دوره و شماره: دوره 5، شماره 10 - شماره پیاپی 4، اسفند 1395، صفحه 1-144 
آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه

صفحه 25-42

بهروز ساری صراف؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ اکرم والائی؛ وحیده ابطحی


بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)

صفحه 117-144

محسن جامی؛ علی سلگی؛ محسن پورکرمانی؛ علی اصغر مریدی فریمانی