دوره و شماره: دوره 5، شماره 8 - شماره پیاپی 2، شهریور 1395، صفحه 1-134 
تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران

صفحه 53-82

علی محمد خورشید دوست؛ عباس مفیدی؛ علی اکبر رسولی؛ کامل آزرم


دورنمای اثر گرمایش جهانی بر تغییرات مکانی_ زمانی یخبندان های کشور

صفحه 97-122

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مرضیه جمشیدی مطلق؛ قاسم لکزاشکور