت گرمایش و سرمایش محیط نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی ناشی از گازهای گلخانه­ای است. هدف از این پژوهش پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس در دهه­های آینده است. این پژوهش با استفاده از داده­های گردش کلی جوّ EH5OM واکاوی شد. داده­ها تحت سناریو A1Bکمیتة  بین­المللی تغییر اقلیم و با تفکیک 75/1 درجة طولی  و عرضی اجرا شده­اند. با مدل ریزمقیاس نمایی RegCM4، داده­های میانگین دمای روزانه به تفکیک 27/0 × 27/0 درجة طول و عرض جغرافیایی که حدوداً  نقاطی با ابعاد 30 × 30 کیلومتر مساحت استان را پوشش می­دهند تبدیل شدند. جهت محاسبة فراسنج سرمایش نیز از آستانة دمایی 9/23 درجة سانتی‌گراد استفاده شد. سرانجام میانگین ماهانة درجة ساعت سرمایش در ماتریسی به ابعاد 13140 ×12 محاسبه و نقشه­های آن ترسیم گردید؛در مرحلة بعد رابطة عرض، ارتفاع و طول جغرافیایی با درجة روز سرمایش نیز محاسبه و نگاره­های آن ترسیم شد. بیشترین نیاز سرمایش در بخش­های جنوبی استان در ماه­های ژوئن و ژولای به ترتیب با نیاز سرمایش 4200 و 3800  درجه ساعت بیشینه را در استان دارا می­باشند. کم­ترین میزان نیاز این فراسنج نیز در نوار شمالی به ویژه شهرستان آباده نمایان است. وجود روند مثبت و افزایشی دما در فصل بهار، به‌ویژه در ماه­های می و ژوئن در بیشتر نقاط استان، گرم شدن هوا را در این فصل نسبت به تابستان گویاست که نوید دهندة استفادة بیش از حد از وسایل سرمازا در آینده در فصل بهار است. بیشترین ضریب همبستگی نیاز سرمایش با عرض جغرافیایی را ماه می به میزان 878/0 درصد داراست. نقش عرض جغرافیایی بیش از طول در تغییرات میزان نیاز سرمایش استان  می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipated Cooling Needs of Fars province With the application data EH5OM

نویسندگان [English]

  • Kamal Omidvar 1
  • Reza Ebrahimi 2
  • Mehdi Narangifard 2
چکیده [English]

Not only is energy self-produced greenhouse gases, but its use in heating, cooling under the impact of climate change and global warming caused by greenhouse gases is.In this study, data obtained via EH5OM model from Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg, Germany, were used to simulate Fars province average daily temperature during the first period (2015-2050) under the A1B scenario of the Intergovernmental Panel on Climate Change with a resolution of 1.75 degrees longitude and latitude. Then, the regional climate model was used to downscale the average daily temperature data at a 0.27x0.27° latitude and longitude covering a 30 x 30 km area of ​​Fars province.To calculate the parameters of temperature threshold of 23.9 ° C was used for cooling. The average monthly temperature cooling at 13140 × 12 matrix calculation and maps that were drawn in the next phase relationship between the width, height and longitude to calculate cooling degree days and it was traced images. Most cooling needs in the southern part of the province in June and July 4200 and 3800, respectively cooling needs of the province an important loss in peak hours. the need for this parameter is also visible in the northern strip, especially city Abade. Most latitude to May correlation with the amount of cooling needed is 878/0 percent. The role of latitude over during the province-is cooling needs change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario A1B
  • EH5OMmodel
  • RegCM4model
  • Fars
-        اسماعیلی، رضا، امیر گندمکار و مجید حبیبی نوخندان (1390). ارزیابی اقلیم آسایشی چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک(PET) ، پژوهش­های جغرافیایی طبیعی، شماره 75، صص: 18-1.

-        بابائیان، ایمان، عاطفه عرفانی، مریم کریمیان و راهله مدیریان (1394). شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر مصرف برق کشور در دوره 2100-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی برونداد مدل گردش عمومی جو. دهمین همایش بین المللی انرژی.

-        باباییان، ایمان، زهرا نجفی نیک، فاطمه زابل عباسی، مجید حبیبی نوخندان، حامد ادب و شراره ملبوسی (1393). ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره 2039-2010 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده‌های مدل گردش عمومی جو ECHO­G، جغرافیا و توسعه. دوره 7، شماره 16، صص: 135-152.

-        رزم, سمانه، منصوره کوهی و آذر رضایی پور (۱۳۹۱). پهنه‌بندی و تحلیل بیوکلمای انسانی استان خراسان رضوی با استفاده از شاخص بیکر به منظور طراحی شهری و توسعه پایدار، چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه مشهد.

-        رمضانی، بهمن و زهرا کاظم نژاد (1393). واکاوی و اقلیم‌بندی مجموع میانگین نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو گیلان با تأکید بر مصرف گاز طبیعی خانوار، چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، سال نهم، شماره 25، صص: 1-16.

-        مسعودیان، ابوالفضل، رضا ابراهیمی و الهام یاراحمدی (1393). واکاوی مکانی- زمانی میزان روند ماهانه درجه روز گرمایش در قلمرو ایران زمین، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، سال 12، شماره 23.

-        مسعودیان، ابوالفضل، بهلول علیجانی، رضا ابراهیمی (1390). واکاوی میانگین مجموع درجه / روز نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران، پژوهشنامة جغرافیایی، شماره 1، صص: 23-36.

-        Craig, R. (2011) Energy system impact. Technical report, FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 503.

-        Frank, T. (2005). Climate change impacts on building heating and cooling energy demand in Switzerland. Energy and buildings, 37(11), 1175-1185.

-        Grifoni, R. C., pierantozzi, M., & Tascini, S. (2012). Outdoor Thermal Comfort and Local Climate Change: Exploring Connections.

-        Jiang, F., Li, X., Wei, B., Hu, R., & Li, Z. (2009). Observed trends of heating and cooling degree-days in Xinjiang Province, China. Theoretical and applied climatology, 97(3-4), 349-360.

-        Labriet, M., Kanudia, A., & Loulou, R. (2012). Climate mitigation under an uncertain technology future: A TIAM-World analysis. Energy Economics, 34, S366-S377.

-        Linrterud, K., Mideksa, T. K., & Eskeland, G. S. (2011). The impact of climate change on nuclear power supply. The Energy Journal, 32(0), 1.20.

-        Oktay, Z., Coskun, C., & Dincer, I. (2011). A new approach for predicting cooling degree-hours and energy requirements in buildings. Energy, 36(8), 4855-4863.

-        Papakostas, K. T., Michopoulos, A. K., & Kyriakis, N. A. (2009). Equivalent full-load hours for estimating heating and cooling energy requirements in buildings: Greece case study. Applied Energy, 86(5), 757-761.

-        Pusat, S., & Ekmekci, I. (2015). A study on degree-day regions of Turkey. Energy Efficiency, 1-8. DOI 10.1007/s12053-015-9378-7.

-        Randall, D. A., Wood, R. A., Bony, S., Colman, R., Fichefet, T., Fyfe, J., ... & Stouffer, R. J. (2007). Climate models and their evaluation. In Climate Change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC (FAR) (pp. 589-662). Cambridge University Press.

-        Reichler, T., & Kim, J. (2008). How well do coupled models simulate today's climate?. Bulletin of the American Meteorological Society, 89(3), 303-311.

-        Roeckner, E., Brokopf, R., Esch, M., Giorgetta, M., Hagemann, S., Kornblueh, L., & Schulzweida, U. (2006). Sensitivity of simulated climate to horizontal and vertical resolution in the ECHAM5 atmosphere model. Journal of Climate, 19(16), 3771-3791.

-        Roshan, G. R., & Grab, S. W. (2012). Regional climate change scenarios and their impacts on water requirements for wheat production in Iran. Int J Plant Prod, 6(2), 239-266.

-        Rimante,Cox.,Martin,D.,Carsten,R&Susanne, B(2015).Simple future weather files for estimating heating and cooling demand Building and Environment 83 (2015) 104-114.

-        Schaeffer, R., Szklo, A. S., de Lucena, A. F. P., Borba, B. S. M. C., Nogueira, L. P. P., Fleming, F. P., ... & Boulahya, M. S. (2012). Energy sector vulnerability to climate change: a review. Energy, 38(1), 1-12.

-        Sequera, P., Rhone, O., González, J. E., Ghebreegziabher, A. T., Bornstein, R., & Lebassi, B. (2011, January). Impacts of climate changes in the Northern Pacific Coast on related regional scale energy demands. In ASME 2011 5th International Conference on Energy Sustainability (pp. 249-257). American Society of Mechanical Engineers.

-        Taseska, V., Markovska, N., & Callaway, J. M. (2012). Evaluation of climate change impacts on energy demand. Energy, 48(1), 88-95.