دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اب وهواشناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشگاه یزد

3 دانشگاه گلستان

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی یخبندان‌های کشور تحت اثر گرمایش جهانی طی دهه‌های آتی می‌باشد . جهت این امر نخست داده‌های دمای حداقل هوا در دو بازه زمانی 2026-2015 و 2050-2039 از پایگاه داده EH5OM واقع در موسسه ماکس پلانک آلمان تحت سناریو A1B استخراج شد. سپس با استفاده از مدل دینامیکی اقلیم منطقه‌ای دمای حداقل در دو بازه زمانی مذکور در ابعاد 27/0×27/. درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30×30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می‌دهند ریزمقیاس گردید. هر بازه زمانی 12 سال با ابعاد یاخته‌ای (2140*4380 ) است که سطرها بیانگر زمان(روز) و ستون‌ها بیانگر مکان(یاخته) می‌باشند.سپس از طریق کد نویسی در نرم‌افزار MATLAB روزهای با دمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد استخراج و ضمن پهنه‌بندی روزهای یخبندان کشور در ماه‌های سرد سال ،روند و شیب روند این فرا سنج توسط آزمون‌های من کندال و شیب سنس محاسبه و نقشه‌های آن در نرم‌افزار سور فر ترسیم گردید. نتایج نشان داد که اکثر ماه‌های سرد سال در بازه زمانی 2050-2039 از روزهای یخبندان بیشتری نسبت به بازه زمانی 2026-2015  برخوردار می‌باشند. بیشترین روزهای یخبندان کشور در ماه فوریه و در نوار کوهستانی زاگرس،آذربایجان و بلندی‌های البرز و خراسان با 300 روز نمایان است. بیشترین وسعت مکانی روند منفی روزهای یخبندان کشور نیز در ماه فوریه و در 16 درصد وسعت کشور عمدتاً در نوار کوهستانی مشاهده می‌شود که شیب روند مناطق دارای روند منفی به میزان 2- روز و مناطق دارای روند مثبت به میزان 2 روز در سال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prospect of the effects of global warming on the ice the country changes

نویسندگان [English]

  • Kamal Omidvaar 1
  • Reza Ebrahimi 2
  • Marzieh Jamshidi Jamshidi 2
  • Ghasem Lakzashakour Lakzashakour 3
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of global warming over the coming decades is frost country. For this, the first two time periods 2015-2026 and 2039-2050 in the minimum temperature data from the database at the Max Planck Institute in Germany EH5OM was extracted under A1B scenario. Then, using a dynamic model of regional climate temperature in at least two time periods mentioned in size 0/27 × 0/27 Degrees latitude areas with dimensions of approximately 30 × 30 km, covering an area of deals were downscaled. Each period of 12 years with cell size (2140 * 4380), the rows indicate the time (days) and columns represent the location (cell) via code in MATLAB days with temperatures below zero degrees Celsius, while mining and Zoning days Ice in the cold months, the slope of the trans-detector computed by Mann-Kendall and tilt sensing and maps that were drawn in the oven software. The results showed that most cold months in the period 2050-2039 of frost days over the period 2026-2015 are entitled. Most of frost days in February and in the mountainous Zagros and Alborz heights of Azerbaijan and Khorasan with 300 days appear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Process
  • Process Slope
  • the EH5OM
  • Scenario A1B
  • Iran
1)         احمدی،محمود؛ زهرایی،اکبر.1393. شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر یخبندان های زاهدان با استفاده از مدل های سه بعدی گردش عمومی جو.فصلنامه پژوهش های دانش زمین.شماره 20: 44-29.

2)      خسروی،محمود، صفرزائی،نعمت الله،آرامش ،محسن.(1394). تحلیل همدیدی یخبندان های زمستانه منطقه سیستان (مورد یخبندان ژانویه سال 2008).نشریه جغرافیا و برنامه ریزی .شماره 52 : 140-113.

3)      نظری پور, حمید و اکبر زهرایی، ۱۳۹۲، ارزیابی توان مدل های سیاره ای آب و هوا در شبیه سازی تغییرات مؤلفه های دمایی استان فارس، نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی، کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، http://www.civilica.com/Paper-COLIMACONF01-COLIMACONF01_016.html

4)      بابائیان، ا، رضایی پور، آ،آهنگرزاد،ز، 1393،  شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم،م، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1393،112 -95.

5)      محمدی مرادیان, جمیله؛ سید رضا حسین زاده و محسن شهریسوند، ۱۳۹۳، ارزیابی توان مدل اقلیمی- منطقه ای RegCM4 در شبیه سازی یخبندان فراگیر منطقه ایران در دسامبر2003، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی.

6)      محمدی،حسین؛عزیزی، قاسم؛ خوش اخلاق،فرامرز؛ رنجبر،فیروز.1394. روند روزهای یخبندان در ایران (1982-2012).فصلنامه جغرافیا.شماره 46: 119-100.

7)      محمودی،پیمان،خسروی،محمود،مسعودیان،سید ابوالفضل،علیجانی ،بهلول.(1394). رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان های فراگیر ایران .مجله جغرافیا و توسعه.شماره 40 : 194-175.

8)      مسعودیان،ابولفضل؛دارند،محمد.1394. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران.مجله جغرافیا  و توسعه .شماره 39: 60-49.

9)      ناصرزداده، محمدحسین (1382)، "تجزیه و تحلیل یخبندان‌های زودرس پاییزه و دیررس بهاره در استان لرستان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر زهرا حجازی زاده، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران).

10)  عساکره ح. 1388. الگوسازیARIMA برای میانگین سالانه دمای شهر تبریز. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 24-3: 92.

11)  فرج زاده منوچهر حسینی  سیدامیر 1389   تحلیل وپهنه بندی مکانی زمانی یخبندان در ایران.مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای .شماره پانزدهم ،پاییز وزمستان 1389. 90-.65

12)  بیژن قهرمان 3 - مهدی جباری نوقابی 2 - محمد موسوی بایگی 1* بهاره شعبانی (1392).مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 27، شماره 5، آذر – دی 1392، ص. 896-906.

 

13).Dashkhuu.D, Jong PilKim, Jong Ahn Chun, Woo-Seop Lee’(2015), Long-term trends in daily temperature extremes over Mongolia, Weather and Climate Extremes, vol8, pp26–33.

14).Insaf, T.Z., Lin, S., Sheridan, S.C. (2012), climate trends in indices for temperature and precipitation across New York State, 1948-2008, Air QualAtmos Health, Volume 1, N. 1, June 2008, DOI 10.1007/s11869-011-0168-x.

15).Aguilera A.M., Escabias  M., Valderrama  M.J.( 2008) Forecasting binary longitudinal data by a Functional PCARIMA  model Computational Statistical & Data Analysis.52: 3187-3197.        

16).Qian. W and Lin .X (2004) Regional trends in recent emperature indices in China, CLIMATE RESEARCH, Vol. 27, pp 119–134.

 

17).Watkins, S. C. (1991), "The annual period of freezing temperatures in Central England 1850-1959", Inter. J. Climatology, 11(8). 889-896.

 

18).Waylen, P. R. and Leboutillier, D. W. (1988), Stochastic analysis of cold spells"J. Appl. Meteor, 27(1): 67-76.

19).Bernstein, L., Bosch, P., Canziani, O., Chen, Z Christ, R., & Davidson, O. (2007). Climate change 2007: synthesis report. Summary for policymakers. In Climate change 2007: synthesis report. Summary  for .policymakers. IPCC.

20).Reichler, T., & Kim, J. (2008). How well do coupled models simulate today's climate?. Bulletin of the American Meteorological Society, 89(3), 303-311.

21- Giorgi F, Marinucci ,MR. Bates, G, "Development of a second generation regional climate model (RegCM2)", I. Boundary layer and radiative transfer processes. MonWeather Rev., vol.121,pp. 2794–2813, 1999

22-Giorgi F, Marinucci ,MR, Bates, G, DeCanio, G ," Development of a second generation regional climate model",National Researce Modle.,pp.1:40,2006.

 

23-Ginn, E.W.L., Lee, T.C, Chan, K.Y," Past and Future Changes in the Climate of Hong Kong", Accepted for publication in Acta Meteorologica Sinica,pp.1:20,2010.

 

24-Giorgi F, (1996) Development of a second generation regional climate model (RegCM2). I. Boundary layer and radiative transfer processes. MonWeather Rev 121: 2794–2813