ارزیابی سریع ژئومورفیک و بررسی تغییرات بابل رود در محدوده شهر بابل، استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه مازندران

چکیده

شهر نشینی بیش از سایر فعالیت‌های انسانی سیستمهای رودخانهای را تغییر میدهند. رودهای شهری به دنبال شهر نشینی مورفولوژی کانال رود را تعدیل مینمایند. در این مقاله، اثرات شهرنشینی در بابل رود با استفاده از ارزیابی سریع ژئومورفیک (RGA) در محدوده شهری بابل مورد بررسی قرار گرفته است. این روش به وسیله مدیریت رواناب رگباری نیویورک طرح شده است. این تکنیک کیفی شاخص‌های مختلفی دارد که نشان‌ دهنده چهار گروه از فرایندهای ژئومورفیک است. در این تحقیق، بابل رود به هشت بازه تقسیم‌بندی شد. در کارهای میدانی چهار عامل رسوبگذاری، فروسایی، پهن شدگی کانال و پلانفرم کانال بررسی شدند. سپس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای گوگل ارث تغییرات عرض کانال رود اندازهگیری شد. بر اساس یافتههای ارزیابی سریع ژئومورفیک همهی بازهها امتیاز کمتر از 25/0 به دست آوردند که نشان دهنده وضعیت پایدار رود است. رسوبگذاری و پهن شدگی کانال امتیاز بیشتری را از سایر عوامل کسب کردند. بررسی عرض رودخانه طی دوره 8 ساله نشان می‌دهد که پهنای کانال رود بین 7- تا 5 متر تغییر نموده است. ضریب همبستگی بین کاربری اراضی و تغییرات عرض رود، رابطه معناداری را نشان می‌دهد. بدین صورت که عرض رود درکاربری‌های مسکونی و کشاورزی به ترتیب تغییرات کاهشی و افزایشی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rapid Geomorphic Assessment and survey of change of Babol River in Babol city, Mazandaran province

چکیده [English]

Urbanization modifies river systems more than other human activity. Urban streams adjust channel morphology as a consequence of urbanization. In this paper, effects of urbanization on Babol River, survey using with Rapid Geomorphic Assessment (RGA) in Babol city. This protocol designed by Stormwater management (SWM) of New York State. These qualitative techniques have various indicators are grouped into four categories indicating a specific geomorphic process. Babolrood channel was divided into 8 reaches. Field surveys were achieved reaches with four factors including: Aggradation, Degradation, Channel Widening and Planimetric Form. Then, satellite images of Google Earth were used to document of modification of river channel width. Based on the findings of Rapid Geomorphic Assessment, All sites achieved a score of less than 0.25, and were in stable class. Aggradation and channel widening have earned more scores than the other factors. During the period of 8 years, the channel width had modified between -7 m and 5 m. Also, there is a significant relationship between land use and changes of channel width. In this case, landuse of residential and agriculture have decreased or increased changes respectively. The result of T paired Test at the 0.05 significance level represents the channel width has experienced a Significant changes in the six reaches. Also, there is a significant relationship between land use and changes of channel width.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban river
  • Rapid Geomorphic Assessment
  • Babolrood
  • Mazandaran