دوره و شماره: دوره 5، شماره 9 - شماره پیاپی 3، پاییز 1395، صفحه 1-106 
2. پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI)

صفحه 21-38

خه بات درفشی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ صدرالدین متولی؛ ایمان خاکپور